Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona – COS na jesień-zimę 2020

Minimalistyczna marka COS z siedzibą w Londynie od samego początku jest uosobieniem innowacyjnego designu z ponadczasowym stylem, oferując nowoczesne, a zarazem funkcjonalne kolekcje dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Jednocześnie, poprzez współprace z uznanymi i rozwijającymi się artystami czy galeriami, marka COS nieustannie aktywnie wspiera tak bliski jej świat sztuki.

COS na jesień-zimę 2020

COS na jesień-zimę 2020

Naj­now­sza kam­pa­nia na sezon jesień-zima 2020 to seria wyjąt­ko­wych por­tre­tów, zaty­tu­ło­wa­na  New Per­spec­ti­ves”, stwo­rzo­na przez uzna­ne­go, sto­sun­ko­wo mło­de­go (bo zale­d­wie 30-let­nie­go), lon­dyń­skie­go foto­gra­fa Jac­ka Davi­so­na. Mimo, że Jack stu­dio­wał lite­ra­tu­rę angiel­ską na Uni­wer­sy­te­cie War­wick, więk­szość cza­su poświę­cał eks­pe­ry­men­tom z apa­ra­tem, zaś od 14 roku życia regu­lar­nie por­tre­tu­je ludzi wokół sie­bie. David­son na swo­im kon­cie ma już pra­ce dla takich tytu­łów jak New York Times Maga­zi­ne, M Le Mon­de czy bry­tyj­ski Vogue. W tym roku, jego dru­gi album – „Song Flo­wers” – opu­bli­ko­wa­no we współ­pra­cy z wło­skim domem mody Marni.

Przed obiek­ty­wem jesien­no – zimo­wej kam­pa­nii COS sta­nę­ło pięt­na­ścio­ro przed­sta­wi­cie­li i przed­sta­wi­cie­lek współ­cze­snej spo­łecz­no­ści kre­atyw­nej, wszy­scy w mono­chro­ma­tycz­nych sty­li­za­cjach Cla­re Richard­son. Ubra­nia zosta­ły przed­sta­wio­ne tak, aby sta­no­wi­ły jedy­nie doda­tek i pod­kre­śla­ły war­tość sfo­to­gra­fo­wa­nej na nim posta­ci, któ­re zosta­ły wyeks­po­no­wa­ne na pierw­szym pla­nie. I tak, w mode­li naj­now­szej kolek­cji COS wcie­li­li się: sty­li­sta-wizjo­ner Ibra­him Kama­ra, model­ki Lara Sto­ne i Sora Choi, poet­ka Gre­ta Bel­la­ma­ci­na, artyst­ka Rhea Dil­lon, tan­cerz bale­tu Isa­ac Her­nán­dez i inni. Ta obsa­da to praw­dzi­wa mie­szan­ka wybu­cho­wa, peł­na kre­atyw­nych posta­ci uwiecz­nio­nych na por­tre­tach w wyjąt­ko­wym sty­lu Davi­so­na. Każ­dą z posta­ci – choć tak róż­ną od sie­bie, łączą jed­nak wspól­ne idee i war­to­ści, któ­re per­fek­cyj­nie odzwier­cie­dla­ją otwar­tość mar­ki COS na współ­cze­sną kul­tu­rę oraz wizję lep­szej przyszłości.

Jak będzie wyglą­dał sezon jesien­no – zimo­wy według COS? Mar­ka nadal pro­po­nu­je inno­wa­cyj­ne pomy­sły, umie­jęt­nie połą­czo­ne z tra­dy­cyj­nym kra­wiec­twem, two­rząc na nowo wła­sną inter­pre­ta­cję kla­sy­ki i nowo­cze­sne, a jed­no­cze­śnie ponad­cza­so­we ubra­nia na każ­dą oka­zję.  Kolek­cja peł­na jest deli­kat­nych odcie­ni beżu i kre­mu oraz tonów sza­ro­ści. Nie brak tak­że ele­men­tów w posta­ci elek­trycz­ne­go błę­ki­tu, żół­ci czy zie­lo­nej sosny. Znaj­dzie­my w niej to, co jesie­nią i zimą kocha­my naj­bar­dziej: a więc gru­bo ple­cio­ne i kasz­mi­ro­we swe­try, mary­nar­ki over­si­ze, skó­rza­ne tuni­ki i kami­zel­ki oraz baweł­nia­ne gol­fy. 

COS na jesień-zimę 2020  COS na jesień-zimę 2020 COS na jesień-zimę 2020 COS na jesień-zimę 2020 nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020 COS kolekcja 2020

Kolekcja jest już dostępna w sklepach stacjonarnych COS oraz na oficjalnej stronie internetowej marki www.cosstores.com 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej