Jedzenie

Orzechy, nasiona, pestki – idealne przekąski na jesień

Orzechy, nasiona i pestki to bogactwo nie tylko ważnych składników mineralnych i witamin, ale także antyoksydantów – polifenoli, izoflawonów oraz steroli roślinnych. Orzechy korzystnie wpływają na układ krążenia poprzez działanie przeciwmiażdżycowe, regulację lipidów oraz ciśnienia tętniczego. Ponadto działają antynowotworowo, redukują stres oksydacyjny, korzystnie wpływają na funkcje poznawcze, pamięć, koncentrację oraz zapobiegają rozwojowi choroby Alzheimera. Orzechy zawierają kwasy tłuszczowe jednonienasycone oraz wielonienasycone, witaminy E, K, kwas foliowy i tiaminę, magnez, potas, białko oraz błonnik pokarmowy. Mimo, że są kaloryczne pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ponieważ na długo zapewniają uczucie sytości. 

Orzechy, nasiona, pestki

Orze­chy bra­zy­lij­skie – źró­dło sele­nu korzyst­nie wpły­wa­ją­ce­go na tar­czy­cę, wap­nia (waż­ny dla kości i zębów), magne­zu (korzyst­ny wpływ na układ ner­wo­wy), pota­su oraz wita­mi­ny E i kwa­su foliowego.

Mig­da­ły – źró­dło wita­min B2, E oraz błon­ni­ka, a poza tym nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych oraz pota­su. Mig­da­ły chro­nią przed cho­ro­ba­mi ser­ca oraz cukrzycą.

Orzech wło­ski – dosko­na­łe źró­dło kwa­sów omega‑3, któ­re obni­ża­ją poziom złe­go cho­le­ste­ro­lu, dzia­ła­ją prze­ciw­za­pal­nie, zmniej­sza­ją ten­den­cję do powsta­wa­nia zakrze­pów, a ponad­to źró­dło fos­fo­ru, któ­ry korzyst­nie wpły­wa na pra­cę mózgu. 

Sło­necz­nik – boga­te źró­dło wita­mi­ny E oraz fito­ste­ro­li, któ­re obni­ża­ją stę­że­nie złe­go cho­le­ste­ro­lu LDL we krwi, a tym samym zapo­bie­ga­ją roz­wo­jo­wi miażdżycy.

Pest­ki dyni – dosko­na­łe źró­dło cyn­ku oraz mie­dzi, a tak­że magne­zu korzyst­nie wpły­wa­ją­ce­go na układ ner­wo­wy oraz funk­cje poznaw­cze mózgu.

Sie­mię lnia­ne – zali­cza­ne do super­fo­ods, czy­li żyw­no­ści o cen­nych wła­ści­wo­ściach proz­dro­wot­nych. Dosko­na­łe źró­dło magne­zu, anty­ok­sy­dan­tów oraz kwa­sów omega‑3.

Nasio­na kono­pii – dosko­na­łe źró­dło biał­ka, wita­mi­ny E. Nasio­na te cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ka zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych oraz ide­al­na pro­por­cja (3:1) pomię­dzy kwa­sa­mi omega‑6 (kwa­sem lino­lo­wym) i omega‑3 (kwa­sem linolenowym).

Sezam – jest jed­nym z naj­bo­gat­szych źró­deł fito­ste­ro­li, któ­re obni­ża­ją poziom złe­go cho­le­ste­ro­lu, zapo­bie­ga­jąc tym samym roz­wo­jo­wi zmian miaż­dży­co­wych w naczy­niach krwio­no­śnych. 

Mak – boga­ty w wita­mi­ny roz­pusz­czal­ne w tłusz­czach – A, D, E, a tak­że wita­mi­nę C. Jest rów­nież dosko­na­łym źró­dłem wap­nia – 100 gra­mów maku zawie­ra oko­ło 1300 mg wap­nia, a ty samym pokry­wa 140% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ten pier­wia­stek. 

Jed­no jest pew­ne – orze­chy, nasio­na oraz ziar­na to pro­duk­ty o wyso­kiej war­to­ści ener­ge­tycz­nej, jed­nak ich doda­tek do codzien­nej die­ty nie tyl­ko nie będzie powo­do­wał odkła­da­nia się tkan­ki tłusz­czo­wej, ale korzyst­nie wpły­nie na jej reduk­cję! Ide­al­na por­cja to 30–35 gra­mów orze­chów dzien­nie. Oczy­wi­ście mówi­my tu o orze­chach, nasio­nach i pest­kach w łupi­nach – wystrze­gaj się kupo­wa­nia tych pro­duk­tów w for­mie pra­żo­nej, solo­nej oraz kar­me­lo­wych i chip­so­wych otocz­kach. Jeśli jesteś fanem masła orze­cho­we­go wybie­raj to bez dodat­ku soli, cukru oraz ole­ju pal­mo­we­go. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Dlaczego warto jeść orzechy?

Naj­bar­dziej war­to­ścio­wy­mi ze wszyst­kich baka­lii są orze­chy. Mimo, że zawie­ra­ją dużo tłusz­czu i są bar­dzo kalo­rycz­ne powin­ni­śmy włą­czyć je do naszej die­ty, głów­nie ze wzglę­du na ich pozy­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie na pra­cę ukła­du ner­wo­we­go i krwionośnego.…
Więcej