ModaNewsroom

Zegarki Versus Versace – jesień/zima 2019

Zegarki Versus Versace to gwarancja modnego, nowoczesnego stylu w dobrej cenie prosto od jednej z najbardziej znanych, włoskich domów mody na świecie. 

zegarki Versus Versace

Wywo­dzą­ca się z domu mody Ver­sa­ce, młod­sza linia Ver­sus pręż­nie roz­wi­ja się już od począt­ku 1989 roku, kie­dy to zało­ży­ciel Ver­sa­ce – Gian­ni, poda­ro­wał ją swo­jej  sio­strze – Dona­tel­li Ver­sa­ce. Po zamknię­ciu linii w 2005 roku Dona­tel­la posta­no­wi­ła ponow­nie przy­wró­cić mar­kę do życia, a debiu­tu­ją­ca w 2009 roku kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki dzię­ki kolek­cji zapro­jek­to­wa­nej przez bry­tyj­skie­go pro­jek­tan­ta Chri­sto­phe­ra Kane­’a, natych­miast oka­za­ła się olbrzy­mim suk­ce­sem. W sezo­nie jesień/zima 2019 roku nasz czas odmie­rza wła­śnie Ver­sus Ver­sa­ce, a wszyst­ko to za spra­wą naj­now­szych mode­li zegar­ków: Saint Ger­ma­in, Pigal­le, Kir­sten­hof i Eugéne. Kolek­cja w któ­rej domi­nu­je różo­we zło­to, mor­ska zie­leń, bur­gund oraz kla­sycz­na czerń zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o oso­bach nie­za­leż­nych, o sil­nej oso­bo­wo­ści, któ­re liczą się z cza­sem j zawsze są o sekun­dę do przo­du od innych.

Bez wąt­pie­nia, zegar­ki Ver­sus Ver­sa­ce z naj­now­szej kolek­cji jesień/zima 2019 ide­al­nie spraw­dza się w miej­skiej dżun­gli, gdzie naj­bar­dziej liczy się czas, dodat­ko­wo oży­wia­jąc każ­dą stylizację.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy