Moda

Luksus w każdej postaci – Zalando „Real life luxury”

Jedna z największych, wiodących europejskich platform internetowych skupiających modę, beauty i styl życia w jednym miejscu – Zalando, to nie tylko znane na świecie marki, ale i lokalni projektanci. Z pewnością rok 2020 jest dla założonej w Berlinie około 12 lat temu platformy , która nieustannie sięga po więcej – przełomowy, bowiem właśnie teraz Zalando wprowadza do sprzedaży zupełnie nowe marki, zmieniając nazwę kategorii na „Designer”. Efekt najnowszego projektu można zaś podziwiać w kampanii  „Real life luxury”.

Zalando „Real life luxury”

Zalan­do „Real life luxu­ry”

Wśród nowo­ści, jakie poja­wią się na Zalan­do znaj­dzie­my nie tyl­ko kolek­cje pre­mium i dobrze zna­nych nam już marek luk­su­so­wych, ale przede wszyst­kim mini­ma­li­stycz­ne kolek­cje Vic­to­rii Bec­kham, ory­gi­nal­ne pro­jek­ty Mary Katrant­zou, The­ory, GCDS czy zna­nej z kobie­cych form i natu­ral­no­ści, ame­ry­kań­skiej mar­ki Cult Gaia. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że uwiel­bia­na przez nas plat­for­ma w szyb­kim tem­pie sta­je się jed­nym z głów­nych miejsc w sie­ci, gdy myśli­my o modzie. Tyl­ko tu znaj­dzie­my ubra­nia, akce­so­ria i kosme­ty­ki w naj­szer­szym asor­ty­men­cie i w nie­mal każ­dym prze­dzia­le ceno­wym, mimo, że Zalan­do wciąż dyna­micz­nie się roz­wi­ja, posze­rza­jąc ofer­tę kate­go­rii luk­su­so­wych ubrań i akce­so­riów.

Współ­cze­sna, a zara­zem luk­su­so­wa moda to kie­ru­nek, w jakim chce podą­żać Zalan­do. Stąd cha­rak­te­ry­stycz­ne, nowe mar­ki, nazwa kate­go­rii, a tak­że spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa, któ­re wyraź­nie pod­kre­śla­ją, że asor­ty­ment Desi­gner  postrze­ga­ny jest obec­nie w zupeł­nie inny, luź­niej­szy i bar­dziej przy­stęp­ny spo­sób. 

Oprócz nowych marek, plat­for­ma nie­prze­rwa­nie dosko­na­li luk­su­so­we doświad­cze­nia zaku­po­we klien­tów w ramach kate­go­rii Desi­gner, przy­go­to­wu­jąc w tym celu spe­cjal­nie dedy­ko­wa­ne im tre­ści czy eks­klu­zyw­ne, ory­gi­nal­ne kam­pa­nie. W dodat­ku, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne pod­stro­ny marek na Zalan­do, umoż­li­wia­ją mar­kom pre­mium i luk­su­so­wym pro­jek­tan­tom zapre­zen­to­wa­nie się na plat­for­mie w swo­im wła­snym, cha­rak­te­ry­stycz­nym i nie­po­wta­rzal­nym sty­lu.

Sama zmia­na nazwy kate­go­rii z „Pre­mium” na „Desi­gner” świad­czy o nowej stra­te­gii Zalan­do i jej aspi­ra­cjach, aby stać się jed­ną z naj­waż­niej­szych tego typu plat­form na świe­cie. Świad­czy o tym już sam wydźwięk nazwy „Desi­gner”, któ­ra jest znacz­nie bar­dziej inklu­zyw­na i opi­su­je sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów, któ­re Zalan­do chce ofe­ro­wać swo­im klien­tom. Ogrom­ne zmia­ny to tak­że świet­na oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia naj­now­szej kam­pa­nii plat­for­my, któ­ra nie tyl­ko przed­sta­wia klien­tom nowe, dostęp­ne mar­ki, ale prze­ko­nu­je, że Zalan­do to naj­lep­sza for­ma robie­nia zaku­pów – bez wzglę­du na kate­go­rię. est naj­lep­szą desty­na­cją na zaku­py kolek­cji z róż­nych kate­go­rii.

