ModaMust haveNewsroom

Roboty ręczne- kolekcja ETERKNITTY

Wszyst­ko ma swo­je zale­ty i wady, zima rów­nież. Jej zale­tą jest to że w koń­cu może­my posza­leć na zaku­pach, w tym sezo­nie ponow­nie do łask wra­ca­ją oversizo’we swe­try, gol­fy, blu­zy, tra­dy­cyj­ne swe­try z war­ko­cza­mi, sza­le oraz ponad cza­so­we weł­nia­ne czap­ki. Wszyst­kie te skar­by może­my w zna­leźć w nowym looku booku wyjąt­ko­we­go pol­skie­go bran­du Robo­ty Ręczne.

Eterknitty to także esencja Robotów Ręcznych – łączy ciepło i tradycję z delikatnością i zmysłowością współczesnej kobiety”  Marta Iwanina-Kochańska

Zało­ży­ciel­ki wycho­dzą na prze­ciw swo­im klient­kom wpro­wa­dza­jąc moż­li­wość two­rze­nia i reali­za­cji wła­snych pro­jek­tów.  Nowo­ścią będą rów­nież kolek­cje, któ­re w swo­im zary­sie dostęp­ne będę cały czas bez wzglę­du na sezon zmie­niać się będą jedy­nie deta­le, pale­ty barw. Poja­wią się rów­nież limi­to­wa­ne pro­jek­ty. Rze­czy te  wyko­na­ne z wyjąt­ko­wą pre­cy­zją  utrzy­ma­ne w pięk­nych sto­no­wa­nych bar­wach, stwa­rza­ją poczu­cie cie­płą i komfortu. 

Od daw­na przy­glą­da­my się tej mar­ce z zachwy­tem mamy już na liście swo­je pozy­cje, a jak wam się podo­ba nowy Look Book Robo­ty Ręcz­ne? Pięk­ne zdję­cia autor­stwa Alek­san­der Sal­ski spra­wia­ją, że nie może­my się docze­kać zimy!

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja

Roboty ręczne- kolekcja


Tekst
: Vers-24
Zdję­cia: Robo­ty Ręczne

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
Roboty ręczne
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

5 kosmetyków polskich marek, które musisz mieć

Nad­szedł moment, aby ponow­nie prze­or­ga­ni­zo­wać pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry. I cho­ciaż cera to kwe­stia indy­wi­du­al­na, ist­nie­ją pro­duk­ty, któ­re bez wzglę­du na jej struk­tu­rę czy potrze­by, poma­ga­ją nam wyglą­dać i czuć się lepiej, mimo zmie­nia­ją­cych się…
Więcej
ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień kró­lu­ją w naszej sza­fie i za radą Fran­cu­zek kupu­je­my je…
Więcej
ExclusiveWywiady

Gdy praca staje się pasją – rozmowa z założycielką marki Roboty Ręczne

Robo­ty Ręcz­ne to rodzin­na mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła oraz zami­ło­wa­nia do ponad­cza­so­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tant­ką mar­ki jest Mar­ta Iwa­­ni­­na-Kocha­ń­ska, absol­went­ka ASP w War­sza­wie, stu­dent­ka ASP w Kra­ko­wie oraz Design Insi­tu­te w Lah­ti, sta­żyst­ka w stu­dio pro­jek­to­wym Toma Dixo­na w Lon­dy­nie.  W roz­mo­wie z Vers-24 Mar­ta opo­wia­da, jak…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *