ModaNewsroom

MARLU jesień zima 2019/2020

Nowa kolekcja marki Marlu na sezon jesień zima 2019/2020 to spotkanie w samo południe na Dzikim Zachodzie. W tym sezonie Marlu czerpie inspiracje z filmów z gatunku western z lat 50’tych i 60’tych. Atmosfera amerykańskiej gorączki złota, wojny secesyjnej, budowy kolei oraz nieodłącznego saloonu, gdzie skupiało się życie towarzyskie, stały się inspiracją do stworzenia wyjątkowej kolekcji pełnej wyrazistych i niepowtarzalnych modeli. 

Nowa kolekcja marki Marlu

Boha­te­ro­wie ame­ry­kań­skich wester­nów to nie­skoń­czo­ne morze inspi­ra­cji, zawsze wyra­zi­ści i wyjąt­ko­wi. Kobie­ty ubra­ne w gor­se­ty i sze­ro­kie spód­ni­ce kuszą kobie­co­ścią. Męż­czyź­ni nato­miast w nie­odzow­nych kape­lu­szach, kra­cia­stych koszu­lach i skó­rza­nych dodat­kach są sym­bo­lem wal­ki dobra ze złem.

W tym sezo­nie w kolek­cji Mar­lu klient­ki znaj­dą gor­se­ty, któ­re nie tyl­ko pod­kre­ślą walo­ry syl­wet­ki, ale rów­nież doda­dzą lek­ko­ści i kobie­co­ści. Są one wple­cio­ne w góry sukie­nek bądź noszo­ne oddziel­nie np. pod mary­nar­kę. 

Kino nie­odzow­nie wią­że się z modą. Tak jak i dobry film, moda powin­na dawać dużą daw­kę przy­jem­no­ści. Mar­lu bawi się modą. Dla­te­go do pod­kre­ślo­nej i wyeks­po­no­wa­nej góry pro­po­no­wa­ne są sze­ro­kie, tiu­lo­we spód­ni­ce bądź gar­ni­tu­ry over­si­ze. Nie zabrak­nie też skó­ry, a co naj­waż­niej­sze eco skó­ry. To z niej w tym sezo­nie powsta­ły pięk­ne dłu­gie płasz­cze i spodnie z wyso­kim sta­nem. Łączo­ne są one z cięż­ki­mi, wyra­zi­sty­mi, kra­cia­sty­mi weł­na­mi. 

Mar­lu po raz kolej­ny łączy z suk­ce­sem pier­wia­stek męski i dam­ski, by stwo­rzyć kolek­cję obok któ­rej nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Naj­wyż­szej jako­ści tka­ni­ny, wyjąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry two­rzą nie prze­cięt­ny mix. Tiu­lo­we spód­ni­ce ide­al­ne współ­gra­ją z kasz­mi­ro­wym mary­nar­ka­mi oversize.

Kla­sycz­na kolo­ry­sty­ka czer­ni i bie­li zosta­ła uzu­peł­nio­na o czer­wień Apa­czów, któ­ra nada­je cało­ści kolek­cji cie­pła oraz nawią­zu­je do jed­ne­go z naj­mod­niej­szych w tym sezo­nie kolo­rów. 

Nowa kolekcja marki Marlu Nowa kolekcja marki Marlu garnitur marki Marlu ubrania MArlu ubrania MArlu ubrania MArlu marka Marlu marka Marlu marka Marlu marka Marlu marka Marlu

Czy zary­zy­ku­jesz przy­go­dę na Dzi­kim Zacho­dzie? Pozwól Mar­lu, aby zabra­ło Cię w podróż peł­ną nie­po­wta­rzal­nych chwil.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej
Exclusive

Rozmowa z Agatą Ulą Rzepniewską

Z czym koja­rzy się mar­ka Mar­lu? Przede wszyst­kim z ponad­cza­so­wą ele­gan­cją, genial­ną jako­ścią i pro­jek­ta­mi, któ­re każ­dej kobie­cie doda­dzą pew­no­ści sie­bie. Posta­no­wi­li­śmy poroz­ma­wiać z Aga­tą Ulą Rzep­niew­ską, wła­ści­ciel­ką i pro­jek­tan­ką Mar­lu, któ­ra nam opo­wie­dzia­ła, co stoi za suk­ce­sem mar­ki, skąd wzię­ła się jej ory­gi­nal­na nazwa i jakie są pla­ny roz­wo­ju na naj­bliż­szą przyszłość.
Więcej
ModaNewsroom

Kolorowa kolekcja MARLU na sezon wiosna – lato 2018

W wio­sen­no – let­nim sezo­nie mar­ka MARLU zaba­wi się zarów­no kolo­rem, for­mą, jak i fak­tu­rą w sty­lu lat 80 – tych i 90 – tych, wycią­ga­jąc z nich tyl­ko to co naj­lep­sze – prze­ry­so­wa­ną górę,…
Więcej