MARIOS, jeśli szukasz niezależnego stylu!

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Make up: Ania Kabir

Szu­kasz nie­ba­nal­nych sty­li­za­cji na nie­for­mal­ne spo­tka­nia? Takich, któ­rych nie znaj­dziesz w sie­ciów­kach? Lubisz eks­pe­ry­men­ty i zaba­wę for­mą? Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my Wam MARIOS – mar­kę, w któ­rej asce­tyzm i fun­kjo­nal­ność idą ze sobą w parze. Jed­no­li­te bar­wy kon­tra­stu­ją z nie­ty­po­wą fak­tu­rą mate­ria­łów two­rząc nie­oczy­wi­sty look. Dodat­ko­wym atu­tem ubrań jest to, że są nie­zwy­kle wygod­ne i możesz wyko­rzy­stać je przy róż­nych oka­zjach i na wie­le spo­so­bów.

Nam naj­bar­dziej spodo­ba­ły się bia­ła tuni­ka, nie­bie­skie spodnie, czar­ny swe­te­rek, par­ka oraz fine­zyj­na bluz­ka. Filo­zo­fią Marios jest ponad­cza­so­wość, mar­ka nie podą­ża śle­po za tren­da­mi. Jed­nym z głów­nych zamy­słów pro­jek­tan­tów jest two­rze­nie ubrań, w któ­rych dobrze poczu­ją się kobie­ty w każ­dym wie­ku.

650IMG_8825

IMG_8808

650IMG_8884

marios2

650IMG_8939

marios3

 

Wszyst­kie te pro­po­zy­cje znaj­dzie­cie w Fashion OUTLET Mari­na Moko­tów,
ul. Prze­jazd 6, w War­sza­wie.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
fashion OUTLET Marina Mokotów
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy