ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Najnowsza kampania polskiej marki Undress Code autorstwa Soni Szóstak to celebracja piękna rozmaitości kobiecych charakterów. Trzy wyjątkowe modelki – Maja Salamon, Zuzanna Krzątała i Alicja Sekuła odkryły swoje prawdziwe oblicza, podkreślając, że jedyną drogą do osiągnięcia szczęścia jest bycie sobą.

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Two­rze­nie kam­pa­nii na sezon Jesień/Zima 2019/20 było pro­ce­sem arty­stycz­nym, w któ­rym każ­da z osób z teamu dosta­ła peł­ną swo­bo­dę twór­czą – to wła­śnie dzię­ki temu powsta­ły tak zróż­ni­co­wa­ne zdję­cia, odda­ją­ce tak zróż­ni­co­wa­ne oso­bo­wo­ści każ­dej kobie­ty.

Kam­pa­nie Undress Code wyra­ża­ją rela­cję mar­ki ze sztu­ką, któ­ra od same­go począt­ku była głę­bo­ko zako­rze­nio­na w jej DNA. Uję­cia, poczy­na­jąc od sta­tycz­nych na jed­no­li­tym tle, przez peł­ne dyna­mi­ki w sce­no­gra­fii żywych kolo­rów, po tanecz­ne histo­rie każ­dej z dziew­czyn odzwier­cie­dla­ją zarów­no wie­lo­po­zio­mo­we oso­bo­wo­ści i naj­róż­niej­sze cechy naszych cha­rak­te­rów, jak i nastro­je, któ­re zmie­nia­ją się w zależ­no­ści od naszych potrzeb.

Undress Code body

W nowej kolek­cji na sezon Jesień/Zima 2019/20 zoba­czy­my fla­go­we już̇ body w wie­lu odsło­nach – kla­sycz­ne wyko­na­ne z naj­wy­żej jako­ści wło­skich i fran­cu­skich mate­ria­łów, deli­kat­ne z prze­źro­czy­stej sia­tecz­ki, z gol­fem, z wycię­ciem w kształ­cie lite­ry „V”, jak i mode­le nie­kon­wen­cjo­nal­nie łączą­ce welur z cie­li­stą sia­tecz­ką. Nowo­ści w posta­ci topów pasu­ją­cych do wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji i zesta­wy bie­li­zny zapro­jek­to­wa­ne zosta­ły z myślą o potrze­bach klien­tek mar­ki – każ­dej innej, ale cenią­cej sobie kom­fort i pra­gną­cej przez bie­li­znę pod­kre­ślić swo­ją pew­ność sie­bie. W kolek­cji poja­wi­ły się odcie­nie głę­bo­kie­go bur­gun­du i nowo­cze­sne połą­cze­nie czer­ni z kolo­rem nude.

Iden­ty­fi­ku­jąc się̨ ze świa­tem sztu­ki, mar­ka Undress Code wpro­wa­dza krót­kie kolek­cje kap­su­ło­we „Art Cap­su­les” inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią zna­nych arty­stów.
Tym razem inspi­ra­cją była gra­ficz­ność prac Was­si­lie­go Kan­din­skie­go odwzo­ro­wa­na w for­mie tatu­aży na cie­le mode­lek.

Undress Code to pol­ska mar­ka powsta­ła z miło­ści do bie­li­zny sty­lo­wej i kobie­cej, ale jed­no­cze­śnie wygod­nej – nie będą­cej tyl­ko tłem codzien­nej sty­li­za­cji, ale jej inte­gral­ną czę­ścią. W prze­cią­gu zale­d­wie trzech lat osią­gnę­ła suk­ces na ska­lę świa­to­wą: dzi­siaj jej pro­duk­ty dostęp­ne są w 18 loka­li­za­cjach pre­sti­żo­wej Gale­rii Lafay­et­te we Fran­cji, w kil­ku­dzie­się­ciu mul­ti­bran­do­wych con­cept sto­rach: m.in: w Nowym Jor­ku, Tokio, Lon­dy­nie, Shan­gha­ju oraz w skle­pie inter­ne­to­wym Zalan­do w 17 kra­jach. Od tego sezo­nu kolek­cje Undress Code będzie moż­na rów­nież kupić w pre­sti­żo­wym domu han­dlo­wym Jel­mo­li w Szwaj­ca­rii.

Wszyst­kie mode­le z kam­pa­nii dostęp­ne są w skle­pie onli­ne pod adre­sem https://undress-code.com/.

bielizna Undress Code KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20 piękna bielizna polska marka UNDRESS CODE zdjęcia Sonia Szóstak UNDRESS CODE zdjęcia Sonia Szóstak body UNDRESS CODE zdjęcia Sonia Szóstak body UNDRESS CODE zdjęcia Sonia Szóstak bielizna polska marka Undress Code welurowe body bielizna polska marka Undress Code nowa kampania Undress Code przepiękna bielizna dla dziewczyny Undress Code UNDRESS CODE body bielizna polska marka Undress Code piękna bielizna polska marka piękna bielizna polska marka
Zdję­cia: Sonia Szó­stak
Sce­no­gra­fia: Ania Szczę­sna
Model­ki: Maja Sala­mon / Divi­sion Zuzan­na; Krzą­ta­ła / Model­plus; Ali­cja Seku­ła / Gaga Models
Make-up: Marian­na Yur­kie­wicz
Wło­sy: Daniel Grysz­ke

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bielizna i skarpetki, czyli nowy (nie) dress code do domowego biura - najnowsza kolekcja Undress Code 

Dzia­ła­ją­ca na ryn­ku od prze­szło pię­ciu lat Undress Code nie­ustan­nie udo­wad­nia, że bie­li­zna wca­le nie musi być nud­na. Wręcz prze­ciw­nie: od same­go począt­ku mar­ka moc­no iden­ty­fi­ku­je się z poję­ciem kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści w nowo­cze­snym, inter­pre­tu­jąc…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaNewsroom

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej róż­no­rod­nej inter­pre­ta­cji. Każ­dy arty­sta zaan­ga­żo­wa­ny w jej two­rze­nie mógł liczyć­na…
Więcej