ModaMust have

Stroje kąpielowe, które pokochasz tego lata

Tegoroczne lato z pewnością będzie inne, niż dotychczasowe. Być może nie planujecie w tym roku dalekich, tropikalnych wojaży – nie oznacza to jednak, że musimy rezygnować ze strojów kąpielowych. Te, bez względu na to, czy planujecie krótki weekendowy wypad nad polskie morze czy wylegiwanie się na jednych z egzotycznych plaż, świetnie sprawdzą się w upalne dni, kiedy można beztrosko wylegiwać się w przydomowym ogródku, balkonie czy na basenie. Podobnie jak dotychczas, poszukiwanie idealnego kostiumu kąpielowego na letnie dni jest świetną zabawą,  po pandemii koronawirusa jeszcze bardziej pozwala poczuć lato. Kolorowe bikini, klasyczne, eleganckie kostiumy jednoczęściowe, z falbankami czy geometrycznymi cięciami – czas rozpocząć poszukiwania najlepszych strojów kąpielowych tego lata.

Po mie­sią­cach spę­dzo­nych w czte­rech ścia­nach, w koń­cu dni sta­ją się cie­plej­sze, a my wymie­nia­my nasze gar­de­ro­by na lek­kie sukien­ki i stro­je kąpie­lo­we. War­to pamię­tać, że dwu­czę­ścio­we stro­je kąpie­lo­we będą tak­że wspa­nia­łym uzu­peł­nie­niem let­nich szor­tów, topów czy sukienek.

Więk­szość z naj­po­pu­lar­niej­szych sty­lów wciąż pozo­sta­je ponad­cza­so­wa. Kolo­ro­we biki­ni w kwia­to­we wzo­ry, mono­chro­ma­tycz­ne i mini­ma­li­stycz­ne, jed­no­czę­ścio­we czar­ne stro­je czy eklek­tycz­ne, inspi­ro­wa­ne sty­lem vin­ta­ge i ozdo­bio­ne fal­ba­na­mi – z pew­no­ścią i tego lata trend retro będzie jed­nym z wio­dą­cych. Kla­sycz­ne, zabu­do­wa­ne góry od kostiu­mów kąpie­lo­wych moż­na za to płyn­nie łączyć z wygod­ny­mi szor­ta­mi, nada­jąc cało­ści spor­to­we­go looku. 

Mimo, że tego­rocz­ne lato z pew­no­ścią będzie inne, nie war­to rezy­gno­wać z przy­jem­no­ści, jaką jest wybór ide­al­ne­go stro­ju kąpie­lo­we­go. Nasza redak­cja spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ła wybór naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych i popu­lar­nych stro­jów kąpie­lo­wych, któ­re poko­chasz nie­mal natychmiast.

stroje kąpielowe 2020-2021

Stro­je kąpie­lo­we, któ­re poko­chasz tego lata: kostium kąpie­lo­wy MUUV; kostium kąpie­lo­wy Rouje; kostium kąpie­lo­wy Faith­full the Brand; kostium kąpie­lo­wy Zara Home; kostium kąpie­lo­wy H&M, kostium kąpie­lo­wy Mary­sia; kostium kąpie­lo­wy Undress Code; kostium kąpie­lo­wy Le petit trou; kostium kąpie­lo­wy COS.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

WYBIERAMY STRÓJ KĄPIELOWY NA LATO 2016

Kostium kąpie­lo­wy obec­nie znaj­du­je się na liście must pack każ­dej podróż­nej waliz­ki na let­nie wcza­sy. Kie­dyś ten ele­ment gar­de­ro­by budził wie­le kon­tro­wer­sji, zwłasz­cza w śro­do­wi­skach kato­lic­kich. Zabro­nio­ny do nosze­nia m.in. w Rio de Jane­iro! Oczy­wi­ście, nie bra­ko­wa­ło osób, któ­re „zgrze­szy­ły” i się­gnę­ły po ten zaka­za­ny owoc, a nale­ża­ły do nich: Bri­git­te Bar­dot w fil­mie i „Bóg stwo­rzył kobie­tę” oraz kolej­na dziew­czy­na Bon­da Hal­le Ber­ry w „Śmierć nadej­dzie jutro”. Na szczę­ście, dzię­ki tym non­kon­for­mist­kom, my może­my cie­szyć się roz­ma­ity­mi mode­la­mi kostiu­mów kąpie­lo­wych w 2016 roku bez naj­mniej­szych wyrzu­tów sumie­nia. Na jakie mode­le war­to szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę i jaki model jest odpo­wied­ni dla Two­jej syl­wet­ki? O tym prze­czy­tasz poniżej!
Więcej