ModaMust have

MARIOS, jeśli szukasz niezależnego stylu!

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Make up: Ania Kabir

Szu­kasz nie­ba­nal­nych sty­li­za­cji na nie­for­mal­ne spo­tka­nia? Takich, któ­rych nie znaj­dziesz w sie­ciów­kach? Lubisz eks­pe­ry­men­ty i zaba­wę for­mą? Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my Wam MARIOS – mar­kę, w któ­rej asce­tyzm i fun­kjo­nal­ność idą ze sobą w parze. Jed­no­li­te bar­wy kon­tra­stu­ją z nie­ty­po­wą fak­tu­rą mate­ria­łów two­rząc nie­oczy­wi­sty look. Dodat­ko­wym atu­tem ubrań jest to, że są nie­zwy­kle wygod­ne i możesz wyko­rzy­stać je przy róż­nych oka­zjach i na wie­le sposobów.

Nam naj­bar­dziej spodo­ba­ły się bia­ła tuni­ka, nie­bie­skie spodnie, czar­ny swe­te­rek, par­ka oraz fine­zyj­na bluz­ka. Filo­zo­fią Marios jest ponad­cza­so­wość, mar­ka nie podą­ża śle­po za tren­da­mi. Jed­nym z głów­nych zamy­słów pro­jek­tan­tów jest two­rze­nie ubrań, w któ­rych dobrze poczu­ją się kobie­ty w każ­dym wieku.

650IMG_8825

IMG_8808

650IMG_8884

marios2

650IMG_8939

marios3

 

Wszyst­kie te pro­po­zy­cje znaj­dzie­cie w Fashion OUTLET Mari­na Mokotów,
ul. Prze­jazd 6, w Warszawie.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
fashion OUTLET Marina Mokotów
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *