Jedzenie

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis! Skład­ni­ki: 1 batat pół szklan­ki cie­cie­rzy­cy 1/2 gra­na­tu 2 gar­ści…

Więcej
JedzenieStyl życia

Dieta dla zdrowego serca

Cho­ro­by ser­ca są naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi zgo­nów wśród spo­łe­czeń­stwa. Każ­dy się ich oba­wia, ale nie każ­dy wie jak pra­wi­dło­wo zadbać o zdro­we ser­ce. Pra­wi­dło­we żywie­nie i regu­lar­na aktyw­ność fizycz­na to tyl­ko ogól­ne zasa­dy, co do któ­rych…

Więcej
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spę­dzić…

Więcej
JedzenieStyl życia

Objawy niedoboru witaminy D

Wita­mi­na D peł­ni wie­le waż­nych funk­cji w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go powin­na być dostar­cza­na w odpo­wied­nich daw­kach. Zarów­no nad­miar, jak i nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie może mieć poważ­ne skut­ki zdro­wot­ne. Przedaw­ko­wa­nie wita­mi­ny D zda­rza się sto­sun­ko­wo rzad­ko (kie­dy przyj­mie­my…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Pysz­ne cia­sto o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu i kalo­rii. Możesz je zjeść bez wyrzu­tów sumie­nia na przy­kład na śnia­da­nie. Do tego prze­pis jest banal­nie pro­sty!  Skład­ni­ki :   400 g ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej   6 łyż­ki…

Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…

Więcej
Jedzenie

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

O tym, że nale­ży się zdro­wo odży­wiać sły­szał chy­ba każ­dy. Oprócz zdro­wej die­ty powin­ni­śmy tak­że zadbać o to, jakich skład­ni­ków odżyw­czych w danym wie­ku potrze­bu­je nasz orga­nizm. Spe­cjal­nie dla was przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, co jeść…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Świą­tecz­no – zimo­wa aura sprzy­ja domo­wym wypie­kom. Poni­żej znaj­dzie­cie prze­pis na pysz­ne i przede wszyst­kim szyb­kie cia­stecz­ka. Ory­gi­nal­ne w sma­ku, nie zbyt słod­kie, ide­al­ne jako prze­ką­ska. Sklad­ni­ki: 2 szklan­ki ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej 1 banan 50…

Więcej
Jedzenie

Właściwości odżywcze winogron

Wino­gro­na to naj­bar­dziej popu­lar­ne owo­ce na całym świe­cie. W zależ­no­ści od odmia­ny oraz zawar­to­ści barw­ni­ków owo­ce wino­ro­śli mogą mieć róż­ną bar­wę: od zie­lo­nej, przez róż­ne odcie­nie fio­le­tu, aż po ciem­no­gra­na­to­wą. Wino­gro­na wyko­rzy­sty­wa­ne są mię­dzy inny­mi do pro­duk­cji…

Więcej
Jedzenie

Babeczki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­nych babecz­kach z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się w roli słod­kie­go poczę­stun­ku pod­czas przed­świą­tecz­ne­go spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi. Skład­ni­ki:…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z 4 składników

Powra­ca­my z naszym cyklem pro­stych i szyb­kich prze­pi­sów kuli­nar­nych. Tym razem pole­ca­my kru­che cia­stecz­ka, do któ­rych przy­go­to­wa­nia potrze­ba tyl­ko 4 skład­ni­ków. Smacz­ne, uro­czo wyglą­da­ją­ce, ide­al­nie nada­ją się, by spra­wić bli­skim mały upo­mi­nek. Pamię­taj­cie, że Miko­łaj­ki…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­sze­go cza­su jesteś na die­cie, a two­ja masa cia­ła ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­je­mu meta­bo­li­zmo­wi. Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii to nic inne­go, jak ilość ener­gii (lub kilo­ka­lo­rii), któ­rą nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je na utrzy­ma­nie…

Więcej