JedzenieStyl życia

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach, któ­re pomo­gą zapo­bie­gać cho­ro­bie Alzhe­ime­ra popra­wią nasze tra­wie­nie. Kon­fe­ren­cja Food…

Więcej
JedzenieStyl życia

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie słu­żą orga­ni­zmo­wi, gdyż potrze­bu­je on zbi­lan­so­wa­nej die­ty dostar­cza­ją­cej dużej ilo­ści…

Więcej
JedzenieStyl życia

Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w życiu. Przy­go­to­wu­ją się do nie­go tygo­dnia­mi, a nawet mie­sią­ca­mi. Jedy­nym…

Więcej
JedzenieStyl życia

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes w wer­sji FIT. Skład­ni­ki: 300 g bura­ków z barsz­czu 3…

Więcej
Jedzenie

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na cia­stecz­ka i pysz­ną, gorą­cą cze­ko­la­dę. Nasze cia­ło potrze­bu­je wię­cej cie­pła…

Więcej
JedzenieStyl życia

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potra­wom, zio­ła dzia­ła­ją korzy­sta­nie na nasz orga­nizm, gdyż są peł­ne skład­ni­ków…

Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…

Więcej
Jedzenie

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w silę! W przed­sta­wio­nych przez nas pozy­cjach znaj­dzie­cie prze­pi­sy na potra­wy, któ­re…

Więcej
JedzenieStyl życia

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkol­nych i zawo­do­wych. Przy­go­to­wy­wa­nie wspól­ne­go poran­ne­go posił­ku to świet­na zaba­wa dla…

Więcej
Jedzenie

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak i pest­ki. War­to­ści odżyw­czych dyni nie spo­sób prze­ce­nić, to warzy­wo…

Więcej
JedzenieZdrowie

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na meto­da na uzdro­wie­nie nasze­go orga­ni­zmu. Czy da się prze­trwać post…

Więcej