Roboty ręczne- kolekcja ETERKNITTY

Wszyst­ko ma swo­je zale­ty i wady, zima rów­nież. Jej zale­tą jest to że w koń­cu może­my posza­leć na zaku­pach, w tym sezo­nie ponow­nie do łask wra­ca­ją oversizo’we swe­try, gol­fy, blu­zy, tra­dy­cyj­ne swe­try z war­ko­cza­mi, sza­le oraz ponad cza­so­we weł­nia­ne czap­ki. Wszyst­kie te skar­by może­my w zna­leźć w nowym looku booku wyjąt­ko­we­go pol­skie­go bran­du Robo­ty Ręcz­ne.

Eterknitty to także esencja Robotów Ręcznych – łączy ciepło i tradycję z delikatnością i zmysłowością współczesnej kobiety”  Marta Iwanina-Kochańska

Zało­ży­ciel­ki wycho­dzą na prze­ciw swo­im klient­kom wpro­wa­dza­jąc moż­li­wość two­rze­nia i reali­za­cji wła­snych pro­jek­tów.  Nowo­ścią będą rów­nież kolek­cje, któ­re w swo­im zary­sie dostęp­ne będę cały czas bez wzglę­du na sezon zmie­niać się będą jedy­nie deta­le, pale­ty barw. Poja­wią się rów­nież limi­to­wa­ne pro­jek­ty. Rze­czy te  wyko­na­ne z wyjąt­ko­wą pre­cy­zją  utrzy­ma­ne w pięk­nych sto­no­wa­nych bar­wach, stwa­rza­ją poczu­cie cie­płą i kom­for­tu. 

Od daw­na przy­glą­da­my się tej mar­ce z zachwy­tem mamy już na liście swo­je pozy­cje, a jak wam się podo­ba nowy Look Book Robo­ty Ręcz­ne? Pięk­ne zdję­cia autor­stwa Alek­san­der Sal­ski spra­wia­ją, że nie może­my się docze­kać zimy!

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja


Tekst
: Vers-24
Zdję­cia: Robo­ty Ręcz­ne

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
Roboty ręczne
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy