MakijażUroda

Profesjonalny makijaż i moc naturalnych składników – NEO MAKE UP

NEO MAKE UP to polska marka kosmetyków kolorowych dostępna na rynku od 2018 roku, należąca do rodziny Cosmo Group – firmy, która pod swoimi skrzydłami posiada marki takie jak m.in NeoNail, Black Lashes czy MylaQ. Jej misją jest inspiracja kobiet do odważnego odkrywania świata profesjonalnego makijażu, a jednocześnie do podkreślania swoich atutów. Stąd w ofercie marki znajdziemy profesjonalne palety kosmetyków, dzięki którym samodzielnie wykonasz kompleksowy i trwały makijaż bez pomocy wizażystów. Kosmetyki marki tworzone są dla kobiet i z myślą o nich, a ilość i przeznaczenie produktów sprawia, że wykonanie perfekcyjnego makijażu jeszcze nigdy nie było tak proste. 

NEO MAKE UP to przede wszystkim bazy, podkłady, pudry, a także cienie do powiek, tusze do rzęs oraz pomadki i błyszczyki, wegańskie kosmetyki do makijażu

Kosme­ty­ki NEO MAKE UP są pro­du­ko­wa­ne w naj­lep­szych fabry­kach w Euro­pie i pocho­dzą z Pol­ski, Nie­miec czy Włoch, co jest gwa­ran­cją ich naj­wyż­szej jako­ści. NEO MAKE UP to przede wszyst­kim bazy, pod­kła­dy, pudry, a tak­że cie­nie do powiek, tusze do rzęs oraz pomad­ki i błysz­czy­ki. Ale to nie wszyst­ko, bowiem wśród pro­duk­tów mar­ki znaj­du­ją się pro­duk­ty z linii Hero, któ­re zmie­nia­ją funk­cjo­nal­ność pro­duk­tu bazo­we­go, np. doda­ją efek­tu wodo­od­por­no­ści czy nabłysz­cza­ją. Taki efekt powsta­je po połą­cze­niu z inny­mi pro­duk­ta­mi, dzię­ki cze­mu kosme­ty­ki te nie tyl­ko zmie­nia­ją pro­dukt bazo­wy, ale wzmac­nia­ją efekt maki­ja­żu.

NEO MAKE UP to pro­duk­ty, któ­re śmia­ło możesz łączyć ze sobą, dzię­ki cze­mu uzy­skasz nie­ty­po­wy, indy­wi­du­al­ny efekt. Syp­kie pig­men­ty możesz dowol­nie łączyć z błysz­czy­kiem bądź pod­kła­dem i zależ­nie od potrze­by – uzy­skać świe­tli­sty efekt na twa­rzy bądź ustach. Pig­men­ty ciem­niej­sze pod­kre­ślą brwi, a pomad­ki ombre pozwo­lą osią­gnąć na ustach nie­ty­po­wy kolor. Przy two­rze­niu kosme­ty­ków mar­ka wyko­rzy­stu­je nowo­cze­sne i spraw­dzo­ne skład­ni­ki aktyw­ne pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, a każ­dy pro­dukt poza wła­ści­wo­ścia­mi upięk­sza­ją­cym posia­da rów­nież funk­cje pie­lę­gna­cyj­ne, co pozwa­la nie tyl­ko upięk­szać, ale dbać o natu­ral­ne pięk­no. Co wię­cej, wszyst­kie skład­ni­ki z któ­rych powsta­ją kosme­ty­ki pocho­dzą z bez­piecz­nych i spraw­dzo­nych źró­deł. Kosme­ty­ki mar­ki nie zawie­ra­ją ole­ju pal­mo­we­go, a skład­ni­ki wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji kosme­ty­ków są róż­ne z uwa­gi na ich prze­zna­cze­nie. W skład kosme­ty­ków wcho­dzą jedy­nie natu­ral­ne ole­je, m.in. rycy­no­wy, maka­da­mia, koko­so­wy czy mig­da­ło­wy, któ­re dodat­ko­wo pie­lę­gnu­ją, nawil­ża­ją i dzia­ła­ją anty­bak­te­ryj­nie, a nawet redu­ku­ją bli­zny! Prócz natu­ral­nych ole­jów, w skła­dzie kosme­ty­ków NEO MAKE UP znaj­dzie­cie tak­że wita­mi­ny, natu­ral­ne woski oraz wycią­gi z ziół. Wśród kosme­ty­ków zna­la­zły się tak­że pro­duk­ty wegań­skie, powsta­łe zgod­nie z zasa­da­mi vegan frien­dly, któ­re nie zawie­ra­ją żad­ne­go skład­ni­ka pocho­dze­nia odzwie­rzę­ce­go. Kosme­ty­ki NEO MAKE UP nie są bowiem testo­wa­ne na zwie­rzę­tach, a bada­ne są wyłącz­nie labo­ra­to­ryj­nie. 

Cała gama pro­duk­tów NEO MAKE UP dostęp­na jest na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej neomakeup.pl, a tak­że w bli­sko 100 naj­lep­szych dro­ge­riach na tere­nie całej Pol­ski i per­fu­me­riach Douglas. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy