ModaNewsroom

Zakupy na miarę XXI wieku

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: VERS-24scre­en­shots, pinterest.com

img30495

Asor­ty­ment eks­klu­zyw­nych domów mody już daw­no prze­stał być dostęp­ny tyl­ko dla wybra­nych. Dziś bez wycho­dze­nia z domu może­my stać się wła­ści­ciel­ka­mi naj­bar­dziej topo­wych akce­so­riów i ubrań, któ­re dopie­ro co podzi­wia­ły­śmy na wybie­gu. Wszyst­ko to za spra­wą skle­pów intr­ne­to­wych, umoż­li­wia­ją­cych zakup pere­łek od świa­to­wych pro­jek­tan­tów mody. Jeśli jesz­cze nie wie­cie, gdzie ich szu­kać, poznaj­cie naj­bar­dziej pre­sti­żo­we inter­ne­to­we plat­for­my zaku­po­we, któ­re sta­ły się czymś wię­cej niż zwy­kły­mi skle­pa­mi z ubra­nia­mi. Oto one!

Screenshot 2014-10-07 15.31.29

Net – A – Porter

Lon­dyń­ski kon­cern Net – A – Por­ter Gro­up Limi­ted z powo­dze­niem funk­cjo­nu­je od 2000 roku, zysku­jąc mia­no naj­bar­dziej luk­su­so­we­go odzie­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go na świe­cie. Ma podwój­ną for­mu­łę – z jed­nej stro­ny jest plat­for­mą, za pośred­nic­twem któ­rej może­my kupo­wać ubra­nia i dodat­ki od naj­lep­szych pro­jek­tan­tów, z dru­giej stro­ny peł­ni rolę ser­wi­su pre­zen­tu­ją­ce­go nowo­ści ze świa­ta mody, naj­go­ręt­sze tren­dy oraz naj­śwież­sze infor­ma­cje z bran­ży. Nie­daw­no powsta­ła tak­że jego młod­sza sio­stra, ofe­ru­ją­ca spor­to­wy asor­ty­ment – to Net – A – Spor­ter.

Ist­nie­ją­cy od 14 lat por­tal jest odwie­dza­ny przez 2,5 mln użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie!

 

Screenshot 2014-10-07 15.33.28

ASOS

Mało kto zna skrót nazwy, któ­ra wid­nie­je w każ­dym cza­so­pi­śmie modo­wym na ryn­ku, a brzmi ona AS SEEN ON SCREEN, i powsta­ła w czerw­cu 2000 roku. Fir­ma ASOS ma swo­ją sie­dzi­bę w Lon­dy­nie oraz oddzia­ły w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Fran­cji, Niem­czech czy Chi­nach. Na łamach Asos.com znaj­dzie­my pro­duk­ty naj­bar­dziej popu­lar­nych oraz mło­dych, ale dobrze zapo­wia­da­ją­cych się marek modo­wych. Poza tym, miło­śni­cy mody z całe­go świa­ta mogą tu dzie­lić się swo­imi inspi­ra­cja­mi, nie­co­dzien­ny­mi spo­so­ba­mi na modę oraz pomy­sła­mi na ory­gi­nal­ne sty­li­za­cje. Praw­dzi­we kró­le­stwo mody!

 

Screenshot 2014-10-07 15.33.59

FREE PEOPLE

Sklep zało­żo­ny w 1970 roku w Fila­del­fii przez Dic­ka Hayne’a miał stać się miej­scem dla mło­dych ludzi, któ­rzy afir­mo­wa­li swo­ją wol­ność przez styl ubie­ra­nia się. Cel został osią­gnię­ty, popu­lar­ność skle­pu szyb­ko rosła, a z cza­sem zmie­nio­no jego nazwę na URBAN OUTFITTERS. Od 2001 roku przed­sta­wi­cie­le mar­ki posta­no­wi­li wró­cić do korze­ni; poza powro­tem do pier­wot­nej nazwy, Free People zaczę­ło ubie­rać kobie­ty mło­de i te doj­rzal­sze, zapra­co­wa­ne, kre­atyw­ne, z sil­ną oso­bo­wo­ścią, aktyw­ne i z dużym ape­ty­tem na życie. Do dziś asor­ty­ment mar­ki dostęp­ny jest w ponad 1400 sta­cjo­nar­nych buti­kach na całym świe­cie, a jego ran­ga wzro­sła, gdy w 2004 roku uru­cho­mio­na zosta­ła stro­na inter­ne­to­wa FreePeople.com. To ide­al­na plat­for­ma dla tych, któ­rzy nie oba­wia­ją się eks­pe­ry­men­to­wać z modą.

 

Screenshot 2014-10-07 15.35.04

& OTHER STORIES

Zało­ży­cie­le & OTHER STORIES wycho­dzą z zało­że­nia, że efek­tow­ne dodat­ki są rów­nie waż­ne, a cza­sa­mi nawet waż­niej­sze niż samo ubra­nie. Dla­te­go wła­śnie na tej plat­for­mie inter­ne­to­wej znaj­dzie­my ogrom­ną ofer­tę tore­bek, butów i biżu­te­rii, odzwier­cie­dla­ją­cej róż­no­rod­ne typy oso­bo­wo­ści. Sama linia ubrań tam dostęp­nych roz­po­ście­ra się od ide­al­nie skro­jo­nych ele­men­tów zaczerp­nię­tych z męskiej gar­de­ro­by, po  ele­ganc­kie suk­nie na wiel­kie wyj­ścia. Pra­cow­ni­cy warsz­ta­tów w Pary­żu i Sztok­hol­mie dba­ją o naj­drob­niej­szy szcze­gół  każ­de­go pro­duk­tu. & Other Sto­ries to mar­ka przy­stęp­na ceno­wo.

 

Screenshot 2014-10-07 15.36.29

FARFETCH

Pod­sta­wo­wą war­to­ścią, któ­ra przy­świe­ca zało­ży­cie­lom kon­cep­tu od począt­ku jego ist­nie­nia, czy­li od roku 2008, jest róż­no­rod­ność kul­tu­ro­wa wszyst­kich miesz­kań­ców świa­ta. Fir­ma ma sie­dzi­by w Lon­dy­nie, Nowym Jor­ku, Los Ange­les, Sao Pau­lo i Por­to, kon­cen­tru­je bli­sko 1000 marek odzie­żo­wych z całe­go świa­ta. Każ­da zamó­wio­na prze­sył­ka tra­fia bez­po­śred­nio z buti­ku do domu kon­su­men­ta, nie­za­leż­nie od miej­sca jego zamiesz­ka­nia.

 

Screenshot 2014-10-07 15.36.11

URBAN OUTFITTERS

W struk­tu­rach kon­cer­nu Urban Out­fit­ters. Inc dzia­ła­ją mar­ki takie jak: Free People, Anth­ro­po­lo­gie, Ter­ra­in i BHLDN. Łatwo więc domy­ślić się, że asor­ty­ment dostęp­ny w sprze­da­ży na stro­nie urbanoutfitters.com jest napraw­dę pokaź­ny, obej­mu­je bowiem nie tyl­ko męską i dam­ską linię odzie­ży, ale tak­że ele­men­ty wypo­sa­że­nia wnętrz, a nawet książ­ki. War­to sys­te­ma­tycz­nie obser­wo­wać blog Urban Out­fit­ters, któ­ry może stać się źró­dłem inspi­ra­cji modo­wych i arty­stycz­nych.

 

Screenshot 2014-10-07 15.35.43

STYLEBOP.COM

Valen­ti­no, Bal­ma­in, Jil San­der, a może Pra­bal Gurung? Stylebop.com to kopal­nia sty­lu dla wszyst­kich fashio­ni­stów! Ser­wis ist­nie­je od 2004 roku, kie­dy to został zało­żo­ny przez bra­ci Mario i Thor­sten Eimuth. Obec­nie ofe­ru­je już prze­szło 15 tysię­cy sty­lo­wych ubrań i dodat­ków dla kobiet i męż­czyzn. “Od począt­ku ist­nie­nia fir­my prze­wi­dy­wa­łem, że jej naj­waż­niej­szym celem będzie dostar­cza­nie naszym odbior­com tych pro­duk­tów, któ­ry­mi redak­to­rzy mody oraz kup­cy zachwy­ca­ją się pod­czas pre­zen­ta­cji mody. DNA mar­ki opie­ra się na zało­że­niu prze­no­sze­nia kolek­cji z wybie­gów na uli­cę” – tłu­ma­czy zało­ży­ciel fir­my Mario Eimuth.

 

Screenshot 2014-10-08 11.43.57

MYTHERESA.COM

Spe­cja­li­ści jed­ne­go z naj­bar­dziej luk­su­so­wych skle­pów odzie­żo­wych on – line aktyw­nie uczest­ni­czą we wszyst­kich świa­to­wych tygo­dniach mody, a następ­nie wyku­pu­ją od pro­jek­tan­tów ory­gi­nal­ne ubra­nia i dodat­ki, aby wkrót­ce uru­cho­mić ich sprze­daż na stro­nie inter­ne­to­wej Mytheresa.com. Sama plat­for­ma ist­nie­je od 2006 roku i jest młod­szą sio­strą mar­ki THERESA, któ­ra jako sta­cjo­nar­ny sklep, pod koniec lat 80. zyska­ła mia­no euro­pej­skie­go lide­ra w sprze­da­ży luk­su­so­wych ubrań. Obec­nie Mytheresa.com kon­cen­tru­je w swo­ich ramach asor­ty­ment domów mody Balen­cia­ga, Saint Lau­rent, Valen­ti­no i wie­le innych eks­klu­zyw­nych marek.


For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *