JedzenieStyl życia

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak czę­stym gościem na pol­skich sto­łach, jak tra­dy­cyj­ne ziem­nia­ki, ale zysku­ją coraz…

Więcej
JedzenieStyl życia

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­nych, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzy­wa­mi i  i pysz­nym sosem miso! Skład­ni­ki: 3/4 szkl. cani­huy 100g…

Więcej
Jedzenie

SMOOTHIE BOWL - przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią na sta­łe zago­ści w Two­im menu. Poznaj nasz prze­pis! Skład­ni­ki:…

Więcej
Jedzenie

Gazpacho - zupa idealna na upał

Zdro­wa, wegań­ska, wyra­zi­sta w sma­ku, a do tego pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Bez goto­wa­nia, na zim­no  – dla­te­go jest tak ide­al­na na upał! Skład­ni­ki: pomi­do­ry mali­no­we 3 szt. garść malin 1 duża papry­ka pół czer­wo­nej cebu­li…

Więcej
Jedzenie

Przepis na pyszny hummus z burakiem

Cie­cie­rzy­ca dostar­czy nam biał­ka, burak to świet­ne źró­dło żela­za i wita­min, do tego aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy i peł­no­ziar­ni­sty chleb. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia prze­pis na pysz­ną i pożyw­ną prze­ką­skę –  koniecz­nie wypró­buj go przed naj­bliż­szym spo­tka­niem z…

Więcej
Jedzenie

Prosty przepis na pyszne, czekoladowe babeczki

My w redak­cji VERS-24 zachwy­ci­li­śmy się tymi babecz­ka­mi. Prze­pis jest pro­sty i pysz­ny, pod­czas pie­cze­nia zapach jest taki, że już wte­dy nie mogli­śmy się im oprzeć! Wszyst­kie babecz­ki znik­nę­ły w oka mgnie­niu, zaraz po zro­bie­niu…

Więcej
Jedzenie

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­nizm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­dach die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej die­ty wywo­dzi się od dwóch angiel­skich słów – fle­xi­ble (ela­stycz­ny)…

Więcej
JedzenieStyl życia

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści wystar­czy. O ile jed­no­dnio­wa gło­dów­ka, sto­so­wa­na raz na jakiś czas, może…

Więcej
Jedzenie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­tych. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py został spro­wa­dzo­ny przez Krzysz­to­fa Kolum­ba. Szyb­ko zyskał popu­lar­ność na sto­łach,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Jak odżywiać się latem?

Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowych, mod­nych szor­tach? Wca­le nie musisz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­riach. Latem łatwiej jest jeść mniej i lżej – cięż­kie dania wyda­ją się…

Więcej
Jedzenie

Pudding jaglany z owocami

Pud­ding z nasze­go prze­pi­su jest ide­al­ny a let­nie dru­gie śnia­da­nie. Pysz­ny, pożyw­ny, słod­ki a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy i die­te­tycz­ny. My w redak­cji VERS-24 delek­to­wa­li­śmy się tym dese­rem bez wyrzu­tów sumie­nia! Skład­ni­ki: oko­ło 2/3 szklan­ki…

Więcej
Jedzenie

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wiedź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­ność fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą do naj­zdrow­szych, jed­nak sto­so­wa­ne raz na sezon przy mak­sy­mal­nie krót­kim…

Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…

Więcej