Moda

Poznań, Kraków, Wrocław i Trójmiasto ruszają na zakupy w ramach akcji Summer Shopping Days!

local shops / pro­mo / free drinks / sum­mer vibe

W zeszłym tygo­dniu akcja Sum­mer Shop­ping Days wystar­to­wa­ła w War­sza­wie. Teraz czas na kolej­ne mia­sta. Już w naj­bliż­szy pią­tek, 17 lip­ca akcja odbę­dzie się w Pozna­niu. Następ­ne to Kra­ków (24 lip­ca), Wro­cław (31 lip­ca) i Trój­mia­sto (7 sierp­nia). 

Sum­mer Shop­ping Days to “świę­to zaku­pów” sku­pio­ne na lokal­nych skle­pach, buti­kach, con­cept sto­re­’ach z ubra­nia­mi, buta­mi, desi­gnem, kosme­ty­ka­mi, książ­ka­mi, rośli­na­mi  i inny­mi ory­gi­nal­ny­mi rze­cza­mi.

Wszyst­kie skle­py bio­rą­ce udział w akcji szy­ku­ją wiel­kie obniż­ki, akcje pro­mo­cyj­ne i wie­le atrak­cji. W wybra­nych miej­scach – welco­me drink w posta­ci piwa Bud, Pro­sec­co, czy kok­taj­li.

Wyciecz­kę po poznań­skich skle­pach może­my zacząć od kul­to­we­go buti­ku vin­ta­ge, któ­ry na mapie Pozna­nia gości od 10 lat. W swych zbio­rach NooNah Sto­re ofe­ru­je sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ubra­nia i dodat­ki vin­ta­ge z róż­nych okre­sów XX w. Nato­miast NooNah Col­lec­tion – fla­go­wy butik mar­ki, oprócz niszo­wych marek skan­dy­naw­skich, ofe­ru­je tak­że kolek­cję autor­ską. Kolej­ne buti­ki war­te odwie­dze­nia znaj­du­ją się na uli­cy Pade­rew­skie­go i są to Con­fa­shion oraz Sim­ply Life Con­cept. Nato­miast w Sta­rym Bro­wa­rze pole­ca­my con­cept sto­re TUTU oraz butik Niu­mi.

Na pre­mie­rę nowej kolek­cji zapra­sza Mag­da Hasiak do swo­jej pra­cow­ni. War­tym odwie­dze­nia jest butik Luil­lu Sto­re, któ­re­go wnę­trze przy­po­mi­na sank­tu­arium sty­lu boho, a ubra­nia są roman­tycz­ne i pobu­dza­ją­ce wyobraź­nię. Nato­miast w NAOKO znaj­dzie­my ory­gi­nal­ne kolek­cje ubrań inspi­ro­wa­ne podró­ża­mi po całym świe­cie. Po wło­skie, hisz­pań­skie, czy fran­cu­skie toreb­ki oraz obu­wie war­to zaj­rzeć do buti­ku Ver­ge­lio na Jeży­cach.

DECO­cul­tu­re Stu­dio jest show­ro­omem mul­ti­bran­do­wym, w któ­rym znaj­dzie­my meble, ele­men­ty oświe­tle­nio­we, akce­so­ria i tek­sty­lia. Spe­cjal­nie na Summ­mer Shop­ping Days zosta­nie zaaran­żo­wa­ny pop-up sto­re DECO­cul­tu­re w nowo otwar­tym miej­scu miej­skiej rekre­acji, LABA.LAND.

Fanów roślin zapra­sza­my do skle­pu i kawiar­ni Zaro­śla. Tutaj będzie moż­na sko­rzy­stać z porad eks­per­tów w zakre­sie pie­lę­gna­cji roślin donicz­ko­wych oraz ich dobo­ru do wnętrz. Dodat­ko­wo pro­mo­cja – przy zaku­pie trzech roślin, czwar­ta gra­tis. Kolej­nym „zie­lo­nym” miej­scem war­tym odwie­dze­nia jest Warsz­tat, czy­li peł­na pasji kwia­ciar­nia, gdzie cze­kać będą nowo­ści, pro­mo­cje i nie­spo­dzian­ki.

Un Lapin Sklep Natu­ral­ny to miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­my wie­le pol­skich, eko­lo­gicz­nych manu­fak­tur kosme­tycz­nych, a 17 lip­ca do każ­de­go zaku­pu otrzy­ma­my upo­mi­nek. BIO­rę to dwa poznań­skie skle­py z cer­ty­fi­ko­wa­ną żyw­no­ścią eko­lo­gicz­ną, któ­rą moż­na kupić na wagę w kli­ma­cie idei zero­wa­ste. Zaku­pi­my tu wyso­ko­ja­ko­ścio­we pro­duk­ty spo­żyw­cze, a tak­że kosme­ty­ki i akce­so­ria bez pla­sti­ku, w pią­tek z 10% raba­tem.

Zaku­po­wą wyciecz­kę po Pozna­niu pro­po­nu­je­my zakoń­czyć w Ate­lier Just Uni­que, czyn­nym aż do godzi­ny 21:00. Na Klient­ki i Klien­tów, oprócz wie­lu pro­mo­cji, będzie cze­kał bar­man ser­wu­ją­cy alko­ho­lo­we i bez­al­ko­ho­lo­we kok­taj­le.

Lista poznań­skich skle­pów bio­rą­cych udział w Sum­mer Shop­ping Days:

Aga­ta Bie­leń, Szew­ska 14

Bio­re, Gar­ba­ry 42, Kościel­na 15

Cha­ba­zie, Pio­tra Waw­rzy­nia­ka 26

Con­fa­shion, Pade­rew­skie­go 8

DECO­cul­tu­re Stu­dio, show­ro­om, Gar­ba­ry 65 

DECO­cul­tu­re Stu­dio, pop-up sto­re, Prze­ła­jo­wa 5

Just Uni­que, Wosj­ko­wa 4

Lunu­la, Szew­ska 15

Luil­lu, Jana Hen­ry­ka Dąbrow­skie­go 52

Lunu­la, Szew­ska 15/1

Mag­da Hasiak, Zwie­rzy­niec­ka 7

Naoko, CH Posna­nia, I pię­tro

Niu­mi, Sta­ry Bro­war, Atrium

NooNah Sto­re, Wiel­ka 21

NooNah Col­lec­tion, Wiel­ka 18

Pozer­ki, Salon Ver­ni­ce , Zwie­rzy­niec­ka 30/27

Sim­ply Life Con­cept, Pasaż Bazar, Pade­rew­skie­go 7

Tutu, Sta­ry Bro­war, Atrium, II pię­tro

Unla­pin, Pasaż Apol­lo 18   

Warsz­tat, 23 lute­go 36

Ver­ge­lio, Rynek Jeżyc­ki 3

Zaro­śla, Bukow­ska 45

Szcze­gó­ły i lista skle­pów w Kra­ko­wie, Wro­cła­wiu i Trój­mie­ście wkrót­ce. 

www.shoppingdays.pl

www.instagram.com/shopping_days_pl

www.facebook.com/ShoppingDaysPL

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Już w piątek, 10 lipca startuje w Warszawie akcja Summer Shopping Days!

  local shops / pro­mo / free drinks / sum­mer vibe Sum­mer Shop­ping Days to “świę­to zaku­pów” sku­pio­ne na lokal­nych skle­pach, buti­kach, con­cept store’ach z ubra­nia­mi, buta­mi, desi­gnem, kosme­ty­ka­mi, książ­ka­mi, rośli­na­mi i inny­mi ory­gi­nal­ny­mi rze­cza­mi. Wszyst­kie…
Więcej