Moda

Luksus w każdej postaci – Zalando „Real life luxury”

Jedna z największych, wiodących europejskich platform internetowych skupiających modę, beauty i styl życia w jednym miejscu – Zalando, to nie tylko znane na świecie marki, ale i lokalni projektanci. Z pewnością rok 2020 jest dla założonej w Berlinie około 12 lat temu platformy , która nieustannie sięga po więcej – przełomowy, bowiem właśnie teraz Zalando wprowadza do sprzedaży zupełnie nowe marki, zmieniając nazwę kategorii na „Designer”. Efekt najnowszego projektu można zaś podziwiać w kampanii  „Real life luxury”.

Zalando „Real life luxury”

Zalan­do „Real life luxury”

Wśród nowo­ści, jakie poja­wią się na Zalan­do znaj­dzie­my nie tyl­ko kolek­cje pre­mium i dobrze zna­nych nam już marek luk­su­so­wych, ale przede wszyst­kim mini­ma­li­stycz­ne kolek­cje Vic­to­rii Bec­kham, ory­gi­nal­ne pro­jek­ty Mary Katrant­zou, The­ory, GCDS czy zna­nej z kobie­cych form i natu­ral­no­ści, ame­ry­kań­skiej mar­ki Cult Gaia. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że uwiel­bia­na przez nas plat­for­ma w szyb­kim tem­pie sta­je się jed­nym z głów­nych miejsc w sie­ci, gdy myśli­my o modzie. Tyl­ko tu znaj­dzie­my ubra­nia, akce­so­ria i kosme­ty­ki w naj­szer­szym asor­ty­men­cie i w nie­mal każ­dym prze­dzia­le ceno­wym, mimo, że Zalan­do wciąż dyna­micz­nie się roz­wi­ja, posze­rza­jąc ofer­tę kate­go­rii luk­su­so­wych ubrań i akcesoriów.

Współ­cze­sna, a zara­zem luk­su­so­wa moda to kie­ru­nek, w jakim chce podą­żać Zalan­do. Stąd cha­rak­te­ry­stycz­ne, nowe mar­ki, nazwa kate­go­rii, a tak­że spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa, któ­re wyraź­nie pod­kre­śla­ją, że asor­ty­ment Desi­gner  postrze­ga­ny jest obec­nie w zupeł­nie inny, luź­niej­szy i bar­dziej przy­stęp­ny spo­sób. 

Oprócz nowych marek, plat­for­ma nie­prze­rwa­nie dosko­na­li luk­su­so­we doświad­cze­nia zaku­po­we klien­tów w ramach kate­go­rii Desi­gner, przy­go­to­wu­jąc w tym celu spe­cjal­nie dedy­ko­wa­ne im tre­ści czy eks­klu­zyw­ne, ory­gi­nal­ne kam­pa­nie. W dodat­ku, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne pod­stro­ny marek na Zalan­do, umoż­li­wia­ją mar­kom pre­mium i luk­su­so­wym pro­jek­tan­tom zapre­zen­to­wa­nie się na plat­for­mie w swo­im wła­snym, cha­rak­te­ry­stycz­nym i nie­po­wta­rzal­nym stylu.

Sama zmia­na nazwy kate­go­rii z „Pre­mium” na „Desi­gner” świad­czy o nowej stra­te­gii Zalan­do i jej aspi­ra­cjach, aby stać się jed­ną z naj­waż­niej­szych tego typu plat­form na świe­cie. Świad­czy o tym już sam wydźwięk nazwy „Desi­gner”, któ­ra jest znacz­nie bar­dziej inklu­zyw­na i opi­su­je sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów, któ­re Zalan­do chce ofe­ro­wać swo­im klien­tom. Ogrom­ne zmia­ny to tak­że świet­na oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia naj­now­szej kam­pa­nii plat­for­my, któ­ra nie tyl­ko przed­sta­wia klien­tom nowe, dostęp­ne mar­ki, ale prze­ko­nu­je, że Zalan­do to naj­lep­sza for­ma robie­nia zaku­pów – bez wzglę­du na kate­go­rię. est naj­lep­szą desty­na­cją na zaku­py kolek­cji z róż­nych kategorii.

Naj­now­sza kam­pa­nia o prze­wrot­nej nazwie „Real life luxu­ry”, wyre­ży­se­ro­wa­na przez Feli­xa Cooper nie­sie uni­wer­sal­ne prze­sła­nie o tym, że luk­sus może mieć wie­le zna­czeń: dla jed­nych z nas będą to wła­śnie dro­gie, eks­klu­zyw­ne ubra­nia bądź akce­so­ria, dla innych czas spę­dzo­ny z naj­bliż­szy­mi czy uciecz­ka od zgieł­ku mia­sta i obco­wa­nie z natu­rą. Nale­ży pamię­tać, że z pozo­ru zwy­kłe, codzien­ne, drob­ne rze­czy i doświad­cze­nia mogą być odbie­ra­ne jako luk­su­so­we. Przed obiek­ty­wem, zamiast pro­fe­sjo­nal­nych mode­li zoba­czy­my zwy­kłych ludzi, miesz­kań­ców małe­go, holen­der­skie­go mia­sta Mon­nic­ken­dam, a wśród nich mło­dych twór­ców, obser­wa­to­rów pta­ków czy kape­lę muzycz­ną, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym, czym jest dla nich luk­sus w życiu codziennym.

Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury”

W ramach nie­co­dzien­nej kam­pa­nii Zalan­do powstał rów­nież krót­ki mate­riał fil­mo­wy, trans­mi­to­wa­ny w mediach onli­ne od 30 sierp­nia br., któ­re­mu towa­rzy­szą rekla­my w pra­sie, na nośni­kach OOH, w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz na kana­łach wła­snych Zalan­do. Wyjąt­ko­wy kon­cept real life luxu­ry znaj­dzie­cie tak­że na dedy­ko­wa­nej stro­nie Zalan­do Desi­gner oraz na pro­fi­lu @zalando na Insta­gra­mie oraz pro­fi­lu plat­for­my na TikTok.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdjęcia/wideo: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Ekskluzywny klub zakupowy Zalando Lounge i pierwsza kampania kreatywna “Explore mode ON”

Tej jesie­ni, klub zaku­po­wy Zalan­do Loun­ge rusza z kam­pa­nią kre­atyw­ną pod hasłem “Explo­re mode ON”. Każ­de­go dnia, bez wzglę­du na miej­sce i porę, na Zalan­do Loun­ge poja­wia­ją się korzyst­ne ofer­ty z mar­ko­wą modą w cenach…
Więcej
Moda

Zrównoważony rozwój w ramach Zalando Greenhouse na Copenhagen Fashion Week

Wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa powsta­ła w Ber­li­nie – Zalan­do – w ramach Copen­ha­gen Fasion Week – naj­więk­sze­go tygo­dnia mody w kra­jach nor­dyc­kich, dla któ­re­go zrów­no­wa­żo­ny roz­wój sta­no­wi głów­ny obszar zain­te­re­so­wa­nia przy­zna­je Zalando…
Więcej
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej