ModaTrendy

Jesień w letnich barwach

Tekst:  Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

4PA

Giam­bat­ti­sta Val­li

Nie­win­ne paste­le jesien­ną porą? Jak naj­bar­dziej! Inspi­ra­cje czer­pie­my gar­ścia­mi z wybie­gów Guc­ci, Chri­sto­pher Kane, Derek Lam czy Giam­bat­ti­sty Val­le­go.

Kie­dy myśli­my o jesie­ni, mamy na uwa­dze przede wszyst­kim płasz­cze. Te naj­bar­dziej popraw­ne, bo zapię­te pod samą szy­ję, w sty­lu lat 60., znaj­dzie­my w kolek­cji wło­skie­go domu mody Guc­ci. Świe­ża mię­ta jesien­ną porą to zupeł­nie nie­oczy­wi­sty i bar­dzo ory­gi­nal­ny wybór. Bar­dziej nowo­cze­sne­go wydźwię­ku nadał temu ele­men­to­wi gar­de­ro­by Chri­sto­pher Kane. Zapro­jek­to­wa­ne przez nie­go płasz­cze z sze­ro­ki­mi kla­pa­mi koł­nie­rza, w kolo­rze pudro­we­go różu są sub­tel­nie ozdo­bio­ne drob­ny­mi krop­ka­mi, niczym muśnię­cia­mi pędz­la.

Tej jesie­ni zakła­da­my na sie­bie naj­bar­dziej efek­tow­ne futra, nie tyl­ko w kla­sycz­nych odcie­niach nude, ale przede wszyst­kim te bar­wio­ne na różo­wo, nie­bie­sko i gra­na­to­wo.

5P

Derek Lam, Giam­bat­ti­sta Val­li

2PA

Giam­bat­ti­sta Val­li

1P

Guc­ci, Anja Kon­stan­ti­no­va by Emi­ly Abay

Jak nosić paste­le w ele­ganc­kim sty­lu?

Spójrz na pra­ce Giam­bat­ti­sty Val­le­go, któ­ry stwo­rzył impo­nu­ją­ce sukien­ki kok­taj­lo­we mister­nie obszy­te koron­ką, do któ­rych dołą­czył dodat­ki w deli­kat­nych kolo­rach.

Do paste­lo­wych ubrań dobie­raj dodat­ki w sub­tel­nych bar­wach: cie­li­ste koza­ki, bot­ki lub poły­sku­ją­ce moka­sy­ny. Deli­kat­ne róże, orzeź­wia­ją­ca mię­ta czy nie­win­ny błę­kit stwo­rzą zgra­ne zesta­wy z ubra­nia­mi i akce­so­ria­mi w tonie bie­li i sza­ro­ści, a w połą­cze­niu z ele­ganc­ką czer­nią nabio­rą bar­dziej ofi­cjal­ne­go cha­rak­te­ru.

3P

Del­po­zo

Siłę paste­li dostrze­gli tak­że pol­scy kre­ato­rzy mody. Wyjąt­ko­we egzem­pla­rze ubrań i dodat­ków w tych bar­wach znaj­dzie­cie w kolek­cjach duetu Boho­bo­co, Toma­oto­mo czy jesien­nej linii mar­ki Le Gia.

P_packshot

Guc­ci coat €2 300, Lukasz Jemioł jac­ket 8500 zł, Doro­thy Per­kins swe­ater 94 zł, SIMPLE CP coat 1299 zł, ESTBY ES. skirt 320 zł, TOMAOTOMO BY TOMASZ OLEJNICZAK jump­su­it 1430 zł, TOPSHOP nec­kla­re £25.00, BOHOBOCO dress 1850 zł, Ary­ton blo­use 199 zł, TOPSHOP tro­users £40.00, LE GIA bag 1 999 zł
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *