ModaNewsroom

INTIMISSIMI UOMO MENSWEAR

Intimissimi stworzyło świat dedykowany mężczyznom, ich potrzebom oraz upodobaniom. Miejsce, które sprawia, że czują się jak w domu.

INTIMISSIMI UOMO MENSWEARIntimissimi Uomo

Inti­mis­si­mi Uomo, naj­now­sza mar­ka Cal­ze­do­nia Gro­up z sie­cią ponad 100 skle­pów, to syno­nim sty­lu, jako­ści oraz kom­for­tu. Pro­duk­ty zapro­jek­to­wa­ne dla nowo­cze­sne­go męż­czy­zny towa­rzy­szą mu w osią­ga­niu zawo­do­wych celów i pię­lę­gno­wa­niu pasji, takich jak sport czy samo­cho­dy. 

Męż­czy­zna Inti­mis­si­mi Uomo dba o swój wygląd, zwra­ca uwa­gę na jakość, a deta­le mają dla nie­go duże zna­cze­nie.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klien­tów, mar­ka Inti­mis­si­mi Uomo ofe­ru­je sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów, takich jak: bie­li­zna, bluz­ki, bie­li­zna noc­na, skar­pe­ty i stro­je kąpie­lo­we. 

Przy­tul­ne skle­py z funk­cjo­nal­nym ukła­dem uła­twia­ją zaku­py, a dobrze wyszko­le­ni eks­pe­dien­ci są zawsze do dys­po­zy­cji klien­ta.

Męskie, cha­rak­te­ry­stycz­ne wzo­ry połą­czo­ne z natu­ral­ny­mi mate­ria­ła­mi, taki­mi jak drew­no, żela­zo i beton two­rzą prak­tycz­ne i intu­icyj­ne wnę­trza. 

Piotr Czaykowski, Modny Tata (Michał Będźmirowski)

Piotr Czay­kow­ski, Mod­ny Tata (Michał Będź­mi­row­ski)

Mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia współ­pra­cu­je z Pio­trem Czay­kow­skim i Mod­nym Tatą (Michał Będź­mi­row­ski). Influ­en­ce­rzy swo­ją obec­no­ścią uświet­ni­li otwar­cie pierw­sze­go salo­nu w Pol­sce, któ­re­mu towa­rzy­szy­ły roz­ma­ite atrak­cje (m.in. per­so­na­li­za­cja kla­sycz­nych koszu­lek Inti­mis­si­mi Uomo), przy­go­to­wa­ne na spe­cjal­nej stre­fie tego dnia w Gale­rii Moko­tów. 

Piotr Czaykowski, Modny Tata (Michał Będźmirowski)

Piotr Czay­kow­ski, Mod­ny Tata (Michał Będź­mi­row­ski)

Wię­cej o mar­ce na www.intimissimi.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy