ModaNewsroom

ROSA – Summer story 2020 

Polska marka biżuterii ROSA stworzona przez projektantkę Agnieszkę Rosę to autorskie projekty wykonywane są ręcznie przez mistrzów jubilerstwa w pracowni marki,  a jednocześnie niebanalny, charakterystyczny styl. Każdy element powstaje wyłącznie z surowców najwyższej jakości, a marka zyskała uznanie nie tylko w kraju, ale i na świecie.  Najnowsza kampania ROSA to sentymentalna podróż po dotychczasowych, najpiękniejszych kolekcjach polskiej marki. 

ROSA - Summer story 2020 

To pierw­sza taka mię­dzy­se­zo­no­wa sesja, któ­ra ide­al­nie wpi­su­je się w trend zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i udo­wad­nia tym samym, że biżu­te­ria jest w sta­nie prze­trwać pró­bę cza­su. Mar­ka udo­wad­nia tym samym, że jej kolek­cje są ponad­cza­so­we i każ­dy może inter­pre­to­wać je na swój spo­sób, bez wzglę­du na zmie­nia­ją­ce się tren­dy i ten­den­cje. To bez­pre­ce­den­so­wy dowód na do, że biżu­te­ria jest poza­se­zo­no­wym ele­men­tem naszej gar­de­ro­by, któ­ry doda­je kla­sy i wspa­nia­le uzu­peł­nia każ­dy nasz look.

W naj­now­szej sesji pol­skiej mar­ki zre­ali­zo­wa­nej przez duet foto­gra­fów Kulesza&Pik, zain­spi­ro­wa­nej natu­rą i siel­skim kli­ma­tem ogród­ków dział­ko­wych, wysty­li­zo­wa­nej przez Karo­li­nę Gru­szec­ką zoba­czy­my zatem kul­to­we mode­le z poprzed­nich kolek­cji, zin­ter­pre­to­wa­ne w towa­rzy­stwie kobie­cych, pro­stych sty­li­za­cjach. To sen­ty­men­tal­na podróż do korze­ni mar­ki i zaba­wa struk­tu­ra­mi zło­ta – głów­ne­go boha­te­ra każ­dej z kolek­cji. ROSA od same­go począt­ku bawi się jego for­mą, a uży­cie pre­cy­zyj­nych tech­nik jubi­ler­skich pozwa­la oddać wra­że­nie ruchu, nabrać róż­nych kolo­rów, a tak­że faktur.

ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  pierścionki ROSA CAINS ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020  ROSA - Summer story 2020 

Naj­now­sza kolek­cja jest dostęp­na w dwóch sta­cjo­nar­nych buti­kach mar­ki w War­sza­wie i Pozna­niu oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.rosachains.com

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Rosa Gold Chains - lato 2021

Piasz­czy­sta pla­ża Puer­to Escon­di­do w sło­necz­nym Mek­sy­ku, woda, czar­no – bia­łe, suro­we kadry, a w roli głów­nej Ona – eks­klu­zyw­na, ręcz­nie wyko­na­na biżu­te­ria pol­skiej mar­ki Rosa wspa­nia­le uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak w kam­pa­nii na…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Rosa na jesień - zimę 2019

Jesie­nią mar­ka Rosa zapra­sza do fascy­nu­ją­ce­go ogro­du natu­ry, peł­ne­go ryt­micz­nych form, rzeź­biar­skich struk­tur i sta­ran­nie wypra­co­wa­nych deta­li.  Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji były pra­ce nie­miec­kie­go arty­sty Kar­la Bloss­feld­ta, któ­ry foto­gra­fo­wał rośli­ny w dużym powięk­sze­niu. W…
Więcej
ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii, Rosa Gold Cha­ins w zale­d­wie kil­ka lat zyska­ła ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku nie tyl­ko w kra­ju, ale i za gra­ni­cą. Agniesz­ka Rosa oso­bi­ście czu­wa, by wszyst­kie jej pro­jek­ty były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie z…
Więcej