Moda

Nowy rok szkolny z 4F Junior AW20

4F to polska marka powstała z pasji do sportu, która oferuje najwyższej jakości odzież i akcesoria sportowe nie tylko dla profesjonalistów. To prawdziwe połączenie najnowszych technologii i najlepszej jakości z komfortem i stylem.

4F Junior AW20

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wrze­sień, a z nim nowy rok szkol­ny, któ­ry war­to powi­tać w pięk­nym sty­lu. To wła­śnie z myślą o naj­młod­szych powsta­ła naj­now­sza kolek­cja ubrań i akce­so­riów na sezon jesień – zima 2020, któ­re  spraw­dzą się nie tyl­ko pod­czas gier, zabaw czy lek­cji wycho­wa­nia fizycz­ne­go, ale tak­że pod­czas całych dni spę­dza­nych w szko­le. 

Kolek­cja 4F Junior skła­da się z dwóch linii: cau­sa­lo­wej, ide­al­nej na jesien­ne plu­chy oraz spor­to­wej, któ­ra spraw­dzi się pod­czas zimo­wych mie­się­cy. W linii jesien­nej znaj­dzie­my więc ubra­nia wyko­na­ne z mięk­kich, wygod­nych baweł­nia­nych dzia­nin, zapew­nia­ją­cych kom­fort w nosze­niu i niczym nie­ogra­ni­czo­ny ruch pod­czas codzien­nych aktyw­no­ści. Moc­ne kolo­ry zesta­wio­ne są tu z kla­sycz­ny­mi, pro­sty­mi for­ma­mi. Wśród naj­now­szych pro­po­zy­cji 4F dla naj­młod­szych znaj­dzie­my tak­że ofer­tę akce­so­riów. Nie mogło zabrak­nąć pojem­nych, wygod­nych ple­ca­ków, wor­ków czy mod­nych w tym sezo­nie  nerek. Linia spor­to­wa to przede wszyst­kim mini­ma­li­stycz­ne wzo­ry wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści dzia­nin tech­nicz­nych z wykoń­cze­niem QUICK DRY, zapew­nia­ją­ce naj­młod­szym  wyso­ki kom­fort pod­czas ćwi­czeń. Kolek­cję 4F Junior uzu­peł­nia­ją buty z ergo­no­micz­ną wkład­ką, któ­ra dopa­so­wu­je się do kształ­tu sto­py dziec­ka. Pro­jek­tu­jąc okry­cia wierzch­nie, mar­ka posta­wi­ła przede wszyst­kim na funk­cjo­nal­ność i spor­to­we deta­le, z zacho­wa­niem wyso­kich para­me­trów mem­bran oraz kle­jo­nych szwów. Cha­rak­te­ry­stycz­ne nadru­ki ubrań i akce­so­riów spryt­nie nawią­zu­ją do wir­tu­al­ne­go świa­ta gier kom­pu­te­ro­wych. Domi­nu­ją więc odbla­sko­we nadru­ki na t‑shirtach, a tak­że neo­no­we kolo­ry. Zimo­wa odsło­na, czer­piąc inspi­ra­cje z nowych tech­no­lo­gii łączy się z este­ty­ką kosmo­su. Znaj­dzie­my w niej mięk­kie, otu­la­ją­ce for­my i ide­al­ne na mroź­ne dni czy ocie­pla­ne tka­ni­ny w meta­licz­nych odcie­niach, z moc­ny­mi akcen­ta­mi poma­rań­czu i sre­bra – a wszyst­ko to peł­ne prin­tów w pla­ne­ty. 

4F Junior dla dziew­czy­nek to przede wszyst­kim ocie­pla­ne, spor­to­we leg­gin­sy, a uzu­peł­nie­niem kolek­cji są czap­ki oraz zimo­we komi­ny w inten­syw­nych barwach.

Prócz ubrań, naj­now­sza kolek­cja 4F dla naj­młod­szych to tak­że wygod­na bie­li­zna bez­sz­wo­wa, jak i dra­pa­na, któ­ra spraw­dzi nie na sto­ku. Oprócz tego nie­zbęd­ne będą akce­so­ria takie jak ręka­wicz­ki z mem­bra­ną, dłu­gie nar­ciar­skie skar­pet­ki, gogle z powło­ką mir­ror oraz nowo­cze­sne kaski z dodat­ko­wym wor­kiem do przechowywania.

Przy oka­zji naj­now­szej kolek­cji 4F Junior wystar­to­wa­ła tak­że akcja Fun­da­cji 4F Poma­ga pod hasłem „DZIĘKUJEMY BOHATEROM. POMAGAMY ICH DZIECIOM”. Jeste­śmy świa­dom, że już od począt­ku pan­de­mii pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia nara­ża­li swo­je życie, aby zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19. To wte­dy 4F ruszy­ło na pomoc, dostar­cza­jąc szpi­ta­lom środ­ki ochro­ny oso­bi­stej. Tyl­ko do lip­ca uda­ło się prze­ka­zać sprzęt o war­to­ści ponad 3,5 mln zł 75 pla­ców­kom medycz­nym w całej Polsce

To dla­te­go teraz 4F, dzię­ku­jąc per­so­ne­lo­wi medycz­ne­mu prze­ka­zu­je ich dzie­ciom wypraw­ki na lek­cje WF‑u – tak, aby już od wcze­snych lat mogły reali­zo­wać swo­je spor­to­we pasje. Mar­ka będzie więc prze­ka­zy­wać 10 zł z każ­de­go zaku­pu powy­żej 100 zł na zesta­wy dla łącz­nie 1000 dzieci.

Cała akcja trwa w okre­sie od 17.08 do 06.09.2020 bądź do odwo­ła­nia i doty­czy skle­pów sta­cjo­nar­nych 4F oraz www.4F.com.pl. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­ka­za­ne na rzecz Fun­da­cji 4F Poma­ga, któ­ra prze­zna­czy je na sfi­nan­so­wa­nie 1000 kart poda­run­ko­wych dla dzie­ci pra­cow­ni­ków służb medycz­nych wybra­nych w dro­dze kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Fun­du­szy Lokal­nych w Polsce.

4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20 4F Junior AW20

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Letnie historie z 4F - kolekcja lato 2020 

Pol­ska mar­ka odzie­żo­wa 4F od ponad 13 lat wspie­ra nie tyl­ko pro­fe­sjo­na­li­stów, ale i ama­to­rów pro­pa­gu­jąc aktyw­ny tryb życia i zdro­wą, spor­to­wą rywa­li­za­cję. 4F ofe­ru­je nie tyl­ko wyso­kiej kla­sy odzież spor­to­wą do tre­nin­gów, ale i…
Więcej
ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę,…
Więcej
Styl życia

Dodaj skrzydeł biało-czerwonym w walce o tytuł mistrza z kolekcją kibica 4F

Mun­dial zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale czy wszy­scy pol­scy kibi­ce są na nie­go goto­wi? Z zapro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie na Mistrzo­stwa Świa­ta w Pił­ce Noż­nej, kolek­cją kibi­ca 4F, będziesz goto­wy nie tyl­ko na oglą­da­nie  meczów w dobrym…
Więcej