Kolaboracje dobrze znanej na całym świecie marki H&M zawsze są ogromnym wydarzeniem. Tym razem popularna sieciówka połączyła siły wspólnie z bejrucką projektantką Sandrą Mansour, tworząc kolekcję będącą pochwałą kobiecości – odważną, a jednocześnie eteryczną, mocno osadzoną w sztuce i zinterpretowaną w nowoczesny, nieoczywisty sposób. 

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

San­dra Man­so­ur, zna­na ze swo­jej cha­rak­te­ry­stycz­nej, bez­pre­ce­den­so­wej i odważ­nej este­ty­ki  w kolek­cji stwo­rzo­nej wspól­nie z H&M zasię­gnę­ła inspi­ra­cji z ota­cza­ją­cej nas natu­ry, moc­no wzo­ru­jąc się na… sło­necz­ni­kach oraz przede wszyst­kim na kobie­tach – artyst­kach, m.in. Toy­en, Doro­thea Tan­ning, Lena Lec­ler­cq czy Bibi Zog­bé. Nic więc dziw­ne­go, że ubra­nia utrzy­ma­ne w sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce peł­nej sza­ro­ści, czer­ni i odcie­nia kości sło­nio­wej zdo­bią mister­ne wzo­ry, a obok nich ręcz­nie wyko­na­ne deta­le i war­stwy zwiew­nych, roman­tycz­nych tka­nin. Wyznacz­ni­kiem w dobo­rze tka­nin sta­ła się poezja i mala­rze, a mnó­stwo koro­nek, żakar­dów, peł­nych fal­ban obszyć czy hafto­wa­nej orga­ny przy­wo­łu­je na myśl kostiu­my teatru dra­ma­tycz­ne­go. 

Znak roz­po­znaw­czy two­rzą­cej od 10 lat pro­jek­tant­ki Man­so­ur to dba­łość o szcze­gó­ły i nie­sa­mo­wi­ty kunszt, co w połą­cze­niu z miło­ścią do sztu­ki i rodzin­ne­go Bej­ru­tu pozwa­la pro­jek­to­wać ubra­nia kobie­ce i per­fek­cyj­nie skro­jo­ne. W kolek­cji San­dra Man­so­ur x H&M odnaj­dzie­my mnó­stwo sukie­nek, blu­zek, spód­nic, pod­kre­śla­ją­cych syl­wet­kę mary­na­rek oraz t‑shirtów i bluz z kapturem.

Kolek­cja stwo­rzo­na wspól­nie z mar­ką H&M – Fleur du Sole­il to hołd odda­ny sło­necz­ni­kom – pro­jek­tant­ka zafa­scy­no­wa­ła się bowiem spo­so­bem, w jakim od dnia do nocy sło­necz­nik podą­ża za słoń­cem. W ten spo­sób powsta­ła kolek­cja stwo­rzo­na z deli­kat­nych tka­nin: kobie­ca, ete­rycz­na, prze­peł­nio­na moty­wa­mi kwia­tów, sło­necz­ni­ka i krop­ka­mi, a jed­no­cze­śnie odważ­na. Każ­dy z pro­jek­tów sku­tecz­nie przy­cią­ga uwa­gę i zachwy­ca czy­stym pięk­nem, dzię­ki wyraź­nie widocz­ną inspi­ra­cją natu­rą. 

kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M

Efekt współ­pra­cy H&M z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką, kolek­cja San­dra Man­so­ur x H&M będzie dostęp­na już od 6 sierp­nia br. na hm.com oraz  w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki na całym świecie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej