Moda

Oda do paryskiego stylu życia – EDITED Paris, je t’aime

Niemal każdy, kto chociaż raz w życiu odwiedził francuską stolicę zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Ilość zabytków, przepięknych uliczek, urokliwych kawiarni przywraca o zawrót głowy, a styl życia paryżanek zachwyca od wieków.

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Two­rząc naj­now­szą linię ubrań mar­ka EDITED zain­spi­ro­wa­ła się nie­zwy­kle wywa­żo­nym i ponad­cza­so­wym sty­lem pary­ża­nek i ich babek. Kolek­cja Paris, je t’aime to bowiem praw­dzi­wa oda do pary­skie­go sty­lu życia: uoso­bie­nie ele­gan­cji, a zara­zem mini­ma­lizm połą­czo­ny z non­sza­lan­cją. Kla­sycz­ne tka­ni­ny i kobie­ce kro­je będą­ce uzu­peł­nie­niem jesien­nej gar­de­ro­by w połą­cze­niu ze współ­cze­sny­mi wzo­ra­mi zda­ją się gdzieś podą­żać nie­śmia­ło tro­pem fran­cu­skie­go dom mody Cha­nel – bogac­two biżu­te­rii, struk­tur i solid­nych mate­ria­łów w zesta­wie­niu z mięk­ki­mi dzia­ni­na­mi, prąż­ka­mi, kra­tą czy pepit­ką two­rzą praw­dzi­we waria­cje na temat kla­sycz­ne­go, ponad­cza­so­we­go stro­ju. Tu mini­ma­li­stycz­ne, ele­ganc­kie spodnie w pepit­kę łączą się z eklek­tycz­nym, fio­le­to­wym swe­trem, a tra­dy­cyj­na pepit­ka zysku­je nowy kolor w posta­ci pudro­we­go różu. Obok czer­ni i bie­li, w pale­cie kolo­rów zna­lazł się nada­ją­cy kolek­cji świe­żo­ści róż,  mię­ta, zie­leń czy pur­pu­ra, a wzo­ry przy­wo­dzą na myśl kunszt Cha­nel i ide­al­nie dopeł­nia­ją jesien­ną gar­de­ro­bę. 

Twa­rzą kolek­cji zosta­ła cha­ry­zma­tycz­na, egzo­tycz­na model­ka Ash­ley Radja­ra­me sfo­to­gra­fo­wa­na gdzieś w jed­nej z monu­men­tal­nych kamie­nic, któ­ra nada­je kolek­cji donio­sło­ści. Naj­now­sza kolek­cja EDITED Paris, je t’aime jest dostęp­na na ofi­cjal­nej stro­nie EDITED.pl już od 6 sierp­nia 2020 br.

modne ubrania na jesien Ashley Radjarame Ashley Radjarame EDITED nowa kolekcja EDITED nowa kolekcja Ashley Radjarame EDITED nowa kolekcja EDITED nowa kolekcja modne ubrania na jesien modne ubrania na jesien modne ubrania na jesien kostium dla kobiet kostium dla kobiet

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…
Więcej