Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Najnowsza kampania The Odder Side jest niczym opowieść o letnim romansie. The Odder Side PLAYA to wszystko, czego potrzebujesz, aby beztrosko spędzić wakacje. 

Letni romans z The Odder Side PLAYA

W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by pla­żo­we, ręcz­ni­ki oraz kostiu­my z polie­stru z recy­klin­gu. Baweł­nia­na sukien­ka Playa, dostęp­na w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: mid­ni­ght blue i lagu­ne, z bufia­sty­mi ręka­wa­mi i kobie­cym kro­jem w połą­cze­niu z głę­bo­kim, zmy­sło­wym dekol­tem two­rzy duet ide­al­ny – na pla­żę, jak i na wie­czor­ną kola­cję na mie­ście. Dodat­ko­wo, tył sukien­ki moż­na dowol­nie regu­lo­wać deli­kat­ny­mi sznur­ka­mi. Luź­nych, bia­łych, prze­wiew­nych szor­tów, nie­od­łącz­ne­go ele­men­tu let­niej gar­de­ro­by rów­nież nie mogło zabrak­nąć – moż­na nosić je w połą­cze­niu z koszu­lą bądź stro­jem kąpie­lo­wym. A jeśli mowa o lecie: czym było­by lato bez kostiu­mu kąpie­lo­we­go? The Odder Side PLAYA to tak­że kil­ka kla­sycz­nych kostiu­mów kąpie­lo­wych: sza­fi­ro­we­go biki­ni z górą w kształ­cie trój­ką­tów na podwój­nych ramiącz­kach i regu­lo­wa­nym dołem oraz wią­za­niem z boku, dzię­ki któ­re­mu dopa­su­jesz je ide­al­nie do syl­wet­ki bądź jed­no­czę­ścio­we, a tak­że czar­nych kostiu­mów Nik­ki lub Capri, z głę­bo­kim dekol­tem. Pod­czas let­nich, bez­tro­skich wie­czo­rów wystar­czy, że nało­żysz bia­ły, ażu­ro­wy , baweł­nia­ny kom­plet Off Whi­te. Wygod­ny i prze­wiew­ny – cudow­nie pod­kre­śli każ­dą let­nią opa­le­ni­znę. 

The Odder Side PLAYA to tak­że powrót uwiel­bia­nych przez Nas koszul Mara­is w lek­kich, let­nich i kobie­cych odsło­nach, z roman­tycz­nym wią­za­niem u dołu, w dwóch kolo­rach: roli i clay. Naj­bar­dzej cha­rak­te­ry­stycz­na część kolek­cji The Odder Side – topy, powra­ca­ją tym razem w dwóch kla­sycz­nych odsło­nach Sim­pli­ci­te z wyż­szym przo­dem, któ­ry rów­no­wa­ży niski tył i deli­kat­nie ukła­da się wzdłuż cia­ła. Nowo­ścią jest duża, baweł­nia­na tor­ba, w któ­rej scho­wasz dosłow­nie wszyst­ko – od wiel­kie­go kape­lu­sza, aż po apa­rat, kosme­ty­ki i wie­le wię­cej! Co wię­cej, moc­ny mate­riał gwa­ran­tu­je, że bez tru­du prze­mie­ścisz w niej na pla­żę ulu­bio­ne książ­ki, akce­so­ria czy prze­ką­ski, a ponad­cza­so­wy krój i beżo­wy kolor będzie paso­wał do każ­dej, let­niej stylizacji.

A w tle morze, piasz­czy­sta pla­ża i home sto­ry z kali­for­nij­ską blond pięk­no­ścią w roli głów­nej – twa­rzą kam­pa­nii  Han­nah Kir­ke­lie, uchwy­co­ną w obiek­ty­wie foto­gra­fa Jason Lee Per­ry. Niech ten romans nigdy się nie kończy.

Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA Letni romans z The Odder Side PLAYA

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej