Viva Mamma! czyli propozycje prezentów na Dzień Matki

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: hm.com, zara.com, thisisglamorous.com

Weekend-Links-11.05.15-This-Is-Glamorous-610x571

Mama. Z punk­tu widze­nia dziec­ka to naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu, nawet kie­dy jest już cał­kiem doro­słe. Moż­na  dłu­go pisać, jak wie­le funk­cji speł­nia rodzi­ciel­ka i choć­by z tego powo­du war­to zasta­no­wić się,  co zro­bić, by cho­ciaż raz na jakiś czas – nie tyl­ko raz do roku – poczu­ła, że to ona jest w cen­trum (nasze­go) świa­ta. 

Co zawsze się spraw­dza, kie­dy myśli­my o pre­zen­cie na Dzień Mat­ki? Oczy­wi­ście: ubra­nia, akce­so­ria, kosme­ty­ki. Kolo­ry? Naj­pew­niej czerń, biel, sza­ro­ści. Z pozo­ru pro­ste zada­nie, praw­da? Sta­wia­my na kla­sy­kę i sto­no­wa­nie, bo mama to prze­cież … Mama. Ale mama to przede wszyst­kim kobie­ta, z marze­nia­mi, pra­gnie­nia­mi, lubią­ca kon­kret­ne rze­czy i mają­ca zain­te­re­so­wa­nia, wycho­dzą­ce dale­ko poza tema­ty: „Dziec­ko i dom”. Sil­na, zarad­na, speł­nia­ją­ca się zawo­do­wo – takie są Mamy. Tak o nich myśl­my.

Zapo­mnij­my więc o sche­ma­tach, cho­ciaż praw­dą jest, że mamie zale­ży na … wygo­dzie. Nie­waż­ne, gdzie spę­dza więk­szość dnia, chce czuć się kom­for­to­wo. Ale to, co ma na sobie musi też dopeł­niać jej oso­bo­wość. Jeśli więc myśli­my o pre­zen­cie-ubra­niu / dodat­ku, etc. – klu­czem niech będzie KLASYKA, któ­ra zawsze ją pod­kre­śli.

Łamanie reguł: Ubranie

  • Mary­nar­ka? W paski Wylan­so­wa­ne przez Coco Cha­nel potra­fią być zarów­no sek­sow­ne, jak i ele­ganc­kie. Doda­ją non­sza­lan­cji, wbrew pozo­rom sta­no­wiąc bazę do eks­pe­ry­men­tów modo­wych.

Nasza pro­po­zy­cja:

2493249066_6_1_1

ZARA

  • Swe­ter? Kla­sy­ka i trend.  Pro­ste kro­je, kolor, cie­ka­wy prze­kaz,  et voila!

Przy­kład: Czer­wo­ny jum­per z napi­sem „Loving” od nie­miec­kiej pro­jek­tan­ki Bel­li Freud. Wer­sja eko­no­micz­na do zna­le­zie­nia w pol­skich sie­ciów­kach.

loving-red

LOVING JUMPER 

  • Szmi­zjer­ka? Oliw­ko­wa w sty­lu H&M

Wią­za­na z przo­du, tka­ni­no­wa sukien­ka z zatrza­ska­mi pasu­je na nie­mal każ­dą oka­zję –biz­ne­so­we spo­tka­nie, spa­cer z dziec­kiem, zaku­py. Pro­po­zy­cja dla fashio­ni­stek i pań, któ­re swo­ją przy­go­dę z modą dopie­ro roz­po­czy­na­ją.

hmprodH&

  • Tor­ba?  Typu worek z frędz­la­mi 

Doda­tek  nr 1 sezo­nu Wio­sna / Lato 2015, któ­ry  pomie­ści kobie­ce dro­bia­zgi: klu­cze, per­fu­my, kalen­darz, notat­ki, drob­ne zaku­py.

PLUS za wie­lo­funk­cyj­ność!

4012004105_1_1_1

ZARA

  • Szpli­ki? Dwu­ko­lo­ro­we z wycię­ty­mi pię­ta­mi  

Ele­gan­cja i vin­ta­ge, czy­li duet ide­al­ny dla któ­re­go łatwo stra­cić gło­wę. Pro­po­zy­cja od Anth­ro­po­lo­gie ma wdzięk, nie opar­ły­by mu się raczej Mary­lin Mon­roe i Sien­na Mil­ler, zresz­tą my też!

7314424272002_006_bAnth­ro­po­lo­gie 

  • Oku­la­ry? Sper­so­na­li­zo­wa­ne ☺ 

Dostęp­na ofer­ta obej­mu­je set­ki mode­li i łatwo się w niej pogu­bić, ale kie­dy pamię­taj­my o oso­bo­wo­ści i sty­lu obda­ro­wy­wa­nej, wybór jest już o wie­le prost­szy.

A to nasze pod­po­wie­dzi:

4b77582397b32979355fc1cabd91e4f4

BRYLOVE

d7ac317f1006eab43666007bc2aa7140BRYLOVE 

Garść pomysłów?

Najbardziej cieszą intencja i gesty, wtedy bardziej niż pewne jest to, że trafimy w dziesiątkę.

  • Voucher teatral­ny

Popu­lar­ny fan page Weź mnie. Do teatru potwier­dza, że sztu­ka bywa atrak­cyj­niej­sza nawet od pary loubo­uti­nów. Mamy marzą po pro­stu o chwi­li wytchnie­nia, więc … dla­cze­go nie zabrać ich na wspa­nia­ły spek­takl?

Teatr 6. Pię­tro
Teatr Dra­ma­tycz­ny
Teatr Imka
Teatr Syre­na

  • Księ­gar­nia / Kar­ta poda­run­ko­wa 

Książ­ka? Cze­mu nie! Pyta­nie tyl­ko, czy tra­fi­my w gusta mamy? Odpo­wie­dzią na to jest kar­ta poda­run­ko­wa, któ­ra daje jej wybór. Romans, thril­ler, a może bio­gra­fia – wybór pozo­sta­je w jej rękach.

Empik

Matras

Merlin.pl

5985d07a5d5297aa95733bbe9046bea2

  • Śnia­da­nie / Obiad / Kola­cja

Świę­tuj­cie razem od rana do wie­czo­ra – zacznij­cie w uro­czej kawia­ren­ce ( np. Buł­kę przez Bibuł­kę), póź­niej odwiedź­cie mod­ną restau­ra­cję (np. War­sza­wę Wschod­nią) , a na koniec wybierz­cie się do mini­ma­li­stycz­nej knaj­py (np. Bazar Kocha).

  • Dzień dla Cia­ła 

Jed­no sło­wo : Relaks! Czy­li SPA, mani­cu­re i masaż ☺

A dla ducha?  Wspólne chwile, nieważne gdzie. 

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24

 
Komentarze

komen­ta­rzy