ModaNewsroom

Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezonie w New Look każda z nas znajdzie płaszcz dla siebie! Na sezon jesień ‑zima marka proponuje idealnie skrojone okrycia wierzchnie, zainspirowane trendami prosto ze światowych wybiegów.

NEUTRAL TONES

Postaw na mini­ma­lizm! Fan­ki ponad­cza­so­wej ele­gan­cji zako­cha­ją się w płasz­czach o pro­stych faso­nach, utrzy­ma­nych w kolo­rach zie­mi. Szla­chet­ne beże i brą­zy pasu­ją prak­tycz­nie wszyst­kim – efek­tow­nie pod­kre­ślą każ­dy typ uro­dy. Zesta­wisz je zarów­no z wytar­ty­mi dżin­sa­mi typu boy­friend, jak i dziew­czę­cą sukienką.

Modne płaszcze na jesień

BLOCK COLOUR

Paste­le utrzy­mu­ją się na topie już od kil­ku sezo­nów. Gustow­ne płasz­cze w pudro­wych kolo­rach – od soczy­ste­go żół­te­go i deli­kat­ne­go błę­ki­tu po odcie­nie różu – to kuszą­cy pomysł na oży­wie­nie nawet naj­bar­dziej sto­no­wa­nej sty­li­za­cji. Odcza­ruj jesien­ną aurę i pozwól sobie na odro­bi­nę słodyczy.

Modne płaszcze na jesień

CHECK PRINT

W zbli­ża­ją­cych się chłod­nych mie­sią­cach moda idzie za krat­ki! Ten motyw nigdy nie tra­ci na aktu­al­no­ści – jako kwin­te­sen­cja kla­sy­ki od daw­na cie­szy się popu­lar­no­ścią na całym świe­cie. Jeśli jesz­cze nie masz płasz­cza w kra­tę, naj­wyż­szy czas uzu­peł­nić bra­ki w garderobie.

Modne płaszcze na jesień

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *