Jedzenie

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak i pest­ki. War­to­ści odżyw­czych dyni nie spo­sób prze­ce­nić, to warzywo…

Więcej
JedzenieZdrowie

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na meto­da na uzdro­wie­nie nasze­go orga­ni­zmu. Czy da się prze­trwać post…

Więcej
JedzenieStyl życia

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak czę­stym gościem na pol­skich sto­łach, jak tra­dy­cyj­ne ziem­nia­ki, ale zysku­ją coraz…

Więcej
JedzenieStyl życia

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­nych, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzy­wa­mi i  i pysz­nym sosem miso! Skład­ni­ki: 3/4 szkl. cani­huy 100g tofu…

Więcej
Jedzenie

SMOOTHIE BOWL - przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią na sta­łe zago­ści w Two­im menu. Poznaj nasz prze­pis! Składniki:…

Więcej
Jedzenie

Gazpacho - zupa idealna na upał

Zdro­wa, wegań­ska, wyra­zi­sta w sma­ku, a do tego pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Bez goto­wa­nia, na zim­no  – dla­te­go jest tak ide­al­na na upał! Skład­ni­ki: pomi­do­ry mali­no­we 3 szt. garść malin 1 duża papry­ka pół czer­wo­nej cebu­li dwa gruntowe…

Więcej
Jedzenie

Przepis na pyszny hummus z burakiem

Cie­cie­rzy­ca dostar­czy nam biał­ka, burak to świet­ne źró­dło żela­za i wita­min, do tego aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy i peł­no­ziar­ni­sty chleb. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia prze­pis na pysz­ną i pożyw­ną prze­ką­skę –  koniecz­nie wypró­buj go przed naj­bliż­szym spo­tka­niem z…

Więcej
Jedzenie

Prosty przepis na pyszne, czekoladowe babeczki

My w redak­cji VERS-24 zachwy­ci­li­śmy się tymi babecz­ka­mi. Prze­pis jest pro­sty i pysz­ny, pod­czas pie­cze­nia zapach jest taki, że już wte­dy nie mogli­śmy się im oprzeć! Wszyst­kie babecz­ki znik­nę­ły w oka mgnie­niu, zaraz po zrobieniu…

Więcej
Jedzenie

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­nizm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­dach die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej die­ty wywo­dzi się od dwóch angiel­skich słów – fle­xi­ble (ela­stycz­ny)…

Więcej
JedzenieStyl życia

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści wystar­czy. O ile jed­no­dnio­wa gło­dów­ka, sto­so­wa­na raz na jakiś czas, może…

Więcej
Jedzenie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­tych. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py został spro­wa­dzo­ny przez Krzysz­to­fa Kolum­ba. Szyb­ko zyskał popu­lar­ność na stołach,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Jak odżywiać się latem?

Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowych, mod­nych szor­tach? Wca­le nie musisz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­riach. Latem łatwiej jest jeść mniej i lżej – cięż­kie dania wyda­ją się…

Więcej