PodróżeStyl życia

Podróże z Indią: Bora-Bora

Bora Bora

Bora Bora

Bora-Bora jest raj­ską wyspą  odkry­tą w 1722 roku przez holen­der­skie­go żegla­rza Jaco­ba Rog­ge­ve­ena, leżą­cą na Oce­anie Spo­koj­nym, w Poli­ne­zji Fran­cu­skiej, w archi­pe­la­gu Wysp Towa­rzy­stwa. Sły­nie m.in. z hodow­li czar­nych pereł. Nie bez przy­czy­ny zosta­ła nazwa­na „Mai te pora“ czy­li wyspą stwo­rzo­ną przez bogów. Nie­wąt­pli­wie jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych miejsc na Zie­mi. Na wyspie znaj­du­ją się dwa szczy­ty: Pahia (661 m n.p.m.) i Ote­ma­nu (727 m n.p.m), sąsia­du­ją z nią dwie małe wyspy kora­lo­we.

Czy wyspa Bora-Bora zachwy­ci wszyst­kich?

 Jest to miej­sce, w któ­rym dosko­na­le poczu­ją się zako­cha­ni i nowo­żeń­cy, któ­rzy chcą cele­bro­wać swo­ją miłość w baj­ko­wym oto­cze­niu. Jeśli marzy­cie o odpo­czyn­ku pole­ga­ją­cym na spa­ce­rach, opa­la­niu i nur­ko­wa­niu, poczu­je­cie się wspa­nia­le. Jeże­li  nato­miast jeste­ście za aktyw­nym wypo­czyn­kiem i zwie­dza­niem pod­czas wyjaz­du, wido­ki na Bora- Bora przy­pad­ną Wam do gustu, ale może­cie szyb­ko znu­dzić się nad­mia­rem odpo­czy­wa­nia na pla­żach.

Bora Bora rajska wyspa

Wyspa jest mała, samo­cho­dem zwie­dzić moż­na ją w oko­ło godzi­nę. Eks­cy­tu­ją­ca jest moż­li­wość spo­tka­nia się pra­wie oko w oko z reki­na­mi i płaszcz­ka­mi. Fani nur­ko­wa­nia będą zachwy­ce­ni pod­wod­ny­mi wido­ka­mi. Aby zoba­czyć wyspę w całej oka­za­ło­ści war­to sku­sić się na lot heli­kop­te­rem. Z lotu pta­ka dostrzec moż­na jak pięk­nie zmie­nia­ją się bar­wy wody i rafy kora­lo­wej. Roślin­ność jest egzo­tycz­na i tro­pi­kal­na. Na wyspie rosną m.in. owo­ce Noni, z któ­rych pozy­ski­wa­ny jest tak cen­ny sok.

rekiny małe, Bora Bora rajska wyspa

Bora Bora

W potra­wach poda­wa­nych na Bora-Bora dostrzec moż­na wpły­wy fran­cu­skie, kucha­rze dba­ją o każ­dy aspekt, zarów­no sma­ko­wy, jak i wizu­al­ny.

Luk­su­so­we hote­le sku­pio­ne są głów­nie na frag­men­tach wyspy przy­po­mi­na­ją­cych mac­ki ośmior­ni­cy. Egzo­tycz­nie wyglą­da­ją z pew­no­ścią małe dom­ki wyko­na­ne z natu­ral­nych surow­ców. Odpo­czy­wa­jąc w nich moż­na podzi­wiać ryby i cały pod­wod­ny świat, ponie­waż  pod­ło­ga wyko­na­na jest ze szkła.

wyspa Bora Bora

Bora-Bora przy­cią­ga i hip­no­ty­zu­je. Jeśli kie­dyś nada­rzy się w Waszym życiu oka­zja, aby wybrać się tam, nie waha­ja­cie się ani chwi­li- war­to same­mu wyro­bić sobie zda­nie na temat tej egzo­tycz­nej, nie­zwy­kłej wyspy.

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

wyspa Bora Bora

For Vers-24, War­saw

_____

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *