ModaNewsroom

CHAPTER 6 – NUDYESS jesień-zima 2019/2020

Najnowsza kampania polskiej marki NUDYESS stworzonej przez dwie kobiety w 2018 roku: Agnieszkę Sołoń i Sandrę Do Manh, jest zarazem pierwszą sesją wizerunkową marki. Bez makijażu, retuszu, photoshopa – minimalistycznie i  naturalnie. To prawdziwy manifest kobiecego piękna. 

 

NUDYESS ubrania, Zuzanna Krzątała

NUDYESS to mini­ma­li­stycz­ne, ele­ganc­kie, dopa­so­wa­ne ubra­nia w kolo­rach sza­ro­ści, beżu, czer­ni czy bie­li, w myśl im pro­ściej i sub­tel­niej – tym lepiej i pięk­nej. Dziew­czy­ny sta­wia­ją przede wszyst­kim na sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne i natu­ral­ne tka­ni­ny, takie jak baweł­na, cupro czy wisko­za, a ubra­nia mar­ki powsta­ją w pol­skich zakła­dach krawieckich.

W sezo­nie jesień-zima 2019/2020 dziew­czy­ny nadal pro­po­nu­ją swo­je kla­sy­ki, a każ­dy z pro­jek­tów per­fek­cyj­nie mode­lu­je syl­wet­kę. Wśród nowo­ści znaj­dzie­my głów­nie dopa­so­wa­ne sukien­ki z dłu­gim ręka­wem, leg­gin­sy, spód­ni­ce, gol­fy, dobrze zna­ne już topy czy sen­su­al­ne body z dłu­gim ręka­wem. Ogrom­ną zale­tą kolek­cji jest fakt, że każ­dy z ele­men­tów powstał z myślą o ich modu­ło­wym, dowol­nym łącze­niu„ a tym samym two­rze­niu wła­snych, uni­ka­to­wych stylizacji.

Nudyess dopasowane sukienki z długim rękawem, legginsy, spódnice, golfy, dobrze znane już topy czy sensualne body z długim rękawemNudyess dopasowane sukienki z długim rękawem, legginsy, spódnice, golfy, dobrze znane już topy czy sensualne body z długim rękawem Nudyess oversize bluza, Zuzanna Krzątała ubrania Nudyess, Zuzanna Krzątała ubrania Nudyess, Zuzanna Krzątała Nudyess dopasowane sukienki z długim rękawem, legginsy, spódnice, golfy, dobrze znane już topy czy sensualne body z długim rękawem ubrania Nudyess, Zuzanna Krzątała ubrania Nudyess, Zuzanna Krzątała ubrania Nudyess, Zuzanna Krzątała

Twa­rzą suro­wej kam­pa­nii NUDYESS CHAPTER 6 na jesień-zimę 2019/2020 zosta­ła model­ka Zuzan­na Krzą­ta­ła, któ­ra sta­nę­ła za obiek­ty­wem nie­zwy­kle zdol­nej Sonii Szóstak.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokalne…
Więcej
ModaNewsroom

NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7

NUDYESS, mar­ka stwo­rzo­na w 2018 roku z myślą o kobie­tach, któ­rej pro­jek­ty powsta­ją w lokal­nych szwal­niach w War­sza­wie, od dwóch lat kon­se­kwent­nie reali­zu­je swo­ją wizję no makeup, no fil­ter i no reto­uch. Pro­jek­ty założycielki –…
Więcej