ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zastanawialiście się dokąd kierowała się linia talii przez ostatnich kilka sezonów, to odpowiedź brzmi: na północ. W tym sezonie zobaczymy nowe modele w gamie spodni Levi’s® z wysokim stanem: 720 High- Rise Super Skinny, 721 High-Rise Skinny, 724 High-Rise Straight oraz te z najwyższym dotychczas stanem — the Ribcage.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

W kolek­cji jesień zima 2019 linia Levi’s® Rib­ca­ge kon­ty­nu­uje wspi­nacz­kę w górę kobie­ce­go cia­ła. „Jak wyso­ko dotrze­my? Odpo­wiedź brzmi aż do klat­ki pier­sio­wej,” mówi Jill Guen­za, VP, Glo­bal Women’s Design, Levi’s®. “Widzi­my jak wyso­ko ludzie noszą swo­je mode­le Levi’s® Vin­ta­ge, a ta kolek­cje będzie kon­ty­nu­acją tego tren­du.”

W tym sezo­nie linia Rib­ca­ge bawi się pro­por­cja­mi. Poja­wią się mode­le Rib­ca­ge Wide Leg oraz Rib­ca­ge Crop Fla­re. Inspi­ru­jąc się kla­sycz­nym lookiem Kathe­ri­ne Hep­burn, będą mia­ły szer­sze obszy­cie niż stan­dar­do­we w mode­lu 501®. Po raz pierw­szy zoba­czy­my tak­że sztruks w mode­lu Rib­ca­ge Wide Leg, któ­ry prze­no­si nas do lat 70-tych. Co waż­ne pra­wie cała linia jest wyko­na­na z mate­ria­łu ze stret­chem co ozna­cza, że nie musi­my rezy­gno­wać z wygo­dy na rzecz sty­lu. A to bar­dzo waż­ne!

Talia na wyso­ko­ści 12 cali to naj­wyż­szy stan jaki stwo­rzy­li­śmy w naszych jean­sach. Wręcz obse­syj­nie inspi­ro­wa­li­śmy się vin­ta­ge mode­la­mi spodni 501® z lat 90-ch. Stwo­rzy­li­śmy model Rib­ca­ge w sty­lu slim fit, aby uzy­skać bar­dzo smu­kły krój, któ­ry sku­pia uwa­gę na talii, wydłu­ża nogi i doda­je pikan­te­rii każ­dej sty­li­za­cji.” —Karyn Hil­l­man, Glo­bal Chief Pro­duct Offi­cer, Levi Strauss & Co.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła przyjaźni - Levi’s® x Disney & Friends

  Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go, peł­ne­go swo­bo­dy, ame­ry­kań­skie­go sty­lu – mar­ka Levi’s® jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych na świe­cie i nie­ustan­nie pozwa­la wyra­żać nasz oso­bi­sty, indy­wi­du­al­ny styl. Podob­nie jak Levi’s® boga­tą histo­rią może poja­wić się jed­no z…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej