Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo – kolekcja lato 2020

Znana na całym świecie marka Levi’s® to nie tylko ponadczasowy jeans, ale także synonim prawdziwego, amerykańskiego stylu. Od czasu wynalezienia w 1873 roku jeansu przez Levi Straussa to właśnie jeansy Levi’s® stały się najbardziej rozpoznawalnymi, a jednocześnie najczęściej kopiowanymi spodniami na świecie. Aktualnie, idąc z duchem czasu marka wciąż się rozwija, czego dowodem są liczne, często nieoczywiste kolaboracje. 

Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020

Tym razem kul­to­wy Levi’s® łączy siły z komik­sem Peanuts, któ­ry zade­biu­to­wał po raz pierw­szy w pra­sie w 1950 roku. Char­lie Brown, Sno­opy i resz­ta gan­gu Peanuts na dobre wpi­sa­li się już w popkul­tu­rę. Mały, wyspor­to­wa­ny pies beagle to naj­lep­szy przy­ja­ciel Char­lie­go Brow­na, zna­ne­go z licz­nych prób kop­nię­cia pił­ki – czy to fut­bol, base­ball, pił­ka noż­na bądź tenis. Levi’s® po raz kolej­ny we współ­pra­cy z Peanuts wspól­nie two­rzy wyjąt­ko­wą edy­cję kolek­cji Levi’s® x Peanuts® lato 2020.

Koszul­ki, blu­zy i kom­ple­ty dre­sów zain­spi­ro­wa­ne spor­to­wy­mi pro­jek­ta­mi vin­ta­ge Levi’s® z 1984 roku, z wyko­rzy­sta­niem spor­to­we­go logo Levi’s® tzw. olym­pic w kolo­rach gra­na­tu, czer­wie­ni oraz żół­ci, zdo­bią tak­że nie­ty­po­we, wyróż­nia­ją­ce się gra­fi­ki autor­stwa Char­le­sa Schul­za przed­sta­wia­ją­ce Snoopy’ego pod­czas spor­to­wych aktyw­no­ści, a więc m.in. odbie­ra­ją­ce­go teni­so­wy serw czy kopią­ce­go pił­kę ze swo­im kum­plem Wood­stoc­kiem. Kom­plet bia­łych spodni dre­so­wych i blu­zy zdo­bi mnó­stwo drob­nych, czar­nych szki­ców wprost z komik­su Peanuts, a zabaw­ne akce­so­ria w posta­ci kolo­ro­we­go dasz­ka, ner­ki czy bia­łych skar­pe­tek ze Snoopy’m roz­we­se­lą każ­dy look. Kolek­cja Levi’s® x Peanuts® lato 2020 to rów­nież koszul­ki fut­bo­lo­we uni­sex, dwu­stron­ne kape­lu­sze węd­kar­skie z gra­fi­ka­mi Snoopy’ego oraz blu­zy over­si­ze w inten­syw­nych kolo­rach z okrą­głym koł­nie­rzem. 

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020Kolekcja Levi’s® x Peanuts® lato 2020

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki, w spor­to­wej odsło­nie, przy­wo­łu­je na myśl wspo­mnie­nia o dzie­ciń­stwie. Levi’s® x Peanuts® na lato 2020 będzie dostęp­na już od 4 sierp­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych i onli­ne.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej
ModaNewsroom

Levi’s® Wellthread™ wiosna-lato 2020 - w trosce o środowisko

Od dłuż­sze­go cza­su moda prze­sta­ła opie­rać się jedy­nie na wykre­owa­niu naj­now­szych tren­dów, pro­duk­cji i jak naj­więk­szych zyskach. Pro­jek­tan­ci zro­zu­mie­li, jak wiel­kie oddzia­ły­wa­nie biz­nes mody ma na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Duża ilość kolek­cji w cią­gu roku, pre­sja,…
Więcej