Naj­now­sza kam­pa­nia o prze­wrot­nej nazwie „Real life luxu­ry”, wyre­ży­se­ro­wa­na przez Feli­xa Cooper nie­sie uni­wer­sal­ne prze­sła­nie o tym, że luk­sus może mieć wie­le zna­czeń: dla jed­nych z nas będą to wła­śnie dro­gie, eks­klu­zyw­ne ubra­nia bądź akce­so­ria, dla innych czas spę­dzo­ny z naj­bliż­szy­mi czy uciecz­ka od zgieł­ku mia­sta i obco­wa­nie z natu­rą. Nale­ży pamię­tać, że z pozo­ru zwy­kłe, codzien­ne, drob­ne rze­czy i doświad­cze­nia mogą być odbie­ra­ne jako luk­su­so­we. Przed obiek­ty­wem, zamiast pro­fe­sjo­nal­nych mode­li zoba­czy­my zwy­kłych ludzi, miesz­kań­ców małe­go, holen­der­skie­go mia­sta Mon­nic­ken­dam, a wśród nich mło­dych twór­ców, obser­wa­to­rów pta­ków czy kape­lę muzycz­ną, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym, czym jest dla nich luk­sus w życiu codzien­nym.

Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury” Zalando „Real life luxury”

W ramach nie­co­dzien­nej kam­pa­nii Zalan­do powstał rów­nież krót­ki mate­riał fil­mo­wy, trans­mi­to­wa­ny w mediach onli­ne od 30 sierp­nia br., któ­re­mu towa­rzy­szą rekla­my w pra­sie, na nośni­kach OOH, w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz na kana­łach wła­snych Zalan­do. Wyjąt­ko­wy kon­cept real life luxu­ry znaj­dzie­cie tak­że na dedy­ko­wa­nej stro­nie Zalan­do Desi­gner oraz na pro­fi­lu @zalando na Insta­gra­mie oraz pro­fi­lu plat­for­my na Tik­Tok.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdjęcia/wideo: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

„ŚWIĘTA ZAWSZE RAZEM. NIEZALEŻNIE OD STYLU” - ZALANDO

W nowej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu.” Zalan­do zwra­ca uwa­gę na to, co w tym szcze­gól­nym cza­sie jest naj­waż­niej­sze – wię­zi rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie, cele­bro­wa­ne przez wspól­ne, rado­sne spę­dza­nie cza­su – czy­li war­to­ści,…
Więcej
ModaNewsroom

ZALANDO PROMUJE ASORTYMENT PREMIUM KAMPANIĄ „ZWYCZAJNIE NADZWYCZAJNE”

Zalan­do pre­zen­tu­je kam­pa­nię „Zwy­czaj­nie nad­zwy­czaj­ne” pro­mu­ją­cą sze­ro­ki asor­ty­ment i dostęp­ność marek z kate­go­rii Pre­mium oraz odzie­ży, obu­wia i dodat­ków od pro­jek­tan­tów. Boha­te­ro­wie kam­pa­nii to „zwy­czaj­ni” ludzie, któ­rzy wybie­ra­ją „nad­zwy­czaj­ne” sty­li­za­cje, nie­za­leż­nie od sytu­acji, w któ­rej…
Więcej
ModaNewsroom

ZALANDO WITA SEZON WIOSNA-LATO 2019 I PRZEKONUJE, ŻE ZAWSZE WARTO BYĆ SOBĄ

Wol­ność, auten­tycz­ność, samo­ak­cep­ta­cja: kam­pa­nia Zalan­do wio­sna-lato 2019 pod­kre­śla szcze­rość i wyjąt­ko­wość, a zara­zem zachę­ca wszyst­kich do bycia sobą. Zapa­da­ją­ca w pamię­ci kam­pa­nia 360° prze­ko­nu­je, że nie war­to się zmie­niać i dosto­so­wy­wać do innych. Wio­dą­ca w…
Więcej