JedzenieStyl życia

Cała prawda o głodówkach

Pierwszą rzeczą, o której pomyśli osoba, która chce zrzucić parę kilogramów jest głodówka. Ograniczamy wtedy spożycie pokarmów do zera i myślimy, że to w zupełności wystarczy. O ile jednodniowa głodówka, stosowana raz na jakiś czas, może przynieść pozytywne efekty, o tyle nieustanne głodzenie się (często dwa, trzy dni bez posiłków) może spowodować prawdziwe spustoszenie w naszym organizmie. Często zapominamy, że są bezpieczniejsze metody utraty wagi, które gwarantują uzyskanie takiego samego rezultatu przy mniejszym fizycznym i psychicznym poświęceniu.

 

Dla tych, któ­rzy nie chcą lub nie mogą sobie pozwo­lić na ćwi­cze­nia, die­ta jest jedy­ną deską ratun­ku, aby schud­nąć. Nie ma w tym nic złe­go, jeśli wybie­rasz zdro­we i nisko­ka­lo­rycz­ne jedze­nie. Pro­blem poja­wia się wte­dy, gdy per­ma­nent­nie zaczy­nasz gło­do­wać. Gło­dze­nie same­go sie­bie nie jest sku­tecz­ną meto­dą utra­ty wagi. Po pro­stu nie możesz nagle prze­stać jeść – dla orga­ni­zmu nie jest to sytu­acja nor­mal­na, któ­rą potra­fi po pro­stu zaak­cep­to­wać, ponie­waż do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia potrze­bu­je skład­ni­ków odżyw­czych. Bez nich dosłow­nie zabi­jasz powo­li swój orga­nizm. Kie­dy zde­cy­du­jesz się na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki, testu­jesz swo­je cia­ło do gra­nic moż­li­wo­ści. Pro­wa­dzi to do poważ­nych zabu­rzeń zdro­wot­nych, w tym zabu­rzeń odży­wia­nia oraz sła­bej kon­dy­cji psy­chicz­nej.

Skut­ki sto­so­wa­nia gło­dó­wek:

  • Orga­nizm włą­cza tryb gło­dów­ki – jeśli sądzisz, że gło­dów­ki spra­wią, że schud­niesz, jesteś w błę­dzie. Im bar­dziej restryk­cyj­na die­ta, tym odwrot­ny efekt jest bar­dziej widocz­ny. Kie­dy nie jesz, mózg wysy­ła sygnał do two­ich komó­rek, aby prze­szły w tryb gło­du. Kie­dy cia­ło znaj­du­je się w try­bie gło­du, będzie zatrzy­ma­ło tak dużo komó­rek tłusz­czo­wych, ile to moż­li­we.  Jeśli orga­nizm zosta­nie pozba­wio­ny pokar­mu przez dłu­gi czas, zacznie się zuży­wać biał­ko zawar­te w mię­śniach jako pali­wo do funk­cjo­no­wa­nia.
  • Utra­ta tkan­ki mię­śnio­wej – dzię­ki sub­stan­cjom odżyw­czym nasze mię­śnie mają siłę do dzia­ła­nia. Kie­dy cia­ło nie może dostać skład­ni­ków odżyw­czych (czy­li pali­wa potrzeb­ne­go do dzia­ła­nia) z pokar­mem, zacznie szu­kać ich w sobie i nisz­czyć wła­sne tkan­ki. Na pierw­szy ogień pój­dą mię­śnie. Kie­dy two­je cia­ło zacznie nisz­czyć swo­je mię­śnie, sta­niesz się sła­by i bar­dzo szyb­ko będziesz odczu­wać zmę­cze­nie.
  • Zwol­nie­nie meta­bo­li­zmu –  gdy two­je cia­ło wej­dzie w tryb gło­du, zacznie oszczę­dzać ener­gię, aby prze­trwać. Mózg wyśle sygnał do tar­czy­cy, aby spo­wol­ni­ła tem­po meta­bo­li­zmu. Poczu­jesz się zmę­czo­ny i osła­bio­ny. Kie­dy zaczniesz jeść nor­mal­nie, cia­ło nie będzie już tak sku­tecz­ne w spa­la­niu kalo­rii.
  • Pro­ble­my ze snem – twój orga­nizm jest sta­le głod­ny, więc nie może się do koń­ca zre­ge­ne­ro­wać w nocy.
  • Zmę­cze­nie i bóle gło­wy – kie­dy orga­nizm jest pozba­wio­ny skład­ni­ków odżyw­czych, prze­sta­je dzia­łać pra­wi­dło­wo. Mniej kalo­rii to po pro­stu mniej ener­gii do codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia.
  • Poważ­ne pro­ble­my zdro­wot­ne –  sto­so­wa­nie gło­dó­wek zwięk­sza ryzy­ko wystą­pie­nia ata­ków ser­ca oraz pro­wa­dzi do nie­do­ży­wie­nia. Może pro­wa­dzić tak­że do zabu­rzeń psy­chicz­nych (takich jak ano­rek­sja czy buli­mia).

Two­je cia­ło może prze­trwać bez jedze­nia nawet do trzech tygo­dni, w zależ­no­ści od tego, jak dobrze jesteś nawod­nio­ny i ile masz zapa­sów tłusz­czu, któ­re dostar­cza­ją ener­gię. W pew­nym momen­cie sys­tem odpor­no­ścio­wy zosta­nie jed­nak znacz­nie osła­bio­ny z powo­du sta­łe­go bra­ku wita­min
i skład­ni­ków mine­ral­nych. Cho­ro­by, któ­re mogą wystą­pić pod­czas gło­dów­ki to mara­smus
i kwa­shior­kor. Mara­smus jest for­mą cięż­kie­go nie­do­ży­wie­nia i nie­do­bo­ru ener­ge­tycz­ne­go. Cha­rak­te­ry­zu­je się utra­tą masy mię­śnio­wej i obrzę­kiem w oko­li­cach żołąd­ka. Kwa­shior­kor spo­wo­do­wa­ny jest bra­kiem wystar­cza­ją­cej ilo­ści biał­ka, cha­rak­te­ry­zu­je się zmę­cze­niem, obrzę­kiem oraz zmniej­szo­ną masą mię­śnio­wą. Zanim zacznie­cie sto­so­wa­nie eks­tre­mal­nych gło­dó­wek, pomy­śl­cie, czy wasz orga­nizm napraw­dę na tym sko­rzy­sta.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Komentarze

komen­ta­rzy