Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbliża się nieubłaganie. Czas powitać jesień. I chociaż dotychczas na długie, letnie, wietrzne dni wystarczyła bawełniana sukienka i para sandałów, krótsze dni zwiastują powrót chłodniejszej aury. Czas zatem na wymianę odzieży. Zwykle kapryśna, jesienno – zimowa pogoda stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Nierzadko po południa zdają się przypominać lato, zaś wieczorami odczuwamy zimowy chłód. 

W co warto zainwestować tej jesieni?

W co war­to zain­we­sto­wać tej jesie­ni? FUR DELUXE buty, SOLAR spód­ni­ca z zakład­ką, Dol­li­na mary­nar­ka, NAGO szor­ty, Acne Stu­dios blu­za, Van­da Novak bot­ki, &Other Sto­ries kurt­ka, ELEMENTY kla­sycz­ne jean­sy; ELEMENTY Dylan T‑shirt, NAGO sukienka.

 

Tego­rocz­ny sezon jesień/zima z pew­no­ścią będzie wyjąt­ko­wy – nie tyl­ko z powo­du panu­ją­cej na świe­cie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Od dłuż­sze­go cza­su wyraź­nie obser­wu­je­my trend na zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i ponad­cza­so­wą modę. Podą­ża­jąc tym tro­pem, coraz wię­cej świa­to­wych marek odcho­dzi od sezo­no­we­go podej­ścia do ubrań.

Jakie rze­czy powin­ny zna­leźć się w Two­jej gar­de­ro­bie tej jesie­ni? Jesie­nią kró­lu­ją neu­tral­ne kolo­ry. Mimo, że cie­płe, jasne tony koja­rzą się naj­czę­ściej z latem, w rze­czy­wi­sto­ści bia­łe czy beżo­we ubra­nia są ide­al­ne na jesień. Z pew­no­ścią para czar­nych skó­rza­nych kow­bo­jek jesz­cze dłu­go nie wyj­dzie z mody. Rok 2020 to bez­a­pe­la­cyj­nie ich powrót. Zawsze kla­sycz­na i ponad­cza­so­wa biel świet­nie spraw­dza się w for­mie pro­ste­go, dobrze skro­jo­ne­go t‑shirtu. Sezon jesień – zima to tak­że powrót do kla­sycz­nych, nie­bie­skich jean­sów, któ­re sta­no­wią bazę nie­mal dla każ­de­go looku na chłod­niej­sze dni. Boicie się zim­na? Popu­lar­ne w latach 80. spor­to­we kolar­ki  czy dziew­czę­ca, czar­na, mini­ma­li­stycz­ne sukien­ka wyko­na­na z miesz­kan­ki lnu i ten­ce­lu to ide­al­ne roz­wią­za­nie na jesien­ne, cie­płe dni. Podob­nie jak lek­ka, czar­na piko­wa­na kurt­ka o kro­ju bom­ber. Dzia­ni­no­wa, czar­na spód­ni­ca midi i krót­ka, dwu­rzę­do­wa beżo­wa mary­nar­ka ide­al­nie spraw­dzą się za to w pra­cy – bez wzglę­du na to, czy pla­nu­jesz dzień w biu­rze, czy week­en­do­wy lunch z przy­ja­ciół­mi. Wyobra­ża­cie sobie sezon jesien­no – zimo­wy bez futer­ka? To dla­te­go nie może w nim zabrak­nąć nie­oczy­wi­stych, kar­me­lo­wych futrza­nych bale­rin vin­ta­ge w sty­lu lat 70.,  któ­re nie tyl­ko  są eks­cen­trycz­nym dodat­kiem, ale gwa­ran­tu­ją wygo­dę i ochro­nę Two­ich stóp przed zim­nem i z łatwo­ścią upo­ra­ją się z nagły­mi zmia­na­mi temperatur.

Chłod­niej­sze dni to oka­zja, aby ubie­rać się war­stwo­wo: od zimo­wych sukie­nek, po swe­try, spodnie czy mary­nar­ki. Każ­de z pod­sta­wo­wych ubrań – odpo­wied­nio wysty­li­zo­wa­nych i dobra­nych – pozwa­la stwo­rzyć abso­lut­nie wyjąt­ko­wy strój. 

Od cie­płych bluz, aż po ponad­cza­so­we jean­sy – sprawdź­cie naszą listę ubrań, w któ­re war­to zain­we­sto­wać tej jesie­ni i już teraz zacznij pla­no­wać zaku­py, aby wypeł­nić wszyst­kie, dotych­cza­so­we luki w jesien­no – zimo­wej szafie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W naj­now­szej kolek­cji kap­su­ło­wej mar­ka Van­da Novak, sły­ną­ca z nie­zwy­kle kobie­cych pro­jek­tów, sta­wia na disco glam w sty­lu lat 70. Kolek­cja wie­czo­ro­wa jest nawią­za­niem do począt­ków mar­ki – powra­ca­ją mode­le zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go oraz klasyczne…
Więcej
Moda

BEYOND AGE - ELEMENTY Z WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĄ NA JESIEŃ ZIMĘ 2022

W tym sezo­nie mar­ka Ele­men­ty zabie­ra nas do świata cie­płych, ponad­cza­so­wych krojów, materiałów i kolorów, w którym każda kobie­ta znaj­dzie coś dla sie­bie. Ponie­waż kolek­cja to coś więcej niż drop odzieżowy – to mani­fest marki.…
Więcej
Moda

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolek­cja san­da­łów Glo­be Cap­su­le na sezon SS22 to nowy, intry­gu­ją­cy począ­tek w mar­ce Van­da Novak. Naj­now­sza, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki, dzię­ki inspi­ra­cji kulą –  naj­bar­dziej uni­wer­sal­ną for­mą wystę­pu­ją­cą we wszech­świe­cie – aż od mikro­ska­li ato­mu po…
Więcej