ModaNewsroom

Nowa kolekcja Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20

Elegancja, romantyzm, odrobina drapieżności i flirt z latami 70. – tak prezentuje się zjawiskowa kampania najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20 autorstwa Marcina Kempskiego. Utrzymane w minimalistycznym stylu zdjęcia prezentują zaskakującą interpretację stylu hippie przedstawionego w nowoczesnym wydaniu, natomiast delikatna uroda modelki Kasi Struss dodaje mocnym sylwetkom lekkości.

Kasia Struss

Inspi­ra­cja lata­mi 70. i ele­men­ty sty­lu hip­pie oraz vin­ta­ge, w połą­cze­niu z mini­ma­li­stycz­ny­mi for­ma­mi, dały efekt nowej kolek­cji Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień-zima 2019/20. Nowa sesja kam­pa­nij­na autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go, któ­re­mu asy­sto­wał Olek Bal­ce­rek ide­al­nie pod­kre­śla kli­mat kolek­cji pro­jek­tan­ta. Kla­sycz­na czar­no-bia­ła foto­gra­fia i sto­no­wa­na pale­ta barw zdjęć wyko­na­nych w kolo­rze sta­no­wi per­fek­cyj­ne tło dla eklek­tycz­nych sylwetek.

Nowa kam­pa­nia to ukłon w stro­nę wszyst­kich kobiet, nie­za­leż­nie od ich wie­ku. Pro­jek­tant zachę­ca w niej kobie­ty, aby porzu­ci­ły poję­cie liczb, a zamiast tego sku­pi­ły się na swo­jej per­cep­cji – to ona okre­śla kim jeste­śmy i jak się czu­je­my. Dla­te­go naj­now­sza sesja kam­pa­nij­na to pro­po­zy­cje, spo­śród któ­rych każ­da z kobiet znaj­dzie coś dla sie­bie. Kla­sycz­ne zdję­cia stu­dyj­ne łączą cie­płą pale­tę barw ubrań z chło­dem sza­re­go tła, któ­re zna­ko­mi­cie eks­po­nu­je syl­wet­ki. Ze zdjęć bije ele­gan­cja i spo­kój, a deli­kat­na uro­da Kasi Struss z agen­cji D’Vision, doda­je moc­nym, war­stwo­wym i over­si­zo­wym syl­wet­kom odro­bi­ny lekkości.

Pre­zen­to­wa­ne na foto­gra­fiach ubra­nia to przede wszyst­kim wią­za­ne koszu­le, dzia­ni­no­we swe­try i bluz­ki, obok któ­rych zna­la­zły się takie kro­je, jak róż­ne­go rodza­ju mary­nar­ki, spodnie z wyso­kim sta­nem, jean­sy i cie­płe płasz­cze. Nowa kolek­cja to ele­ganc­ka, jesien­na pale­ta barw. Wśród kolo­rów wyróż­nić moż­na wyróż­nić bur­gun­dy, gra­na­ty, bie­le, czer­nie, cie­płe brą­zy, kha­ki, beże czy kar­me­lo­we odcie­nie. W kolek­cji nie zabra­kło rów­nież odważ­nych nadru­ków: malar­skich kwia­tów i moty­wu pantery.

Poza wyjąt­ko­wy­mi kro­ja­mi, kolek­cja Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień/zima 2019/20 to rów­nież wyso­kiej jako­ści taki­ny i wykoń­cze­nia. Pro­jek­tant wyko­rzy­stał takie szla­chet­ne mate­ria­ły, jak kasz­mir, jedwab, welur, żakard, cupro czy wełna.

Nowa kolek­cja Łuka­sza Jemio­ła będzie dostęp­na sta­cjo­nar­nie, w buti­ku przy ul. Moko­tow­skiej 26 w War­sza­wie, w Łodzi, w CH Manu­fak­tu­ra przy ul. Kar­skie­go 5, oraz onli­ne na www.jemiol.com/pl.

nowa kolekcja Łukasza Jemioła Kasia Struss, brązowy płaszcz Łukasz Jemioł jesień zima 2019 2020 projektant Łukasz Jemioł projektant Łukasz Jemioł Kasia Struss, projektant Łukasz Jemioł Kasia Struss, projektant Łukasz Jemioł Kasia Struss, projektant Łukasz Jemioł nowa kolekcja Łukasza Jemioła, modelka Kasia Struss

Pro­duk­cja: I like Pho­to Group

Foto­graf: Mar­cin Kempski

Sty­list­ka: Agniesz­ka Ścibior

Make up: Wilson

Hair: Wasyl Wasiński

Model­ka: Kasia Struss / D’Vision

Asy­stent foto­gra­fa: Olek Balcerek

Pro­duk­cja: Miko­łaj Jaźwiecki

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Powrót do korzeni - kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Życie w har­mo­nii i w zgo­dzie z natu­rą – Łukasz Jemioł, pol­ski pro­jek­tant, któ­ry od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su i mediów, a tak­że zdo­byw­ca licz­nych nagród, m.in. pre­sti­żo­wej Zło­tej Nit­ki oraz…
Więcej
ModaNewsroom

W harmonii z naturą, czyli Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Łukasz Jemioł to jeden z naj­bar­dziej zna­nych w Pol­sce pro­jek­tan­tów, któ­ry już od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su czy mediów. Jed­no­cze­śnie, pro­jek­tant może się pochwa­lić licz­ny­mi nagro­da­mi, m.in. pre­sti­żo­wą Zło­tą Nit­ką oraz…
Więcej
ModaNewsroom

"Age is just a number” - Łukasz Jemioł jesień-zima 2019/2020

30 wrze­śnia 2019 r. w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Łuka­sza Jemio­ła. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 40 syl­we­tek na sezon jesień/zima 2019/20 inspirowanych…
Więcej