ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zastanawialiście się dokąd kierowała się linia talii przez ostatnich kilka sezonów, to odpowiedź brzmi: na północ. W tym sezonie zobaczymy nowe modele w gamie spodni Levi’s® z wysokim stanem: 720 High- Rise Super Skinny, 721 High-Rise Skinny, 724 High-Rise Straight oraz te z najwyższym dotychczas stanem — the Ribcage.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

W kolek­cji jesień zima 2019 linia Levi’s® Rib­ca­ge kon­ty­nu­uje wspi­nacz­kę w górę kobie­ce­go cia­ła. „Jak wyso­ko dotrze­my? Odpo­wiedź brzmi aż do klat­ki pier­sio­wej,” mówi Jill Guen­za, VP, Glo­bal Women’s Design, Levi’s®. “Widzi­my jak wyso­ko ludzie noszą swo­je mode­le Levi’s® Vin­ta­ge, a ta kolek­cje będzie kon­ty­nu­acją tego trendu.”

W tym sezo­nie linia Rib­ca­ge bawi się pro­por­cja­mi. Poja­wią się mode­le Rib­ca­ge Wide Leg oraz Rib­ca­ge Crop Fla­re. Inspi­ru­jąc się kla­sycz­nym lookiem Kathe­ri­ne Hep­burn, będą mia­ły szer­sze obszy­cie niż stan­dar­do­we w mode­lu 501®. Po raz pierw­szy zoba­czy­my tak­że sztruks w mode­lu Rib­ca­ge Wide Leg, któ­ry prze­no­si nas do lat 70-tych. Co waż­ne pra­wie cała linia jest wyko­na­na z mate­ria­łu ze stret­chem co ozna­cza, że nie musi­my rezy­gno­wać z wygo­dy na rzecz sty­lu. A to bar­dzo ważne!

Talia na wyso­ko­ści 12 cali to naj­wyż­szy stan jaki stwo­rzy­li­śmy w naszych jean­sach. Wręcz obse­syj­nie inspi­ro­wa­li­śmy się vin­ta­ge mode­la­mi spodni 501® z lat 90-ch. Stwo­rzy­li­śmy model Rib­ca­ge w sty­lu slim fit, aby uzy­skać bar­dzo smu­kły krój, któ­ry sku­pia uwa­gę na talii, wydłu­ża nogi i doda­je pikan­te­rii każ­dej sty­li­za­cji.” —Karyn Hil­l­man, Glo­bal Chief Pro­duct Offi­cer, Levi Strauss & Co.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki sięgającym…
Więcej