Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

Czym tak napraw­dę jest Snap­chat i czy war­to w ogó­le poświę­cać mu oddziel­ny arty­kuł? Otóż oka­zu­je się, że jest o czym mówić, a całe zamie­sza­nie wokół ‘nowej’ apli­ka­cji (choć powsta­ła ona w 2011 roku), nie wzię­ło sie zni­kąd. Snap­chat róż­ni się od zna­nych nam wcze­śniej mediów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Twit­ter czy Insta­gram, ale jego obec­ność na ten moment jest coraz bar­dziej zauwa­żal­na. Bia­ły duszek na żół­tym tle zdo­był przy­chyl­ność bez­po­śred­nią for­mą- kie­dy otwie­ra­my apli­ka­cję od razu włą­cza się apa­rat, a jed­no­cze­śnie swo­ją nie­ofi­cjal­ną for­mą, 10-sekun­do­we zdję­cia i fil­mi­ki robią furo­rę, a trend na publi­ko­wa­nie na My Sto­ry, któ­rą może zoba­czyć każ­dy, prze­chwy­ci­ły tak­że gwiaz­dy, któ­re chęt­nie poka­zu­ją nam swo­je życie pry­wat­ne. Może­my poznać je lepiej i poczuć się jak zna­jo­mi. Choć Snap­chat na poważ­nie funk­cjo­nu­je od nie­daw­na, to jego obec­ność jest na tyle sil­na ze wła­ści­cie­le Face­bo­ok’a chcie­li wyku­pić go nie­daw­no za 3 miliar­dy dola­rów, dziś snap­chat wyce­nio­ny jest na pięt­na­ście, a jego war­tość na ryn­ku i w naszych oczach wciąż wzra­sta.

Snapchat daje poczucie luzu

Użyt­kow­ni­cy Snap­cha­ta to przede wszyst­kim ludzie mło­dzi, im zna­cze­nia apli­ka­cji nie trze­ba tłu­ma­czyć. Potra­fią stwo­rzyć fil­my, rysun­ki i pod­pi­sy god­ne laj­kow, ale nie o nie tu cho­dzi. To Ty wybie­rasz gro­no odbior­ców, któ­rzy zoba­czą to co publi­ku­jesz.

Zachę­ca­my do two­rze­nia zabaw­nych zdjęć, czy fil­mi­ków, mimo że Two­je uję­cie trwa tyl­ko chwi­lę, możesz roz­ba­wić swo­ich przy­ja­ciół, to nowy spo­sób szyb­kiej komu­ni­ka­cji i wymia­ny spo­strze­żeń. W odróż­nie­niu od stran­nie wyka­dro­wa­ne­go zdję­cia na insta­gra­mie i opa­trzo­ne­go odpo­wied­nim fil­trem, Snap­chat daje poczu­cie luzu, możesz być sobą i pod­glą­dać innych, Two­je nie­ko­rzyst­ne zdję­cie będzie widocz­ne tyl­ko chwi­lę. Nie do koń­ca jest to praw­dą, każ­dy może zro­bić pre­ent scre­en obra­zu lub zdję­cie zdję­ciu, więc mimo wszyst­ko radzi­my uwa­żać.

Cie­ka­wi Was co sły­chać u Rihan­ny? Moż­na dodać ją do zna­jo­mych i poznać życie gwiaz­dy z innej stro­ny, tre­ści któ­re publi­ku­je, to głów­nie fil­my nagry­wa­ne przez jej kole­żan­kę, dzię­ki temu może­my zoba­czyć jak Bra­zy­lij­ka śpie­wa swo­je ulu­bio­ne pio­sen­ki w zaci­szu wła­sne­go domu.

Kie­du Maf­fa­shion jakiś czas temu prze­by­wa­ła w Mek­sy­ku inter­nau­ci roz­pi­sy­wa­li się, że dzię­ki jej publi­ka­cjom na Snap­cha­cie, któ­re łączy­ły się w dłu­gie fil­my, czu­li się jak­by byli z nią na wyciecz­ce, Maf­fa­shion zwie­dza­ła kraj, z tele­fo­nem ‘przy­kle­jo­nym do ręki’. Jej fani byli jej bar­dzo wdzięcz­ni, bo pozy­tyw­ne komen­ta­rze nie mia­ły koń­ca. Wresz­cie mogli poznać Maff, zoba­czyć jaka jest napraw­dę i prze­ko­nać się, że to co piszą por­ta­le plot­kar­skie to czę­sto wycię­te z kon­tek­stu infor­ma­cje, nie mają­ce wie­le wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Blo­ger­ka zdo­by­ła przy­chyl­ność jesz­cze szer­szej gru­py osób i dziś kie­dy jej podróż się skoń­czy­ła codzien­nie dostar­cza nam nowych histo­rii na Snap­cha­cie. Odpo­wia­da na pyta­nia fanów i poka­zu­je jak wyglą­da jej każ­dy dzień. To dowód na to, że apli­ka­cja sta­ła się pomoc­na zarów­no dla samej blo­ger­ki, kto­ra mogła szyb­ko zare­ago­wać i tra­fić do sze­ro­kiej gru­py odbior­ców jak i zwo­len­ni­ków Julii, któ­rzy mogą śle­dzić jej życie.

Chia­ra Fer­ra­gni czy­li naj­po­pu­lar­niej­sza blo­ger­ka, któ­rą na Insta­gra­mie obser­wu­je 2 milio­ny osób. Od nie­daw­na zaczę­ła korzy­stać tak­że ze Snap­cha­ta. Teraz może­my na bie­żą­co obser­wo­wać życie kobie­ty, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sne impe­rium, a blog pomógł jej osią­gnąć suk­ces, może­my posłu­chać rela­cji z naj­waż­niej­szych modo­wych imprez i licz­nych podró­ży Chia­ry po całym świe­cie.

Czy tyl­ko blo­ger­ki korzy­sta­ją ze apli­ka­cji? Otóż nie, ostat­nio dom mody Valen­ti­no, jako pierw­szy stwo­rzył kon­to na owej apli­ka­cji. Dodaj­cie @maisonvalentino, żeby dowie­dzieć sie co pla­nu­je ten pre­sti­żo­wy dom mody.

Pod­czas ostat­nie­go festi­wa­lu Coachel­la, któ­ry jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych imprez muzycz­nych na świe­cie i co roku przy­cią­ga tysią­ce osób. Dzię­ki Snap­cha­tom mogli­śmy śle­dzić jak pre­zen­tu­je się mia­stecz­ko festi­wa­lo­we.

Jeże­li cho­dzi o panów na Snap­cha­cie, pole­ca­my śle­dzić Jare­da Leto, któ­ry jest barw­ną posta­cią i cią­gle się zmie­nia. Aktor i woka­li­sta 30 Seconds to Mars, do roli za któ­rą otrzy­mał Osca­ra, schudł kil­ka­na­ście kilo, teraz zagra Joke­ra, dla­te­go jego cia­ło jest obec­nie ide­al­nie wyrzeź­bio­ne.

Snap­chat zdo­by­wa przy­chyl­ność coraz więk­szej licz­by osób, war­to spraw­dzić co apli­ka­cja ofe­ru­je swo­im urzyt­kow­ni­kom i dla­cze­go pro­ste kil­ku­se­kun­do­we zdję­cia spo­wo­do­wa­ły takie zain­te­re­so­wa­nie.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy