Styl życia

Pozytywne Myślenie? Niekoniecznie!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz

Bada­cze zna­leź­li dowód, że pozy­tyw­ne myśle­nie nie ma wpły­wu na to, czy coś się uda bądź nie. Marze­nia powin­ny same w sobie być moty­wa­cją do dzia­ła­nia – celem i środ­kiem do nie­go, a nie roz­my­śla­nie o nich. Oka­zu­je się, że im wię­cej myśli­my o tym, jak wspa­nia­łe życie nas cze­ka czy ilu wiel­kich rze­czy doko­na­my … odda­la nas od tych celów. Czy jest w tym coś odkryw­cze­go? Praw­do­po­dob­nie tak, marzy­cie­le pozy­tyw­ne myśle­nie mogą jed­nak zastą­pić czymś innym i to bez żalu.

Gabriel­le Oet­tin­gen, psy­cho­log z Uni­wer­sy­te­tu Nowo­jor­skie­go w pro­gra­mie Psy­cho­lo­gist Pod­cast opo­wie­dzia­ła o 4‑stopniowym pla­nie, nad któ­rym gło­wi­ła się przez kil­ka lat. Dzię­ki swo­im bada­niom, któ­re opu­bli­ko­wa­ła ostat­nio w for­mie książ­ki Rese­ar­ching Posi­ti­ve Thin­king: Insi­de the New Scien­ce of Moti­va­tion, wie jak osią­gać życio­we – mniej­sze i więk­sze – cele. Jej plan przy­po­mi­na stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą o inte­re­su­ją­cym (jak wszyst­kie mar­ke­tin­go­we stra­te­gie) skró­cie, a mia­no­wi­cie WOOP: Wish – Out­co­me – Obstac­les – Plan.

Wish – Życze­nie: Po pierw­sze, odpo­wiedz na pyta­nie, czym jest twój cel? – Pomyśl o takim, któ­ry jest dla cie­bie w tej chwi­li naj­waż­niej­szy – mówi Oet­tin­gen – Cze­go tak napraw­dę chcesz? To może być coś wiel­kie­go, jak chęć prze­bie­gnię­cia mara­to­nu lub zrzu­ce­nie dużej wagi, ale nie musi. Koniecz­nie jest tyl­ko, by oka­zał się real­ny i taki, na któ­rym ci zale­ży.

Out­co­me – Wynik: Tutaj wra­ca kwe­stia pozy­tyw­ne­go myśle­nia… Miej przed sobą cel i zasta­nów się, co jeśli uda ci się go osią­gnąć w moż­li­wie naj­lep­szy spo­sób. Musisz wyobra­zić sobie ide­al­ną sytu­ację, a kie­dy to zro­bisz, po pro­stu zanurz się w tym wyobra­że­niu.

Obstac­les – Prze­szko­dy Marze­nie to jed­nak nie wszyst­ko, cho­ciaż zwy­kle więk­szość z nas wła­śnie na nim się zatrzy­mu­je. Miło jest przez chwi­lę czuć się jak zwy­cięz­ca, ale trze­ba wró­cić na zie­mię i … nim zostać. Po powro­cie pomyśl, co w tobie zatrzy­mu­je cię przez doświad­cza­niem swo­je­go życze­nia, tego wspa­nia­łe­go wyni­ku. Oet­tin­gen twier­dzi, że naj­czę­ściej to emo­cja albo po pro­stu sta­ry nawyk.

Plan Kie­dy wiesz, co sta­no­wi prze­szko­dę w osią­gnię­ciu two­je­go celu, zro­zu­miesz, cze­go potrze­bu­jesz, by ci się uda­ło. W tym punk­cie wyko­rzy­staj plan Jeśli, to – jeśli dana prze­szko­da poja­wi się na dro­dze, to zro­bisz X by ją omi­nąć.

Bada­nie Oet­tin­gen poka­za­ło, że meto­da WOOP jed­nym pomo­gła jeść wię­cej warzyw i owo­ców, a innym zdo­by­wać lep­sze oce­ny w szko­le i … miłość. Może war­to więc ją wypró­bo­wać?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak być szczęśliwą?

Nie od dziś wia­do­mo, że pozy­tyw­ne nasta­wie­nie i myśli budu­ją nasze postrze­ga­nie świa­ta i mają ogrom­ny, wręcz decy­du­ją­cy wpływ na codzien­ność oraz zawo­do­we suk­ce­sy. Nie upie­raj się, że jesteś realist­ką- war­to mimo wszyst­ko każ­de­go dnia…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *