MakijażUrodaVers24 favorites

Najlepsze bronzery – promienna, zdrowa cera przez 365 dni w roku

Latem, kiedy żar leje się z nieba z pewnością coraz częściej wybierasz jaśniejsze ubrania. Być może jeszcze prostszym sposobem na wakacyjny look będzie dodanie do codziennego makijażu odrobiny bronzera. Francuzki kochają bronzery bo uważają, że idealnie kreują na skórze zdrowy blask. W tegorocznym sezonie bronzery są znacznie bardziej subtelne. Tworzone w oparciu o niezawodne, nowoczesne formuły, zamknięte w wygodnych, estetycznych kompaktach (Guerlain, Givenchy) i z wytłaczanym logo (Chanel). Często są tak piękne, że aż szkoda ich używać, a już odrobina dodana na policzki, brzegi nosa czy brodę doda naszej cerze zdrowego, promiennego blasku.  

Najlepsze bronzery

Naj­lep­sze bron­ze­ry

Ide­al­ny bron­zer spra­wi, że brak słoń­ca nie będzie dla Cie­bie pro­ble­mem, ponie­waż to one doda­dzą Two­jej cerze bla­sku i popra­wią jej natu­ral­ny odcień, deli­kat­nie ją kon­tu­ru­jąc. Bron­zer to jeden z naj­lep­szych spo­so­bów na bły­ska­wicz­ną zmia­nę kolo­ry­tu twa­rzy i to w zale­d­wie kil­ka sekund. Ten nie­po­zor­ny, brą­zo­wy, kuszą­cy puder przy­ciem­nia, a jed­no­cze­śnie roz­świe­tla, dzię­ki cze­mu roz­świe­tla skó­rę jak­by od wewnątrz spra­wia­jąc, że wyglą­da bar­dzo natu­ral­nie, niczym lek­ko muśnię­ta słoń­cem. 

Cie­pły odcień, sub­tel­ny połysk i  natu­ral­ne wykoń­cze­nie to praw­dzi­wy kla­syk pięk­na. Taki bron­zer będzie ide­al­ny nie tyl­ko do popra­wy wyglą­du cery, ale tak­że kon­tu­ro­wa­nia. Świet­nie spraw­dzi się też w roli cie­nia do powiek. Jeśli lubisz mie­nią­ce się bron­ze­ry, wybierz te z dodat­kiem pig­men­tów, a zwo­len­nicz­ki kre­mo­wej kon­sy­sten­cji będą mogły sto­so­wać je rów­nież jako brą­zu­ją­cą bazę pod maki­jaż. Bron­ze­ry o wie­lu odcie­niach i z sub­tel­nym poły­skiem z powo­dze­niem możesz zaś wyko­rzy­stać na całej twa­rzy.  

Niech nie zmy­li Was sko­ja­rze­nie let­niej opa­le­ni­zny – bron­ze­rów uży­wa­my nie tyl­ko latem!  Jak naj­le­piej je apli­ko­wać? Bron­zer nakła­daj deli­kat­nie, za pomo­cą pędzel­ka na te obsza­ry twa­rzy, na któ­re natu­ral­nie pada świa­tło sło­necz­ne.  Moc­niej­sze­go bron­ze­ra możesz użyć tak­że pod maki­jaż, two­rząc moc­niej­szy kon­tur. Bez wzglę­du na to, jaki jest Twój styl, Vers-24 pod­po­wie Wam, jak zna­leźć ide­al­ną dla sie­bie for­mu­łę bron­ze­ra – w kre­mie, w pudrze, a może pły­nie? Nie­za­leż­nie od tego, jaki bron­zer pre­fe­ru­jesz, dodaj swo­jej cerze bla­sku i zachwy­caj zdro­wą, muśnię­tą słoń­cem skó­rą.   

Chanel Les Beiges bronzer

Cha­nel Les Beiges bron­zer

TOO FACED bronzer

TOO FACED bron­zer

MARC JACOBS BEAUTY bronzer

MARC JACOBS BEAUTY bron­zer

Estee Lauder bronzer Goddess

Estee Lau­der bron­zer God­dess

Neo Make Up bronzer

Neo Make Up bron­zer

Nude by Nature bronzer

Nude by Natu­re bron­zer

Chanel Duo bronzer

Cha­nel Duo bron­zer

Tom Ford bronzer

Tom Ford bron­zer

HOOLA bronzer

HOOLA bron­zer

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Najlepsze bronzery – promienna, zdrowa cera przez 365 dni w roku!

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej