PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

Dotknij nieba wspólnie z PLNY LALA®! W tym sezonie najnowsza kolekcja STAND BY ME nawiązuje swoimi hasłami do bliskości, przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Nic bardziej nie unosi nas na duchu niż świadomość, że zawsze jest ktoś obok nas — nowoczesna, futurystyczna kampania przenosi nas pod same chmury.

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

W kolek­cji jest peł­no gwiazd. Naj­ja­śniej­sza z nich to zestaw spodni z blu­zą w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Prze­szy­cia na przo­dzie spodni nawią­zu­ją do kro­ju gar­ni­tu­ro­we­go, dla­te­go zestaw jest ide­al­ny dla miło­śni­czek stre­etwe­aru. W połą­cze­niu ze szpil­ka­mi two­rzą ide­al­ny nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy strój w bar­dziej ele­ganc­kim i wyj­ścio­wym kli­ma­cie. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je tak­że kurt­ka z ultra­lek­kie­go nylo­nu oraz natu­ral­ne­go, sprę­ży­ste­go puchu, pocho­dzą­ce­go z Pol­ski. Mate­riał z jakiej zosta­ła wyko­na­na, zapew­nia naj­wyż­szy kom­fort i jakość, dla­te­go mar­ka daje na nią doży­wot­nią gwa­ran­cję. W kolek­cji domi­nu­ją kolo­ry czer­ni oraz sza­ro­ści, któ­re prze­ła­mu­je wyra­zi­sta, zwra­ca­ją­ca uwa­gę poma­rańcz.

Poza nowo­ścia­mi w zupeł­nie nowych kro­jach, poja­wia­ją się też te dobrze zna­ne pro­jek­ty, np. kla­sycz­ne t‑shirty, t‑shirt v‑neck czy spodnie w kro­ju MISTER, któ­ry­mi zachwy­ci­ły się fan­ki mar­ki.

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME PLNY LALA kurtka PLNY LALA kurtka PLNY LALA body, PLNY LALA ubrania PLNY LALA sportowe ubrania

Kolek­cja STAND BY ME dostęp­na jest od 11.09.2019 na stro­nie PLNYLALA.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy