Moda

Prostota i ponadczasowość – ELEMENTY BASIC / DENIM

Polska marka ELEMENTY od samego początku swojego istnienia kieruje się przede wszystkim przejrzystością cen, transparentnością produkcji oraz kapitałem społecznym. Tu klient jest świadomy, z jakiego kraju pochodzi materiał, gdzie szyte są ubrania, a każdy produkt zawiera informację o składowej jego finalnej ceny. Całość kolekcji powstaje w Polsce – wzory, sample i część produkcji skupia się głównie w praskiej pracowni w Warszawie, zaś pozostała część kolekcji powstaje lokalnie w kliku szwalniach na terenie Polski. 

ELEMENTY BASIC / DENIM

Jeans przy­ja­zny śro­do­wi­sku – czy to moż­li­we? Taka jest wła­śnie kolek­cja ELEMENTY BASIC / DENIM – pierw­szy, praw­dzi­wy pol­ski denim naj­wyż­szej jako­ści, pozy­tyw­nie oddzia­łu­ją­cy na śro­do­wi­sko. W ten spo­sób, trans­pa­rent­ność pro­ce­su pro­duk­cji, lokal­ność, a tak­że selek­tyw­ność w dobo­rze nowo­cze­snych surow­ców, któ­re jed­no­cze­śnie nie zanie­czysz­cza­ją śro­do­wi­ska – a więc idea przy­świe­ca­ją­ca mar­ce od 2015 roku, łączy się z inno­wa­cją. Każ­dy z model i jean­so­wej kolek­cji został uszy­ty oraz wykoń­czo­ny w Pol­sce – nowo­cze­sny pro­ces pro­duk­cji mate­ria­łu pozwa­la zaosz­czę­dzić nawet do 83% wody, a tka­ni­na pocho­dzi z cer­ty­fi­ko­wa­nej, czę­ścio­wo recy­klin­go­wa­nej przę­dzy z Bra­zy­lii, przy któ­rej pro­duk­cji wyko­rzy­sty­wa­ne są alter­na­tyw­ne źró­dła ener­gii. Każ­dy pro­dukt jest wyjąt­ko­wy, a ubra­nia sygno­wa­ne są lokal­nie wypro­du­ko­wa­ny­mi dodat­ka­mi – napa­mi, guzi­ka­mi oraz met­ką z ręcz­nie tło­czo­nej, wegań­skiej skó­ry.

Linia DENIM, per­fek­cyj­nie skro­jo­na i stwo­rzo­na z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół, utrzy­ma­na w kolo­ry­sty­ce pudro­wej bie­li, modre­go błę­ki­tu, a tak­że popie­la­tej czer­ni, to czte­ry mode­le spodni w roz­mia­rach od XXS do XL, co pozwa­la ide­al­nie dopa­so­wać je do każ­de­go typu syl­wet­ki. Uzu­peł­nie­niem deni­mo­we­go looku są kurt­ki – inter­pre­ta­cje kla­sycz­ne­go truc­ke­ra i kata­ny – z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi prze­szy­cia­mi i wykoń­cze­nia­mi. Naj­now­sza linia BASIC mar­ki ELEMENTY to za to ponad­cza­so­wa, uni­wer­sal­na baza do budo­wa­nia nowo­cze­snej, zrów­no­wa­żo­nej, a jed­no­cze­śnie kobie­cej gar­de­ro­by. Prócz wszech­obec­ne­go jean­su, w kolek­cji znaj­du­ją się tak­że topy oraz t‑shirty przy­ja­zne dla cia­ła, żakar­do­we bluz­ki, mini­ma­li­stycz­ny trencz, a tak­że ele­ganc­kie spód­ni­ce oraz sukien­ki z przy­ja­znych nie tyl­ko dla skó­ry, ale i śro­do­wi­ska tka­nin. 

Kolek­cje BASIC i DENIM moż­na dowol­nie ze sobą łączyć, two­rząc ponad­cza­so­wą, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sną gar­de­ro­bę. Ete­rycz­na, intym­na i peł­na bli­sko­ści ana­lo­go­wa kam­pa­nia naj­now­szej linii ELEMENTY to zasłu­ga duetu foto­gra­fów Kule­sza & Pik, któ­rych sub­tel­ne zdję­cia przy­wo­łu­ją na myśl kom­fort. 

Mate­ria­ły w linii BASIC / DENIM:

Eco­ve­ro – cer­ty­fi­ko­wa­na wisko­za

Cupro – „wegań­ski jedwab” z celu­lo­zy baweł­nia­nej

Ten­cel – cer­ty­fi­ko­wa­na dzia­ni­na i tka­ni­na z celu­lo­zy drzew­nej

Modal – z celu­lo­zy drzew­nej

Orga­nic cot­ton – cer­ty­fi­ko­wa­na baweł­na z upra­wy orga­nicz­nej

100% cot­ton – tka­ni­na baweł­nia­na bez domie­szek

Mikro­mo­dal – nowo­cze­sna dzia­ni­na przy­ja­zna dla skó­ry, pro­du­ko­wa­na w Pol­sce

Ray­on z lnem – wisko­za z dodat­kiem lnu

Recyc­lin­go­wa­ny polie­ster – z recy­klin­go­wa­nych mate­ria­łów m.in bute­lek PET

ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM ELEMENTY BASIC / DENIM

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

I am Maja - ELEMENTY

Trans­pa­rent­na pro­duk­cja i przej­rzy­stość cen to cechy, któ­re w peł­ni opi­su­ją ELEMENTY.  Naj­now­sza, wio­sen­na kam­pa­nia mar­ki to oso­bi­sta opo­wieść, któ­rej boha­ter­ką zosta­ła top­mo­del­ka Maja Sala­mon, uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak. W ten spo­sób powsta­ła nie­zwy­kle intym­na…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapry­śna,…
Więcej