ModaNewsroomPolecane

Paryski szyk według The Odder Side – jesień-zima 2019/2020

Kobiety górą. Dla najnowszej kolekcji duetu The Odder Side inspiracją stały się tym razem kobiety i ich różnorodność. Kobiecość i pewność siebie to jedne z wielu rzeczy które sprawiają, że naprawdę jesteśmy piękne i inspirujące, a pasję i miłość stawiamy na pierwszym miejscu.

Anouchka Gauthier The Odder Side

Ano­uch­ka Gauthier

Girls of Paris to praw­dzi­wie nie­zwy­kły  pro­jekt – 20 róż­nych kobiet i histo­rii, a wśród nich  Wśród nich artyst­ka, reży­ser­ka, psy­cho­loż­ka, aktor­ka, pio­sen­kar­ka. Każ­da z nich na swój spo­sób inna i nie­po­wta­rzal­na, z praw­dzi­wą pasją i ener­gią. 

Czy może być coś bar­dziej szy­kow­ne­go, niż pary­skie kobie­ty? Fascy­nu­je ich nas ele­gan­cja, styl bycia, nie­na­gan­na uro­da i non­sza­lanc­ki styl. To z myślą o kobie­tach i dla kobiet powsta­ła kolek­cja jesień-zima 2019/2020.

Kam­pa­nia powsta­ła dzię­ki ana­lo­go­wym foto­gra­fiom wyko­na­nym przez Car­ly Dame. W jej obiek­ty­wie zna­la­zły się: Ali­zee Gam­be­ri­ni, Anna­bel­le Bel­mon­do, Julie Favre, Julie Jane, Mile­na Stu­del, Nad­ja Gha­nem, Anna Samaha,Jeanne Du Cor­re­au, Leila Macaire,Virgine Nguy­en, Ano­uch­ka Gau­thier, Cla­ra Joly, Julie Jean Bap­ti­ste, Jose­phi­ne Jean­ne­au, Emma­neu­el­le Dahl Egge­rickx, Mar­gu­eri­te Thiam, Nika Du Nord oraz Juny Breeze.

W tym sezo­nie kobie­ta The Odder Side przede wszyst­kim sta­wia na wygod­ne, cie­płe swe­try z alpa­ki, kla­sycz­ne, baweł­nia­ne, t‑shirty – pod­sta­wę codzien­nej gar­de­ro­by. Wszyst­ko w cie­płych odcie­niach jesie­ni – brą­zów, beżów czy sza­ro­ści, ale i czer­wie­ni czy inten­syw­ne­go kobal­tu. Mar­ka stwo­rzy­ła tak­że spodnie z wyso­ką talią w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – czar­nym i błę­kit­nym, oraz oversize’ową kurt­kę z suro­we­go deni­mu. Nie zabra­kło rów­nież  maxi sukie­nek z suro­we­go jedwa­biu z efek­tow­ny­mi, odważ­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach, spód­nic w zwie­rzę­ce prin­ty, a tak­że koszul z sze­ro­ki­mi rękawami.

Alizee Gamberini

Ali­zee Gamberini

Alizee Gamberini

Ali­zee Gamberini

Alizee Gamberini

Ali­zee Gamberini

Alizee Gamberini

Ali­zee Gamberini

Julie Jean Batiste

Julie Jean Batiste

Julie Jean Batiste

Julie Jean Batiste

Annabelle Belmondo

Anna­bel­le Belmondo

Annabelle Belmondo

Anna­bel­le Belmondo

Annabelle Belmondo

Anna­bel­le Belmondo

Annabelle Belmondo

Anna­bel­le Belmondo

Annabelle Belmondo

Anna­bel­le Belmondo

Nika Du Nord

Nika Du Nord

Virgine Nguyen

Vir­gi­ne Nguyen

Clara Joly

Cla­ra Joly

Milena Studel

Mile­na Studel

Julie Favre

Julie Favre

Josephine Jeanneau

Jose­phi­ne Jeanneau

Marguerite Thiam Donnadieu

Mar­gu­eri­te Thiam Donnadieu

Marguerite Thiam Donnadieu

Mar­gu­eri­te Thiam Donnadieu

Leila Macaire

Leila Maca­ire

Nadja Ghanem

Nad­ja Ghanem

Nadja Ghanem

Nad­ja Ghanem

Julie Janie

Julie Janie

Julie Janie

Julie Janie

Anna Samaha

Anna Sama­ha

Anouchka Gauthier The Odder Side

Ano­uch­ka Gauthier

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej