Kolaboracje dobrze znanej na całym świecie marki H&M zawsze są ogromnym wydarzeniem. Tym razem popularna sieciówka połączyła siły wspólnie z bejrucką projektantką Sandrą Mansour, tworząc kolekcję będącą pochwałą kobiecości – odważną, a jednocześnie eteryczną, mocno osadzoną w sztuce i zinterpretowaną w nowoczesny, nieoczywisty sposób. 

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

San­dra Man­so­ur, zna­na ze swo­jej cha­rak­te­ry­stycz­nej, bez­pre­ce­den­so­wej i odważ­nej este­ty­ki  w kolek­cji stwo­rzo­nej wspól­nie z H&M zasię­gnę­ła inspi­ra­cji z ota­cza­ją­cej nas natu­ry, moc­no wzo­ru­jąc się na… sło­necz­ni­kach oraz przede wszyst­kim na kobie­tach – artyst­kach, m.in. Toy­en, Doro­thea Tan­ning, Lena Lec­ler­cq czy Bibi Zog­bé. Nic więc dziw­ne­go, że ubra­nia utrzy­ma­ne w sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce peł­nej sza­ro­ści, czer­ni i odcie­nia kości sło­nio­wej zdo­bią mister­ne wzo­ry, a obok nich ręcz­nie wyko­na­ne deta­le i war­stwy zwiew­nych, roman­tycz­nych tka­nin. Wyznacz­ni­kiem w dobo­rze tka­nin sta­ła się poezja i mala­rze, a mnó­stwo koro­nek, żakar­dów, peł­nych fal­ban obszyć czy hafto­wa­nej orga­ny przy­wo­łu­je na myśl kostiu­my teatru dra­ma­tycz­ne­go. 

Znak roz­po­znaw­czy two­rzą­cej od 10 lat pro­jek­tant­ki Man­so­ur to dba­łość o szcze­gó­ły i nie­sa­mo­wi­ty kunszt, co w połą­cze­niu z miło­ścią do sztu­ki i rodzin­ne­go Bej­ru­tu pozwa­la pro­jek­to­wać ubra­nia kobie­ce i per­fek­cyj­nie skro­jo­ne. W kolek­cji San­dra Man­so­ur x H&M odnaj­dzie­my mnó­stwo sukie­nek, blu­zek, spód­nic, pod­kre­śla­ją­cych syl­wet­kę mary­na­rek oraz t‑shirtów i bluz z kap­tu­rem.

Kolek­cja stwo­rzo­na wspól­nie z mar­ką H&M – Fleur du Sole­il to hołd odda­ny sło­necz­ni­kom – pro­jek­tant­ka zafa­scy­no­wa­ła się bowiem spo­so­bem, w jakim od dnia do nocy sło­necz­nik podą­ża za słoń­cem. W ten spo­sób powsta­ła kolek­cja stwo­rzo­na z deli­kat­nych tka­nin: kobie­ca, ete­rycz­na, prze­peł­nio­na moty­wa­mi kwia­tów, sło­necz­ni­ka i krop­ka­mi, a jed­no­cze­śnie odważ­na. Każ­dy z pro­jek­tów sku­tecz­nie przy­cią­ga uwa­gę i zachwy­ca czy­stym pięk­nem, dzię­ki wyraź­nie widocz­ną inspi­ra­cją natu­rą. 

kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M kolekcja Sandra Mansour x H&M

Efekt współ­pra­cy H&M z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką, kolek­cja San­dra Man­so­ur x H&M będzie dostęp­na już od 6 sierp­nia br. na hm.com oraz  w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki na całym świe­cie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej