Jedzenie

Kilka powodów dla których warto jeść buraki

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki to niedrogie, dostępne przez cały rok warzywo, które zdecydowanie warto włączyć do swojej codziennej diety. Buraki zawierają dużo niezbędnych składników odżywczych, są doskonałym źródłem błonnika, kwasu foliowego, manganu, potasu, żelaza i witaminy C.

 

Buraki, Dlaczego warto jeść buraki?

Bura­ki może­my jeść w posta­ci suro­wej, ale czę­ściej są goto­wa­ne lub mary­no­wa­ne. Ich liście rów­nież są jadal­ne. Ist­nie­je wie­le rodza­jów bura­ków, któ­re wyróż­nia­ją się kolo­ra­mi – żół­tym, bia­łym, różo­wym lub ciemnofioletowym.

Skład­ni­ki odżyw­cze zawar­te w bura­kach to:

  • Kwas folio­wy – waż­ny dla pra­wi­dło­we­go wzro­stu tka­nek i funk­cji komó­rek, szcze­gól­nie waż­ny dla kobiet w ciąży,
  • Potas – die­ta boga­ta w potas poma­ga w obni­że­niu pozio­mu ciśnie­nia krwi i pozy­tyw­nie wpły­wua na serce,
  • Żela­zo – peł­ni wie­le waż­nych funk­cji w orga­ni­zmie, jest nie­zbęd­ny do trans­por­tu tle­nu w czer­wo­nych krwinkach,
  • Wita­mi­na C – prze­ciw­u­tle­niacz, wspo­ma­ga odpor­ność, jest waż­na dla zdro­wej skóry.

Suro­we lub goto­wa­ne bura­ki zawie­ra­ją oko­ło 8–10% węglo­wo­da­nów. Zawar­te w goto­wa­nych ui suro­wych bura­kach cukry pro­ste sta­no­wią oko­ło 80% węglowodanów.

 

Bura­ki mają śred­ni indeks gli­ke­micz­ny, nie mają zna­czą­ce­go wpły­wu na poziom cukru we krwi. 

Bura­ki i sok z bura­ków są wyjąt­ko­wo boga­te w azo­ta­ny. Azo­ta­ny nie­orga­nicz­ne obej­mu­ją: azo­ta­ny, azo­ty­ny i tle­nek azo­tu. Nie­któ­rzy bada­cze uwa­ża­ją, że są szko­dli­we i powo­du­ją raka, pod­czas gdy inni uwa­ża­ją, że ryzy­ko to zwią­za­ne jest głów­nie z azo­ty­na­mi zawar­ty­mi w prze­two­rzo­nym mię­sie. Bada­nia poka­zu­ją, że die­ta boga­ta w azo­ty­ny i azo­ta­ny mogą pozy­tyw­nie wpły­wać na zdro­wie, obni­ża­jąc poziom ciśnie­nia krwi i zmniej­sza­jąc ryzy­ko wystą­pie­nia wie­lu chorób.

krem z buraków, Dlaczego warto jeść buraki?

Korzy­ści zdro­wot­ne wyni­ka­ją­ce z jedze­nia bura­ków to mię­dzy innymi:

  • Korzyst­ny wpływ na pra­cę ser­ca i ciśnie­nie krwi – bura­ki oraz sok z bura­ków poma­ga­ją w lecze­niu cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych oraz obni­ża­ją ciśnie­nie krwi,
  • Demen­cja – picie soku z bura­ków pozy­tyw­nie wpły­wa na pra­cę mózgu oraz spo­wal­nia postęp demen­cji u osób star­szych, spo­ży­wa­nie soku z bura­ków w ramach die­ty o wyso­kiej zawar­to­ści azo­ta­nów może popra­wić prze­pływ krwi i dotle­nie­nie w róż­nych obsza­rach mózgu,
  • Cukrzy­ca – Bura­ki zawie­ra­ją prze­ciw­u­tle­niacz, któ­ry może pomóc obni­żyć poziom glu­ko­zy we krwi oraz zwięk­szyć wraż­li­wość komó­rek na insu­li­nę i zapo­biec zmia­nom wywo­ła­nym stre­sem oksy­da­cyj­nym u osób z cukrzycą,
  • Układ tra­wien­ny – ze wzglę­du na wyso­ką zawar­tość błon­ni­ka bura­ki zapo­bie­ga­ją zapar­ciom ii korzyst­nie wpły­wa­ją na pra­cę prze­wo­du pokarmowego,
  • Pro­ces zapal­ny – dzię­ki zawar­to­ści cho­li­ny korzyst­nie wpły­wa­ją na sen, ruch mię­śni, naukę oraz pamięć. Cho­li­na poma­ga w absorp­cji tłusz­czu i zmniej­sza prze­wle­kłe sta­ny zapalne,
  • Wydaj­ność spor­to­wa – spo­ży­wa­nie soku bura­cza­ne­go popra­wia dotle­nie­nie mię­śni pod­czas ćwi­czeń, co powo­du­je zwięk­sze­nie wydaj­ność pod­czas dłu­go­trwa­łych ćwi­czeń wytrzymałościowych.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy