ModaMust have

Minimalistyczna biżuteria marki BELLER i Minty Dot

Tekst: Iga Litwin­czuk
Zdję­cia: mintydot.pl, beller.pl

beller.pl

Biżu­te­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy doda­tek do kobie­cych sty­li­za­cji. Wystar­czy pro­sty łań­cu­szek, małe kol­czy­ki czy sub­tel­ny pier­ścio­nek, aby zmie­nić nud­ny look oraz pod­kre­ślić swój cha­rak­ter. Nie­po­trze­ba nam dużych kora­li czy cięż­kich kol­czy­ków. Mini­ma­li­stycz­na biżu­te­ria zde­cy­do­wa­nie rzą­dzi o czym potwier­dza­ją mar­ki BELLER i Min­ty Dot.

 Kla­sycz­na, skrom­na biżu­te­ria to zde­cy­do­wa­ny hit tego sezo­nu. Pozwól­my sobie odpo­cząć od cięż­kich dodat­ków na rzecz nie wymu­szo­nej wygo­dy i łatwo­ści. Po pew­nym cza­sie same zdzi­wi­my się jakie to pro­ste, bowiem mini­ma­li­stycz­na biżu­te­ria pasu­je do wszyst­kie­go. Spraw­dza się na ele­ganc­kie wyj­ścia, pasu­je do codzien­nych sty­li­za­cji i zawsze zachwy­ca.

 Pol­skie mar­ki Bel­ler i Min­ty Dot swo­imi pro­duk­ta­mi ide­al­nie wpi­su­ją się w mini­ma­li­stycz­ny trend. Ich pro­duk­ty cie­szą się popu­lar­no­ścią wsród gwiazd oraz blo­ge­rek modo­wych. Nic dziw­ne­go, bowiem mini­ma­lizm to nie nuda, to dba­łość o szcze­gó­ły, uży­cie szla­chet­nych mate­ria­łów oraz ponad­cza­so­wość wzo­rów.

mintydot

Deli­kat­na biżu­te­ria mar­ki BELLER wyko­na­na jest ze sre­bra oraz żół­te­go, bia­łe­go lub różo­we­go zło­ta. Pięk­ne wzo­ry zachwy­cą każ­dą miło­śnicz­kę biżu­te­rii. O sobie mówią: „Mar­ka BELLER zosta­ła stwo­rzo­na dla kobiet wyjąt­ko­wych – tych, któ­re cenią sobie kla­sę, pro­sto­tę i deli­kat­ność. Biżu­te­ria kry­je w sobie mie­szan­kę ele­gan­cji, luk­su­su i pięk­ne­go mini­ma­li­zmu“. Wszyst­kie pro­duk­ty BELLER wyko­na­ne są ręcz­nie z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół.

Min­ty Dot to przede wszyst­kim sub­tel­na biżu­te­ria, któ­ra nie­sie pozy­tyw­ne prze­sła­nie. Jak zapew­nia Anna Brzo­zow­ska – pro­jek­tan­ka i zało­ży­ciel­ka mar­ki – biżu­te­ria Min­ty Dot ma być pew­ne­go rodza­ju „przy­po­mi­naj­ką“ o naszych marze­niach oraz siłą do ich speł­nie­nia. Pro­duk­ty wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie w pol­skiej manu­fak­tu­rze jubi­ler­skiej.

 Mak­sy­ma „mniej zna­czy wię­cej“ spraw­dza się ide­al­nie, a wyżej wymie­nio­ne mar­ki spro­sta­ły temu zada­niu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *