DesignStyl życia

Zrób to sam, czyli Wielkanoc w stylu DEKO EKO

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: dekoeko.com Na ryn­ku deko­ra­cji wiel­ka­noc­nych domi­nu­ją sztucz­ne barw­ni­ki oraz goto­we koszul­ki do przy­go­to­wa­nia pisa­nek, żon­ki­le i stro­iki z two­rzyw sztucz­nych oraz nie­ja­dal­ne pla­sti­ko­we zającz­ki. A prze­cież przy odro­bi­nie wysił­ku moż­na samo­dziel­nie wycza­ro­wać…

Więcej
DesignStyl życiaTechnologia

Paryskie słuchawki Aedle VK-1

Tekst: Nata­lia Pfont Pary­skie słu­chaw­ki Aedle VK‑1 o per­fek­cyj­nie mini­ma­li­stycz­nym i wyra­fi­no­wa­nym wyglą­dzie połą­czo­nym z wyso­ką jako­ścią dźwię­ku. Urzą­dze­nie zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne tak, aby wypusz­czać dźwięk tyłem słu­chaw­ki, zapew­nia­jąc natu­ral­ny oraz pre­cy­zyj­ny dźwięk. Zasto­so­wa­no w nich…

Więcej
Styl życia

Impreza z tortem bez wpadki

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Imie­ni­ny, uro­dzi­ny, rocz­ni­ca, wese­le… w cią­gu roku jest tak wie­le oka­zji, pod­czas któ­rych jemy tort! Ci, któ­rzy zazwy­czaj przy­cho­dzą na goto­we nie wie­dzą jak trud­nym zada­niem jest pocię­cie tor­tu na ide­al­nie rów­ne…

Więcej
NewsroomStyl życia

Listy miłośne od Hemignwaya do Dietrich

Nie­przy­zwo­ity list lau­re­ata Nagro­dy Nobla Erne­sta Hemin­gwaya wysta­wio­ny na aukcji Auc­tion My Stuff. Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: theguardian.com W 1955 roku Ernest Hemin­gway napi­sał ostat­ni list do Mar­le­ny Die­trich, w któ­rym nazwał ją „Dearest Kraut”…

Więcej
Styl życiaTechnologia

Google wprowadza nową platformę dla nowoczesnych zegarków

Kon­cern Google wpro­wa­dził nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id Wear, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla urzą­dzeń prze­no­śnych. Gigant inter­ne­to­wy już daw­no ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek prze­no­śnych gadże­tów – ele­ganc­kie zegar­ki Google ocze­ki­wa­ne są na całym świe­cie nie mniej niż iWatch.…

Więcej