Podróże z Indią: Bora-Bora

Redaktor naczelna Vers-24 jest miłośniczką wyjazdów. Lubi podróże małe i duże, krótkie i długie. Dzięki jej wyprawom powstał cykl pt. „Podróże z Indią“ – będziecie mieli okazję śledzić miejsca odwiedzane przez Indię, poczuć klimat wypraw oraz dowiedzieć się gdzie warto wybrać się i czego spróbować podczas własnych wakacji.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

-650IMG_0271

Bora-Bora jest raj­ską wyspą  odkry­tą w 1722 roku przez holen­der­skie­go żegla­rza Jaco­ba Rog­ge­ve­ena, leżą­cą na Oce­anie Spo­koj­nym, w Poli­ne­zji Fran­cu­skiej, w archi­pe­la­gu Wysp Towa­rzy­stwa. Sły­nie m.in. z hodow­li czar­nych pereł. Nie bez przy­czy­ny zosta­ła nazwa­na „Mai te pora“ czy­li wyspą stwo­rzo­ną przez bogów. Nie­wąt­pli­wie jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych miejsc na Zie­mi. Na wyspie znaj­du­ją się dwa szczy­ty: Pahia (661 m n.p.m.) i Ote­ma­nu (727 m n.p.m), sąsia­du­ją z nią dwie małe wyspy kora­lo­we.

Czy wyspa Bora-Bora zachwy­ci wszyst­kich?

 Jest to miej­sce, w któ­rym dosko­na­le poczu­ją się zako­cha­ni i nowo­żeń­cy, któ­rzy chcą cele­bro­wać swo­ją miłość w baj­ko­wym oto­cze­niu. Jeśli marzy­cie o odpo­czyn­ku pole­ga­ją­cym na spa­ce­rach, opa­la­niu i nur­ko­wa­niu, poczu­je­cie się wspa­nia­le. Jeże­li  nato­miast jeste­ście za aktyw­nym wypo­czyn­kiem i zwie­dza­niem pod­czas wyjaz­du, wido­ki na Bora- Bora przy­pad­ną Wam do gustu, ale może­cie szyb­ko znu­dzić się nad­mia­rem odpo­czy­wa­nia na pla­żach.

650-IMG_9975

Wyspa jest mała, samo­cho­dem zwie­dzić moż­na ją w oko­ło godzi­nę. Eks­cy­tu­ją­ca jest moż­li­wość spo­tka­nia się pra­wie oko w oko z reki­na­mi i płaszcz­ka­mi. Fani nur­ko­wa­nia będą zachwy­ce­ni pod­wod­ny­mi wido­ka­mi. Aby zoba­czyć wyspę w całej oka­za­ło­ści war­to sku­sić się na lot heli­kop­te­rem. Z lotu pta­ka dostrzec moż­na jak pięk­nie zmie­nia­ją się bar­wy wody i rafy kora­lo­wej. Roślin­ność jest egzo­tycz­na i tro­pi­kal­na. Na wyspie rosną m.in. owo­ce Noni, z któ­rych pozy­ski­wa­ny jest tak cen­ny sok.

650-IMG_9374

650-IMG_8823

W potra­wach poda­wa­nych na Bora-Bora dostrzec moż­na wpły­wy fran­cu­skie, kucha­rze dba­ją o każ­dy aspekt, zarów­no sma­ko­wy, jak i wizu­al­ny.

Luk­su­so­we hote­le sku­pio­ne są głów­nie na frag­men­tach wyspy przy­po­mi­na­ją­cych mac­ki ośmior­ni­cy. Egzo­tycz­nie wyglą­da­ją z pew­no­ścią małe dom­ki wyko­na­ne z natu­ral­nych surow­ców. Odpo­czy­wa­jąc w nich moż­na podzi­wiać ryby i cały pod­wod­ny świat, ponie­waż  pod­ło­ga wyko­na­na jest ze szkła.

650-IMG_9088

Bora-Bora przy­cią­ga i hip­no­ty­zu­je. Jeśli kie­dyś nada­rzy się w Waszym życiu oka­zja, aby wybrać się tam, nie waha­ja­cie się ani chwi­li- war­to same­mu wyro­bić sobie zda­nie na temat tej egzo­tycz­nej, nie­zwy­kłej wyspy.

650-IMG_9139

650-IMG_9167

650-IMG_9188

650-IMG_9929

650-IMG_8827

650-IMG_9571

650-IMG_9964

650-IMG_0009

650-IMG_0019

650-IMG_0134

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
PODRÓŻ Z INDIĄ. NOWA ZELANDIA.
 Komentarze

komen­ta­rzy