MakijażUroda

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Przyszedł czas na lato! Najbardziej wyczekiwany sezon w roku znany jest z najgorętszych dni i najkrótszych nocy, ale też najlepszych trendów roku. Neony, soczyste czerwienie i pełne słońca brązy królują nie tylko w modzie, ale także w makijażu. IsaDora w tym sezonie przygotowała kolekcję kosmetyków Bronzing Make-Up, dzięki której w prosty sposób uzyskamy efekt twarzy pełnej słońca, bez odwiedzin na egzotycznych plażach!

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Isa­Do­ra nowa let­nia kolek­cja Bron­zing Make-Up

Tego lata w maki­ja­żu sta­wia­my na peł­ne roz­świe­tle­nie i soczy­ste kolo­ry. Nasza twarz ma zabły­snąć w peł­nym słoń­cu! Trend ten utrzy­mu­je się na topie już od paru sezo­nów, ale zgod­nie ze zmia­ną pór roku, zmie­nia się jego odsło­na. Latem roz­świe­tla­my kości policz­ko­we bron­ze­ra­mi oraz nada­je­my naszym ustom soczy­ste, owo­co­we kolo­ry. Rów­nież pod­kre­śla­my błysz­czą­cy­mi dro­bin­ka­mi oczy, nada­jąc im świe­że­go wyglą­du. 

Isa­Do­ra w swo­jej nowej kolek­cji let­niej Bron­zing Make-Up zawar­ła wszyst­kie kosme­ty­ki potrzeb­ne by latem wyglą­dać nie­sa­mo­wi­cie w każ­dym calu! 

Wet effect” na ustach? Uzy­skasz dzię­ki błysz­czy­ko­wi w sztyf­cie Gloss­Stick Sty­lo z lek­kim fil­trem SPF15. Kre­mo­wa for­mu­ła, uzu­peł­nio­na o nawil­ża­ją­ce olej­ki z mig­da­łów, jojo­ba oraz masło Shea nada­je ustom „mokry” wygląd wraz z lek­kim bla­skiem. Zawar­to rów­nież kom­pleks Insta­plump™ (olej z korze­nia imbi­ru, olej sojo­wy, papry­ka) któ­ry wywłu­je efekt mro­wie­nia, co spra­wia, że usta nabie­ra­ją peł­niej­sze­go kształ­tu oraz zmy­sło­wo­ści. Wszyst­ko zosta­ło dopeł­nio­ne fil­trem, któ­ry chro­ni usta przed ostrym słoń­cem. Powsta­ła w 6 naj­bar­dziej owo­co­wych kolo­rach: Cle­ar Sor­bet, Bare Bliss, Rose Blush, Pink Kiss, Hap­py Coral oraz Sun­shi­ne Red. 

Efekt roz­świe­tlo­nej, sło­necz­nej twa­rzy nada­my pudrem brą­zu­ją­cym Bron­zing Powder w nowym roz­mia­rze 80mm. Z boga­ty­mi w wita­mi­ny C i E pig­men­ta­mi, posia­da wła­ści­wo­ści pie­lę­gnu­ją­ce. A do tego nada skó­rze lek­ki odcień opa­le­ni­zny, bez godzin spę­dzo­nych na słoń­cu. By odpo­wied­nio go nało­żyć, mar­ka stwo­rzy­ła rów­nież nowy pędzel do bron­ze­ra. Stwo­rzo­ny z syn­te­tycz­ne­go wło­sia, jest bar­dzo przy­jem­ny w doty­ku, a stoż­ko­wy kształt dopa­su­je się do kształ­tu kości policz­ko­wych. Rącz­ka w kolo­rze meta­licz­ne­go różo­we­go zło­ta spodo­ba się każ­dej lubią­cej bły­skot­ki tren­set­ter­ce. 

Jeśli chce­my roz­świe­tlić nasze kości policz­ko­wych, zro­bi­my to nowym roz­świe­tla­czem w sztyf­cie Bron­zing High­li­gh­ting Stick w kolo­rze Beach Glow. Deli­kat­na kon­sy­sten­cja z lek­ki­mi dro­bin­ka­mi bro­ka­tu nadam nam świe­tli­sty, natu­ral­ny wygląd. For­mu­ła zapew­nia dłu­go­trwa­ły efekt, nawet w naj­ostrzej­szym słoń­cu. Jed­nak linie wod­ną oraz łuk brwio­wy roz­świe­tli­my jed­nym z nowych kolo­rów kred­ki roz­świe­tla­ją­cej High­li­gh­ting Cray­ton – Pink Gold oraz Gold. Per­ło­we pig­men­ty roz­pra­sza­ją­ce świa­tło nada­dzą skó­rze praw­dzi­we­go bla­sku. A mięk­ka for­mu­ła spra­wia, że moż­na go spo­koj­nie nakła­dać rów­nież na oczy, policz­ki czy usta i lek­ko roz­pro­wa­dzić pal­cem. Pro­dukt jest  dodat­ko­wo wodo­od­por­ny.

Tego lata kolo­ry na oczach zmie­nia­ją się wraz z porą dnia. W peł­nym słoń­cu gosz­czą tam boga­te w bro­kat zło­te odcie­nie, a nocą wyra­zi­ste kolo­ry. Wszyst­kie znaj­dzie­cie w nowej palet­ce 6 cie­ni Bron­zing Eyebar Bron­ze Bliss. Bron­zy i koral zosta­ły uzu­peł­nio­ne o efek­tow­ny nie­bie­ski. Ide­al­nie by uzu­peł­nić let­ni maki­jaż o wyra­zi­ste oko. Nie­wia­ry­god­nie aksa­mit­ne i mięk­kie w doty­ku, na powie­ce zosta­wia­ją feno­me­nal­nie nasy­co­ną war­stwę kolo­ru, któ­ra nie blak­nie przez wie­le godzin. 

Otul swo­ją twarz słoń­cem wraz z nową kolek­cją Bron­zing Make-Up od Isa­Do­ry!

Bądź tego lata #isadorable!

Kolek­cja dostęp­na w skle­pie onli­ne www.sklep-isadobra.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju.

Błysz­czyk w sztyf­cie Gloss­Stick Sty­lo SPF15, kolo­ry: Cle­ar Sor­bet, Bare Bliss, Rose Blush, Pink Kiss, Hap­py Coral, Sun­shi­ne Red, cena: 62 PLN;

Pale­ta 6 cie­ni do powiek Bron­zing EyeBar, kolor: Bron­ze Bliss, cena: 79 PLN;

Kred­ka roz­świe­tla­ją­ca High­li­thing Cray­ton, kolo­ry: Pink Gold, Gold, cena: 53 PLN;

Puder brą­zu­ją­cy Bron­zing Powder, kolo­ry: Gol­den Tan, Beach Tan, cena: 95 PLN;

Roz­świe­tlacz w sztyf­cie Bron­zing High­li­thing Stick, kolor: Beach Glow, cena: 64 PLN.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­wał…
Więcej