JedzenieZdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 1

Moodie Cafe & Juice Warszawa

Wyż­sze tem­pe­ra­tu­ry i słoń­ce powo­du­ją, że zaczy­na­my być bar­dziej aktyw­ni. Rower, bie­ga­nie z pew­no­ścią są dosko­na­łym spo­so­bem na spę­dza­nie wol­ne­go cza­su. Nie tyl­ko powo­du­ją wyrzut endor­fin, ale przy­czy­nia­ją się też do spa­la­nia zbęd­nych kilo­ka­lo­rii. Połą­cze­nie zdro­wej die­ty z aktyw­no­ścią fizycz­ną jest klu­czem do suk­ce­su. Przy­go­to­wu­jąc się do lata war­to wpro­wa­dzić na wio­snę do naszych codzien­nych posił­ków kok­taj­le owo­co­wo-warzyw­ne. Jeśli zastą­pi­cie nimi dwa posił­ki w cią­gu dnia może­cie po dwóch mie­sią­cach poczuć się lżej i zdro­wiej.

Smo­othie i sha­ke jest sta­łym punk­tem dnia wie­lu gwiazd na całym świe­cie. Kok­taj­le piją rano, na dru­gie śnia­da­nie czy pod­wie­czo­rek. Nie ma zna­cze­nia czy wolisz pić je o poran­ku czy przed połu­dniem, zawsze będą dosko­na­łym połą­cze­niem sma­ku, ener­gii i zdro­wia. Dla­cze­go owo­co­wo-warzyw­ne mik­stu­ry są tak pole­ca­ne? Sekret tkwi w dużej gęsto­ści odżyw­czej. W szklan­ce czy kub­ku możesz  upa­ko­wać mnó­stwo skład­ni­ków odżyw­czych przy sto­sun­ko­wo nie­wiel­kiej kalo­rycz­no­ści.

Z warzyw i owo­ców moż­na two­rzyć nie­skoń­cze­nie wie­le waria­cji sma­ko­wych. Mamy szcze­gól­nie powin­ny przy­go­to­wy­wać kok­taj­le dzie­ciom, któ­re czę­sto krę­cą nosem na warzy­wa poda­wa­ne na tale­rzu. Jeśli chce­cie „prze­my­cić” zdro­we skład­ni­ki tak, aby pocie­chy nie zorien­to­wa­ły się co znaj­du­je się w środ­ku zawsze może­cie dodać owo­ce, któ­re dziec­ko akcep­tu­je.

Moodie Cafe & Juice Warszawa

Jak kom­po­no­wać skład­ni­ki kok­taj­li?

Naj­le­piej było­by łączyć w napo­ju prze­wa­gę warzyw z mniej­szą ilo­ścią owo­ców. Dzię­ki temu kalo­rycz­ność i zawar­tość cukru będzie mniej­sza a zawar­tość wita­min , skład­ni­ków mine­ral­nych i błon­ni­ka zado­wa­la­ją­ca. Jeże­li pla­nu­je­cie przy­go­to­wać kok­tajl na śnia­da­nie powi­nien on zawie­rać skład­ni­ki i więk­szej kalo­rycz­no­ści niż popo­łu­dniu. Dla przy­kła­du połą­cze­nie bana­na z kiwi, pie­trusz­ką, szpi­na­kiem i poma­rań­czą spraw­dzi się przed ćwi­cze­nia­mi, gdyż będzie porząd­nym zastrzy­kiem ener­gii. Doda­tek jogur­tu i zia­ren dodat­ko­wo zwięk­szy kalo­rycz­ność, a tym samym zapew­ni siłę do dzia­ła­nia. Regu­lar­ne picie kok­taj­li wpły­nie pro­mien­nie na cerę i wyre­gu­lu­je pra­cę prze­wo­du pokar­mo­we­go.

Wzmoc­nie­nie kok­taj­lu zie­lo­ną her­ba­tą, bura­ka­mi, kakao czy żura­wi­ną dostar­czy dodat­ko­wą por­cję anty­ok­sy­dan­tów. Natu­ral­ny doda­tek tłusz­czu w posta­ci awo­ka­do, pestek, orze­chów czy nawet łyż­ki oli­wy z oli­wek lub ole­ju lnia­ne­go zagwa­ran­tu­je wchło­nię­cie się wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach: A, D, E i K.

Oso­by sto­su­ją­ce die­tę odchu­dza­ją­cą mogą wzbo­ga­cać kok­taj­le o ostre przy­pra­wy przy­spie­sza­ją­ce prze­mia­nę mate­rii. Bazę nato­miast powin­ny sta­no­wić nisko­tłusz­czo­we pro­duk­ty mlecz­ne. Oso­by, któ­re nie tole­ru­ją lak­to­zy czy pro­duk­tów mlecz­nych mogą sto­so­wać mle­ka roślin­ne: sojo­we, mig­da­ło­we, orze­cho­we, owsia­ne czy ryżo­we. Jeśli napój wyda­je się zbyt gęsty, war­to dolać do nie­go wody.

W dru­giej czę­ści zdra­dzi­my Wam prze­pi­sy na nasze ulu­bio­ne kok­taj­le.

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Avatar
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzy­cy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Ranking 10 najlepszych diet na świecie

  Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwo­ści…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *