Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezonie w New Look każda z nas znajdzie płaszcz dla siebie! Na sezon jesień ‑zima marka proponuje idealnie skrojone okrycia wierzchnie, zainspirowane trendami prosto ze światowych wybiegów.

NEUTRAL TONES

Postaw na mini­ma­lizm! Fan­ki ponad­cza­so­wej ele­gan­cji zako­cha­ją się w płasz­czach o pro­stych faso­nach, utrzy­ma­nych w kolo­rach zie­mi. Szla­chet­ne beże i brą­zy pasu­ją prak­tycz­nie wszyst­kim – efek­tow­nie pod­kre­ślą każ­dy typ uro­dy. Zesta­wisz je zarów­no z wytar­ty­mi dżin­sa­mi typu boy­friend, jak i dziew­czę­cą sukien­ką.

Modne płaszcze na jesień

BLOCK COLOUR

Paste­le utrzy­mu­ją się na topie już od kil­ku sezo­nów. Gustow­ne płasz­cze w pudro­wych kolo­rach – od soczy­ste­go żół­te­go i deli­kat­ne­go błę­ki­tu po odcie­nie różu – to kuszą­cy pomysł na oży­wie­nie nawet naj­bar­dziej sto­no­wa­nej sty­li­za­cji. Odcza­ruj jesien­ną aurę i pozwól sobie na odro­bi­nę sło­dy­czy.

Modne płaszcze na jesień

CHECK PRINT

W zbli­ża­ją­cych się chłod­nych mie­sią­cach moda idzie za krat­ki! Ten motyw nigdy nie tra­ci na aktu­al­no­ści – jako kwin­te­sen­cja kla­sy­ki od daw­na cie­szy się popu­lar­no­ścią na całym świe­cie. Jeśli jesz­cze nie masz płasz­cza w kra­tę, naj­wyż­szy czas uzu­peł­nić bra­ki w gar­de­ro­bie.

Modne płaszcze na jesień

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy