Kolaboracje dobrze znanej na całym świecie marki H&M zawsze są ogromnym wydarzeniem. Tym razem popularna sieciówka połączyła siły wspólnie z bejrucką projektantką Sandrą Mansour, tworząc kolekcję będącą pochwałą kobiecości – odważną, a jednocześnie eteryczną, mocno osadzoną w sztuce i zinterpretowaną w nowoczesny, nieoczywisty sposób. 

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

San­dra Man­so­ur, zna­na ze swo­jej cha­rak­te­ry­stycz­nej, bez­pre­ce­den­so­wej i odważ­nej este­ty­ki  w kolek­cji stwo­rzo­nej wspól­nie z H&M zasię­gnę­ła inspi­ra­cji z ota­cza­ją­cej nas natu­ry, moc­no wzo­ru­jąc się na… sło­necz­ni­kach oraz przede wszyst­kim na kobie­tach – artyst­kach, m.in. Toy­en, Doro­thea Tan­ning, Lena Lec­ler­cq czy Bibi Zog­bé. Nic więc dziw­ne­go, że ubra­nia utrzy­ma­ne w sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce peł­nej sza­ro­ści, czer­ni i odcie­nia kości sło­nio­wej zdo­bią mister­ne wzo­ry, a obok nich ręcz­nie wyko­na­ne deta­le i war­stwy zwiew­nych, roman­tycz­nych tka­nin. Wyznacz­ni­kiem w dobo­rze tka­nin sta­ła się poezja i mala­rze, a mnó­stwo koro­nek, żakar­dów, peł­nych fal­ban obszyć czy hafto­wa­nej orga­ny przy­wo­łu­je na myśl kostiu­my teatru dra­ma­tycz­ne­go. 

Znak roz­po­znaw­czy two­rzą­cej od 10 lat pro­jek­tant­ki Man­so­ur to dba­łość o szcze­gó­ły i nie­sa­mo­wi­ty kunszt, co w połą­cze­niu z miło­ścią do sztu­ki i rodzin­ne­go Bej­ru­tu pozwa­la pro­jek­to­wać ubra­nia kobie­ce i per­fek­cyj­nie skro­jo­ne. W kolek­cji San­dra Man­so­ur x H&M odnaj­dzie­my mnó­stwo sukie­nek, blu­zek, spód­nic, pod­kre­śla­ją­cych syl­wet­kę mary­na­rek oraz t‑shirtów i bluz z kap­tu­rem.

Kolek­cja stwo­rzo­na wspól­nie z mar­ką H&M – Fleur du Sole­il to hołd odda­ny sło­necz­ni­kom – pro­jek­tant­ka zafa­scy­no­wa­ła się bowiem spo­so­bem, w jakim od dnia do nocy sło­necz­nik podą­ża za słoń­cem. W ten spo­sób powsta­ła kolek­cja stwo­rzo­na z deli­kat­nych tka­nin: kobie­ca, ete­rycz­na, prze­peł­nio­na moty­wa­mi kwia­tów, sło­necz­ni­ka i krop­ka­mi, a jed­no­cze­śnie odważ­na. Każ­dy z pro­jek­tów sku­tecz­nie przy­cią­ga uwa­gę i zachwy­ca czy­stym pięk­nem, dzię­ki wyraź­nie widocz­ną inspi­ra­cją natu­rą. 

kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M

Efekt współ­pra­cy H&M z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką, kolek­cja San­dra Man­so­ur x H&M będzie dostęp­na już od 6 sierp­nia br. na hm.com oraz  w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki na całym świe­cie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej