Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo – kolekcja lato 2020

Znana na całym świecie marka Levi’s® to nie tylko ponadczasowy jeans, ale także synonim prawdziwego, amerykańskiego stylu. Od czasu wynalezienia w 1873 roku jeansu przez Levi Straussa to właśnie jeansy Levi’s® stały się najbardziej rozpoznawalnymi, a jednocześnie najczęściej kopiowanymi spodniami na świecie. Aktualnie, idąc z duchem czasu marka wciąż się rozwija, czego dowodem są liczne, często nieoczywiste kolaboracje. 

Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020

Tym razem kul­to­wy Levi’s® łączy siły z komik­sem Peanuts, któ­ry zade­biu­to­wał po raz pierw­szy w pra­sie w 1950 roku. Char­lie Brown, Sno­opy i resz­ta gan­gu Peanuts na dobre wpi­sa­li się już w popkul­tu­rę. Mały, wyspor­to­wa­ny pies beagle to naj­lep­szy przy­ja­ciel Char­lie­go Brow­na, zna­ne­go z licz­nych prób kop­nię­cia pił­ki – czy to fut­bol, base­ball, pił­ka noż­na bądź tenis. Levi’s® po raz kolej­ny we współ­pra­cy z Peanuts wspól­nie two­rzy wyjąt­ko­wą edy­cję kolek­cji Levi’s® x Peanuts® lato 2020.

Koszul­ki, blu­zy i kom­ple­ty dre­sów zain­spi­ro­wa­ne spor­to­wy­mi pro­jek­ta­mi vin­ta­ge Levi’s® z 1984 roku, z wyko­rzy­sta­niem spor­to­we­go logo Levi’s® tzw. olym­pic w kolo­rach gra­na­tu, czer­wie­ni oraz żół­ci, zdo­bią tak­że nie­ty­po­we, wyróż­nia­ją­ce się gra­fi­ki autor­stwa Char­le­sa Schul­za przed­sta­wia­ją­ce Snoopy’ego pod­czas spor­to­wych aktyw­no­ści, a więc m.in. odbie­ra­ją­ce­go teni­so­wy serw czy kopią­ce­go pił­kę ze swo­im kum­plem Wood­stoc­kiem. Kom­plet bia­łych spodni dre­so­wych i blu­zy zdo­bi mnó­stwo drob­nych, czar­nych szki­ców wprost z komik­su Peanuts, a zabaw­ne akce­so­ria w posta­ci kolo­ro­we­go dasz­ka, ner­ki czy bia­łych skar­pe­tek ze Snoopy’m roz­we­se­lą każ­dy look. Kolek­cja Levi’s® x Peanuts® lato 2020 to rów­nież koszul­ki fut­bo­lo­we uni­sex, dwu­stron­ne kape­lu­sze węd­kar­skie z gra­fi­ka­mi Snoopy’ego oraz blu­zy over­si­ze w inten­syw­nych kolo­rach z okrą­głym koł­nie­rzem. 

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki, w spor­to­wej odsło­nie, przy­wo­łu­je na myśl wspo­mnie­nia o dzie­ciń­stwie. Levi’s® x Peanuts® na lato 2020 będzie dostęp­na już od 4 sierp­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych i online.

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki sięgającym…
Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wprowadzoną…
Więcej