ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zastanawialiście się dokąd kierowała się linia talii przez ostatnich kilka sezonów, to odpowiedź brzmi: na północ. W tym sezonie zobaczymy nowe modele w gamie spodni Levi’s® z wysokim stanem: 720 High- Rise Super Skinny, 721 High-Rise Skinny, 724 High-Rise Straight oraz te z najwyższym dotychczas stanem — the Ribcage.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

W kolek­cji jesień zima 2019 linia Levi’s® Rib­ca­ge kon­ty­nu­uje wspi­nacz­kę w górę kobie­ce­go cia­ła. „Jak wyso­ko dotrze­my? Odpo­wiedź brzmi aż do klat­ki pier­sio­wej,” mówi Jill Guen­za, VP, Glo­bal Women’s Design, Levi’s®. “Widzi­my jak wyso­ko ludzie noszą swo­je mode­le Levi’s® Vin­ta­ge, a ta kolek­cje będzie kon­ty­nu­acją tego tren­du.”

W tym sezo­nie linia Rib­ca­ge bawi się pro­por­cja­mi. Poja­wią się mode­le Rib­ca­ge Wide Leg oraz Rib­ca­ge Crop Fla­re. Inspi­ru­jąc się kla­sycz­nym lookiem Kathe­ri­ne Hep­burn, będą mia­ły szer­sze obszy­cie niż stan­dar­do­we w mode­lu 501®. Po raz pierw­szy zoba­czy­my tak­że sztruks w mode­lu Rib­ca­ge Wide Leg, któ­ry prze­no­si nas do lat 70-tych. Co waż­ne pra­wie cała linia jest wyko­na­na z mate­ria­łu ze stret­chem co ozna­cza, że nie musi­my rezy­gno­wać z wygo­dy na rzecz sty­lu. A to bar­dzo waż­ne!

Talia na wyso­ko­ści 12 cali to naj­wyż­szy stan jaki stwo­rzy­li­śmy w naszych jean­sach. Wręcz obse­syj­nie inspi­ro­wa­li­śmy się vin­ta­ge mode­la­mi spodni 501® z lat 90-ch. Stwo­rzy­li­śmy model Rib­ca­ge w sty­lu slim fit, aby uzy­skać bar­dzo smu­kły krój, któ­ry sku­pia uwa­gę na talii, wydłu­ża nogi i doda­je pikan­te­rii każ­dej sty­li­za­cji.” —Karyn Hil­l­man, Glo­bal Chief Pro­duct Offi­cer, Levi Strauss & Co.

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem Levis jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem jeansy z wysokiem staniem

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej
ModaNewsroom

Levi’s® Wellthread™ wiosna-lato 2020 - w trosce o środowisko

Od dłuż­sze­go cza­su moda prze­sta­ła opie­rać się jedy­nie na wykre­owa­niu naj­now­szych tren­dów, pro­duk­cji i jak naj­więk­szych zyskach. Pro­jek­tan­ci zro­zu­mie­li, jak wiel­kie oddzia­ły­wa­nie biz­nes mody ma na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Duża ilość kolek­cji w cią­gu roku, pre­sja,…
Więcej