Jedzenie

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szybko schudnąć, żeby w ciągu miesiąca pięknie prezentować się na plaży? Odpowiedź jest jedna: ostra, niskokaloryczna dieta i codzienna aktywność fizyczna. Diety ubogokaloryczne nie należą do najzdrowszych, jednak stosowane raz na sezon przy maksymalnie krótkim czasie mogą uchronić nas przed komplikacjami zdrowotnymi, jakimi z pewnością będą niedobory składników odżywczych, witamin oraz składników mineralnych. Trzymajcie się kilku wskazówek, a z pewnością wasz organizm nie ucierpi.

Kil­ka słów o restryk­cyj­nych dietach

Według die­te­ty­ków szyb­kie i jed­no­cze­śnie zdro­we odchu­dza­nie nie ist­nie­je. Każ­da dra­stycz­nie ubo­go ener­ge­tycz­na die­ta będzie pro­wa­dzi­ła do efek­tu jo-jo. Pod­czas sto­so­wa­nia diet nisko kalo­rycz­nych wypo­wia­da­my nasze­mu orga­ni­zmo­wi woj­nę – dostar­cza­jąc małe ilo­ści poży­wie­nia i skład­ni­ków odżyw­czych powo­du­je­my spo­wol­nie­nie meta­bo­li­zmu, dzię­ki temu narzą­dy do swo­je­go funk­cjo­no­wa­nia zuży­wa­ją jak naj­mniej ener­gii. Prak­tycz­nie każ­da die­ta poni­żej 1200 kalo­rii to die­ta nie­do­bo­ro­wa. Nie da się dostar­czyć wszyst­kich nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych z tak małą ilo­ścią poży­wie­nia. War­to tak­że dodać, że uzy­ska­ne wyni­ki odchu­dza­nia w tak krót­kim cza­sie wią­żą się z ubyt­kiem nie tkan­ki tłusz­czo­wej, ale wody. Pod­czas sto­so­wa­nia restryk­cyj­nych, ubo­go ener­ge­tycz­nych diet orga­nizm zuży­wa zapas gli­ko­ge­nu z mię­śni oraz wątro­by, zaś 1 gram gli­ko­ge­nu wią­że od 3 do 4 gra­mów wody. Utra­ta gli­ko­ge­nu wią­że się więc z utra­tą dużej ilo­ści wody. Dłu­gie sto­so­wa­nie diet nisko kalo­rycz­nych może skut­ko­wać pogor­sze­niem się jako­ści życia codzien­ne­go – pro­ble­my z kon­cen­tra­cją i myśle­niem, zawro­ty gło­wy, brak siły, wypa­da­nie wło­sów, łam­li­wość paznok­ci – to tyl­ko nie­któ­re skut­ki restryk­cyj­nych diet. Jeśli chce­my szyb­ko schud­nąć i decy­du­je­my się na taką die­tę, rób­my to z głową.

Wska­zów­ki, któ­rych powi­nie­neś się trzymać:

 • Jedz dużo warzyw (pomo­gą Ci utrzy­mać uczu­cie sytości),
 • Pij dużo wody,
 • Wyrzuć nie­zdro­we, kuszą­ce cię jedze­nie z domu,
 • Bądź sta­le zaję­ty (czę­sto jemy po pro­stu z nudów!),
 • Jedz tyl­ko z tale­rza, sie­dząc przy sto­le (nie paś się przed lodówką!),
 • Nie pomi­jaj posiłków.

  Kilka sposobów na szybką utratę masy ciała:

 1. Jedz wyso­ko­biał­ko­we śnia­da­nia – bada­nia wyka­za­ły, że duża ilość biał­ka spo­ży­ta na śnia­da­nie zmniej­sza spo­ży­cie kalo­rii wraz z pozo­sta­łym poży­wie­niem w cią­gu całe­go dnia.
 1. Uni­kaj słod­kich napo­jów i soków owo­co­wych – słod­kie napo­je oraz soki dostar­cza­ją dużo kalo­rii, któ­re nie są ci teraz potrzebne.
 2. Pij wodę na pół godzi­ny przed pla­no­wa­nym posił­kiem – dzię­ki temu zjesz mniej i tym samy dostar­czysz mniej kalo­rii do organizmu.
 3. Wybie­raj żyw­ność, któ­ra jest two­im przy­ja­cie­lem w odchu­dza­niu – jaja, zie­lo­ne warzy­wa, łosoś, awo­ka­do, ocet jabł­ko­wy, orze­chy, paprycz­ka chil­li, grejp­frut, nasio­na chia, pro­duk­ty mleczne.
 4. Dbaj o odpo­wied­nią ilość roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka – roz­pusz­czal­ne włók­na poma­ga­ją zmniej­szyć ilość tłusz­czu, szcze­gól­nie w oko­li­cach brzucha.
 5. Pij kawę lub her­ba­tę – jeśli jesteś miło­śni­kiem kawy, nie ogra­ni­czaj się – kofe­ina pod­krę­ci twój metabolizm.
 6. Jedz tyl­ko nie­prze­two­rzo­ną żyw­ność – im zdro­wiej, tym mniej kalo­rii i zbęd­ne­go tłusz­czu w two­im organizmie.
 7. Jedz powo­li – bada­nia wyka­za­ły, że oso­by, któ­re jedzą szyb­ko, mają ten­den­cję do szyb­sze­go przy­bie­ra­nia na wadze. Powol­ne jedze­nie spra­wi, że szyb­ciej poczu­jesz się peł­ny i szyb­ciej skoń­czysz posiłek.
 8. Uży­waj małych tale­rzy – czę­sto, aby jeść mniej, ludzie uży­wa­ją mniej­szych tale­rzy. Pomysł może wyda­wać się śmiesz­ny, ale działa.
 9. Dbaj o zdro­wy sen – krót­ki sen jest jed­nym z naj­sil­niej­szych czyn­ni­ków ryzy­ka przy­bie­ra­nia na wadze.

Pamię­taj­cie o ogra­ni­cze­niu cukru i skro­bi. Jest to w zasa­dzie naj­waż­niej­sza rzecz, któ­rej musi­cie się trzy­mać. Są to pro­duk­ty naj­bar­dziej pobu­dza­ją­ce wydzie­la­nie insu­li­ny, któ­ra jest głów­nym hor­mo­nem odpo­wie­dzial­nym za maga­zy­no­wa­nie tłusz­czu w orga­ni­zmie. Kie­dy insu­li­na spa­da, tłuszcz wycho­dzi z ukry­cia i cia­ło zaczy­na spa­lać tłuszcz zamiast węglo­wo­da­nów. Każ­dy z posił­ków powi­nien zawie­rać źró­dło biał­ka, tłusz­czu i warzy­wa o niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów. Kon­stru­owa­nie posił­ków w ten spo­sób auto­ma­tycz­nie spo­wo­du­je spo­ży­cie węglo­wo­da­nów na pozio­mie 20–50 gra­mów dzien­nie. Nie bój się upy­chać tale­rza tymi warzy­wa­mi – możesz jeść ich ogrom­ne ilo­ści bez prze­kra­cza­nia limi­tu 20- 50 gra­mów węglo­wo­da­nów dzien­nie. Die­ta opar­ta na mię­sie i warzy­wach zawie­ra wszyst­kie błon­nik, wita­mi­ny i mine­ra­ły – czy­li to, cze­go potrze­bu­jesz, aby zacho­wać zdro­wie. Jedz 2–3 posił­ki dzien­nie. Jeśli poczu­jesz się głod­ny po połu­dniu, dodaj czwar­ty posi­łek. Ostat­nia rzecz, o któ­rej musisz pamię­tać – wizy­ta na siłow­ni. Pod­czas sto­so­wa­nia die­ty restryk­cyj­nej nie musisz ćwi­czyć, aby zmniej­szyć masę cia­ła, ale jest to zale­ca­ne. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest uda­nie się na siłow­nię 3–4 razy w tygo­dniu. Pomo­że to zapo­biec spo­wol­nie­niu meta­bo­li­zmu, co jest czę­stym skut­kiem ubocz­nym sto­so­wa­nia diet ubo­go energetycznych.

Tekst: VERS-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

8 produktów, które powinnaś mieć w domu, gdy chcesz schudnąć

Jak jesz­cze nie uda­ło ci się schud­nąć tyle ile byś chcia­ła, nie przej­muj się, jesz­cze nie jest za póź­no. Po pro­stu zadbaj o to, żeby pro­duk­ty, któ­re masz w domu poma­ga­ły Ci utrzy­mać zdro­wie i…
Więcej