Adidas Originals = Pharrell Williams dostępne w Polsce

Dzię­ki połą­cze­niu sił adi­das Ori­gi­nals i Phar­rel­la Wil­liam­sa, jed­ne­go z naj­bar­dziej kre­atyw­nych arty­stów na świe­cie, powsta­ło 15 wyjąt­ko­wych pro­duk­tów. Limi­to­wa­na kolek­cja cha­rak­te­ry­zu­je się inten­syw­ny­mi bar­wa­mi oraz wyeks­po­no­wa­ny­mi deta­la­mi w sty­lu pop-art. Wybra­ne pro­duk­ty z kolek­cji dostęp­ne są na Jades24.pl

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

352028

Z począt­kiem 2014 roku nie­miec­ka mar­ka Adi­das ogło­si­ła współ­pra­cę ze zna­nym muzy­kiem i pro­du­cen­tem Phar­rel­lem Wil­liam­sem. Pierw­sza odsło­na limi­to­wa­nej kolek­cji powsta­łej z tej współ­pra­cy, mia­ła swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę 20 wrze­śnia 2014 roku. Skła­da­ła się ona z bluz „Napa” (inspi­ro­wa­nych stan­dar­do­wym mode­lem Super­star) oraz prze­róż­nych wer­sji butów Stan Smith zgod­ne z wizją arty­sty. Zarów­no buty, jak i blu­zy dostęp­ne są w trzech kolo­rach: błę­kit­nym, czer­wo­nym oraz czar­nym.

Kolej­na odsło­na współ­pra­cy adi­das Ori­gi­nals = Phar­rell Wil­liams, zwa­ną „Ten­nis Pack” mia­ła swo­ją pre­mię 31 paź­dzier­ni­ka 2014r. Kolek­cje two­rzą; trzy kolo­ro­we, saty­no­we kurt­ki o nazwie Super­star Track Jac­kets w kolo­rach poma­rań­czo­wym, zie­lo­nym i bia­łym oraz sne­aker­sy Stan Smith w tych samym kolo­rach.

Ofi­cjal­ne logo współ­pra­cy to nie­co odmie­nio­na kul­to­wa koni­czyn­ka Adi­das, któ­ra zosta­ła zesta­wio­na wraz ze zna­kiem rów­no­ści oraz pod­pi­sem „Phar­rell Wil­liams”.

22

1

34

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy