NewsroomStyl życia

Noc Muzeów 2015. TOP 7: Gdzie stanąć w kolejce podczas tegorocznej nocy muzeów?

noc-mini

  • Cen­trum Nauki Kopernik

Ci, któ­rzy jesz­cze nie odwie­dzi­li Cen­trum Nauki Koper­nik mogą spró­bo­wać zro­bić to pod­czas nocy muze­ów. Dla zwie­dza­ją­cych dostęp­ne będą wszyst­kie gale­rie Cen­trum, a tak­że wysta­wa cza­so­wa Mikro­świat oraz pla­ne­ta­rium Nie­bo Koper­ni­ka. Orga­ni­za­tor zapew­nia, że atrak­cji nie zabrak­nie (rów­nież przed budyn­kiem). Cen­trum Nauki Koper­nik będzie czyn­ne w godzi­nach 20:00 – 2:00 (ostat­nie wej­ście o 1.00). W Pla­ne­ta­rium poka­zy będą odby­wa­ły się co pół godzi­ny (20.30 – 1:30), nato­miast bile­ty będą dostęp­ne w kasie Pla­ne­ta­rium już od godzi­ny 10:00 rano. Chęt­nych do zwie­dza­nia Galak­ty­ki z pew­no­ścią nie zabrak­nie, dla­te­go spiesz­cie się, bo roz­gwież­dżo­ne nie­bo wszyst­kich nie pomieści!

  • Muzeum Neo­nów

W ubie­głym roku Muzeum Neo­nów odwie­dzi­ło oko­ło 16 tysię­cy osób! Lep­szej reko­men­da­cji chy­ba nie potrze­ba. W tym roku orga­ni­za­tor zapra­sza na wspól­ne świę­to­wa­nie Mię­dzy­na­ro­do­we­go Roku Świa­tła. Jest to pierw­sze i jedy­ne w Pol­sce muzeum neo­nów, któ­re­go otwar­cie mia­ło miej­sce wła­śnie w noc muze­ów (19 maja 2012 roku). Zoba­czy­cie odno­wio­ną, neo­no­wą Syren­kę oraz wie­le innych, sta­rych reklam powsta­łych po II woj­nie świa­to­wej, a zwie­dza­niu towa­rzy­szyć będzie jak zawsze muzy­ka. Wej­ście od godzi­ny 19:00 do 1:00 w nocy.

  • Muzeum Czar PRL

Miło­śni­kom bajek pole­ca­my Muzeum Czar PRL, któ­re zabie­rze nas w podróż do świa­ta bajek z minio­nej epo­ki. Na odwie­dza­ją­cych cze­kać będą sław­ni boha­te­rzy kre­skó­wek oraz sma­ko­ły­ki w posta­ci waty cukro­wej. W tę noc doro­śli poczu­ją się jak dzie­ci i z pew­no­ścią nie będą się nudzić, cze­ka­ją na nich tak­że gry z cza­sów mło­do­ści – kap­sle, kla­sy i guma do ska­ka­nia. Dobra zaba­wa gwa­ran­to­wa­na! Wej­ście od godzi­ny 19:00 do północy.

  • Fabry­ka Cze­ko­la­dy E. Wedel

Jak co roku, na miło­śni­ków sło­dy­czy cze­ka fabry­ka cze­ko­la­dy Wedel. Zoba­czy­my mię­dzy inny­mi słyn­ną linię pro­duk­cyj­ną, Pra­cow­nię Rary­ta­sów (dowie­cie się jak odby­wa się pro­duk­cja cze­ko­la­dy oraz słyn­ne­go tor­ci­ka wedlow­skie­go!), Salę Pamię­ci (daw­ny gabi­net Jana Wedla) oraz gale­rię cze­ko­la­do­wych rzeźb, któ­ra z całą pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci. Każ­dej gru­pie zwie­dza­ją­cych towa­rzy­szyć będzie prze­wod­nik. Dodat­ko­wą atrak­cją są słod­kie nie­spo­dzian­ki! Zwie­dza­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 12:00 i potrwa do pół­no­cy. War­to uzbro­ić się w cier­pli­wość, ponie­waż, jak co roku, z pew­no­ścią cze­ka nas dość dłu­gie ocze­ki­wa­nie w kolejce.

  • Histo­rycz­ny rejs po Wiśle

Na miło­śni­ków żeglo­wa­nia oraz histo­rii cze­ka spe­cjal­ny rejs po Wiśle stat­kiem Loewen­tin. Tra­sa ma począ­tek przy Cen­trum Nauki Koper­nik, mię­dzy mostem Ponia­tow­skie­go, a mostem Ślą­sko-Dąbrow­skim. Sta­tek odpły­wa z bar­ki „Ata­lan­ta”, następ­nie kie­ru­je się w stro­nę mostu Gro­ta, prze­pły­wa­jąc obok Sta­rów­ki oraz Par­ku Fon­tann, następ­nie zawra­ca, kie­ru­jąc się z powro­tem pod bar­kę „Ata­lan­ta”, gdzie koń­czy się wyciecz­ka. Podró­ży towa­rzy­szyć będą opo­wie­ści prze­wod­ni­ka, mię­dzy inny­mi na temat Powsta­nia War­szaw­skie­go, War­sza­wy w cza­sach PRL‑u oraz zabyt­ków sto­li­cy. Do dys­po­zy­cji gości będzie płat­ny grill oraz bar. Czas trwa­nia rej­su to oko­ło godzi­ny. Pierw­szy rejs roz­pocz­nie się o godzi­nie 19:00, kolej­ne o godzi­nie 21:00 oraz 23:00.

  • Łazien­ki Królewskie

Miło­śni­ków sztu­ki oraz muzy­ki zapra­sza­my na spa­cer po Łazien­kach Kró­lew­skich. Na sce­nie na Sta­wie Połu­dnio­wym przy Amfi­te­atrze wystą­pią Adam Strug oraz Woj­ciech Waglew­ski. Adam Strug jest muzy­kiem i pie­śnia­rzem oraz sce­na­rzy­stą doku­men­tal­nych fil­mów o muzy­ce ludo­wej. Wyko­nu­je mię­dzy inny­mi muzy­kę kur­piow­ską. Woj­ciech Waglew­ski to pol­ski gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor, aran­żer i pro­du­cent muzycz­ny. Wspól­ny pro­jekt pro­mu­je nową pły­tę Ada­ma Stru­ga, któ­rej pro­du­cen­tem jest Waglew­ski. Występ odbę­dzie się o godzi­nie 21:30.
W Pała­cu na Wyspie zwie­dza­ją­cy zapo­zna­ją się z nowym pro­jek­tem badaw­czym, któ­ry pole­ga na cyfro­wym odtwo­rze­niu nie­za­cho­wa­nych malo­wi­deł Mar­cel­la Bac­cia­rel­le­go, nadwor­ne­go mala­rza kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta. Na pla­fo­nie w Sali Salo­mo­na zosta­nie wyświe­tlo­ne zre­kon­stru­owa­ne malo­wi­dło Sen Salo­mo­na i to wła­śnie sen będzie moty­wem prze­wod­nim zwie­dza­nia Pała­cu. W Rysow­ni­cy Snów pro­fe­sjo­nal­ny rysow­nik prze­ło­ży nasz sen na obraz. Każ­dy zwie­dza­ją­cy otrzy­ma nie­spo­dzian­kę – „Kró­lew­ski sen­nik” (wykaz sym­bo­li wraz z wyja­śnie­niem, co ozna­cza­ją). W tym roku ogro­dy będą otwar­te do świ­tu, Pałac na Wyspie od 19.00 do 2.00 w nocy, zaś Sta­ra Kor­de­gar­da (miej­sce dzia­ła­nia Rysow­ni­cy Snów) w godzi­nach 19.00 – 24.00.

  • Pałac Kul­tu­ry i Nauki

 W tym roku w związ­ku z 60-leciem ist­nie­nia Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na zwie­dza­nie pod­zie­mi budyn­ku. To wyjąt­ko­wa oka­zja, aby na wła­sne oczy zoba­czyć, co kry­ją pod­ziem­ne kory­ta­rze pała­cu. Tra­sa zwie­dza­nia obej­mu­je wysta­wę pamią­tek Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, pomiesz­cze­nie dys­po­zy­tor­ni tech­nicz­nej oraz kory­ta­rze piw­nicz­nych kon­dy­gna­cji. Spa­cer po pod­zie­miach PKiN roz­pocz­nie się w holu głów­nym spod zega­ra (wej­ście od ul. Mar­szał­kow­skiej), nato­miast zakoń­czy w holu win­do­wym.  Zwie­dza­nie będzie odby­wa­ło się wraz z prze­wod­ni­kiem, co pół godzi­ny w gru­pach 15-oso­bo­wych. Pierw­sza gru­pa wej­dzie o godzi­nie 19:00, zaś ostat­nia ma roz­po­cząć zwie­dza­nie o 00:30.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Gra­fi­ka: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaNewsroom

Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

  Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni wło­sy sta­no­wią meta­fo­rę cza­su, uwię­zie­nia, miło­ści i rów­no­cze­śnie wol­no­ści. 19…
Więcej
KulturaWydarzenia

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muzealnych.
Więcej
Kultura

Noc Muzeów 2015

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Tego­rocz­ne świę­to dla miło­śni­ków muze­ów odbę­dzie się w nocy z 16 na 17 maja.  Swój udział zapo­wie­dzia­ło 237 kul­tu­ral­nych pla­có­wek – w tym 50 muze­ów i 31 gale­rii. Oprócz muze­ów, będzie można…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *