Moda

Wspomnienie lata – ciepłe i wygodne, kolorowe bluzy na jesień 2020

Nawet latem nie możemy obejść się bez tej części garderoby, jaką są bluzy. Z kapturem bądź bez, dopasowane czy oversize – ratują podczas chłodnych wieczorów i świetnie współgrają ze sukienkami czy spódnicami. Jesienią, kiedy pogoda znacznie bardziej daje nam się we znaki i marzymy nie tylko o wygodzie, ale także o utrzymaniu odpowiedniej temperatury, potrzebujemy ich jeszcze bardziej. W tym sezonie powinnaś jednak zadbać o to, by w Twojej garderobie znalazła się choć jedna bluza w żywym, energetycznym kolorze – takim, który niemal natychmiast przywoła wspomnienie lata.

Wspomnienie lata - ciepłe i wygodne, kolorowe bluzy na jesień 2020

Wspo­mnie­nie lata – cie­płe i wygod­ne, kolo­ro­we blu­zy na jesień 2020: Daisy Stre­et – luź­na blu­za dre­so­wa w sty­lu vin­ta­ge z haftem „Los Ange­les”; ASOS DESIGN – blu­za dre­so­wa z nadru­kiem; ASOS DESIGN – ciem­no­zie­lo­na blu­za z haftem NYC; Pull&Bear – Paci­fic Uni­ver­si­ty – nie­bie­ska blu­za z efek­tem spra­nia; ASOS DESIGN – kre­mo­wa wygod­na blu­za dre­so­wa over­si­ze z prąż­ko­wa­nym koł­nie­rzy­kiem i napi­sem „Health & Devo­tion”; Daisy Stre­et – blu­za o kro­ju over­si­ze z astro­lo­gicz­ną gra­fi­ką; Tom­my Jeans – różo­wa blu­za z pół­gol­fem i krót­kim zam­kiem; Daisy Stre­et – blu­za o luź­nym kroju.

Nie­za­leż­nie od tego, czy nadal pra­cu­jesz zdal­nie, czy wła­śnie wycho­dzisz na spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi – luź­ne blu­zy dre­so­we zapew­nia­ją przede wszyst­kim mak­sy­mal­ny kom­fort i wygo­dę. Aktu­al­nie, naj­lep­sze blu­zy dostęp­ne są w nie­mal wszyst­kich for­mach – od kla­sycz­nych czar­nych bluz po  te fan­ta­zyj­ne, z jasny­mi nadru­ka­mi i odcie­nia­mi, któ­re popra­wią Ci nastrój i roz­ch­mu­rzą w nawet naj­bar­dziej pochmur­ną aurę. Nie jest bowiem tajem­ni­cą, że dopa­so­wy­wa­nie kolo­rów w połą­cze­niu z wygod­nym kro­jem bluz spra­wia, że łatwiej będzie nam prze­trwać pochmur­ne, ponu­re dni, w ocze­ki­wa­niu na kolej­ne lato. Dzię­ki kolo­ro­wym blu­zom zatrzy­masz zabaw­ny, let­ni kli­mat na dłużej!

Mimo tak uni­wer­sal­nej, pro­stej czę­ści ubio­ru, jaką jest blu­za, nie nale­ży zapo­mi­nać o odpo­wied­nim wyczu­ciu sty­lu. War­to zatem odważ­nie bawić się modą i wybrać nie­ty­po­we blu­zy, któ­re przy­cią­ga­ją wzrok. Być może będzie to inten­syw­ny, neo­no­wy kolor, a może zabaw­ny nadruk bądź haft?  Poni­żej znaj­dziesz pro­po­zy­cję naj­lep­szych, kolo­ro­wych bluz, któ­re sku­tecz­nie odgo­nią każ­dą jesien­ną chandrę.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
ModaNewsroom

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją glo­bal­ną stra­te­gie doty­czą­cą denim. Od kolek­cji „Pre-Spring 2018” HILFIGER DENIM…
Więcej