Jedzenie

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Moda na weganizm trwa w najlepsze. Kuchnia roślinna jest nie tylko zdrowa dla naszego ciała, dobra dla środowiska i zwierząt, ale przede wszystkim pyszna i wbrew pozorom niezwykle odżywcza. Osobom którym ciężko na zawsze zrezygnować z mięsa czy serów zaleca się chociażby tydzień na diecie opartej wyłącznie na warzywach, owocach czy nasionach, który zwykle wystarczy, by zaobserwować korzyści zdrowotne i by znacznie polepszył się wygląd skóry. Początek roku to idealny czas na podejmowanie wyzwań, a jeśli jesteś jedną z tych osób, która nigdy nie próbowała roślinnych potraw, najwyższy czas to zmienić! Z naszymi propozycjami najlepszych wegańskich książek kucharskich szybko przekonasz się, że ich przygotowywanie jest szybkie i proste.

Weganizm daje moc. 200 przepisów na roślinne dania, które dają siłę, Brendan Brazier
Weganizm daje moc. 200 przepisów na roślinne dania, które dają siłę (Brendan Brazier)

Bra­zier na dobre odcza­ro­wu­je mit, że kuch­nia roślin­na nie dostar­cza wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii. Były kul­tu­ry­sta, tria­th­lo­ni­sta i dwu­krot­ny zwy­cięz­ca ultra mara­to­nu a zara­zem zwo­len­nik wegań­skiej die­ty jest żywym przy­kła­dem na to, że roślin­ne posił­ki poma­ga­ją budo­wać sil­ne i zdro­we cia­ło. To książ­ka nie tyl­ko dla spor­tow­ców i osób aktyw­nych, ale każ­de­go, kto po pro­stu chce jeść zdro­wo i smacz­nie.

Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata (Marta Dymek)

Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata (Marta Dymek)

Autor­ka best­sel­le­ro­wych ksią­żek i jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­gów kuli­nar­nych w Pol­sce- Mar­ta Dymek powra­ca z nową książ­ką. Kuch­nia roślin­na nie pocho­dzi z kon­kret­ne­go kra­ju ani kon­ty­nen­tu, dla­te­go tym razem moty­wem prze­wod­nim książ­ki są roślin­ne prze­pi­sy z całe­go świa­ta: mek­sy­kań­skie guaca­mo­le, afry­kań­ski gulasz z jar­mu­żu czy bura­cza­ne cur­ry z cyna­mo­nem. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla osób, któ­re lubią odkry­wać i eks­pe­ry­men­to­wać z  kuch­nią roślin­ną- w jed­nej książ­ce znaj­dzie­cie wegań­skie prze­pi­sy z ponad pięć­dzie­się­ciu kra­jów!

Roślinny lunchbox dla każdego, Eryk Wałkowicz

Roślinny lunchbox dla każdego (Eryk Wałkowicz)

Zdro­wy i smacz­ny lunch­box w kil­ka minut? Autor popu­lar­ne­go blo­ga erVegan.com poka­że Wam jak szyb­ko przy­go­to­wać jedze­nie na wynos i uświa­do­mi, że war­to same­mu zadbać o to, co znaj­du­je się na naszym tale­rzu.

Kuchnia wegańska, Magdalena Pieńkos

Kuchnia wegańska (Magdalena Pieńkos)

Książ­ka – prze­wod­nik po kuch­ni wegań­skiej, w któ­rej znaj­dzie­cie tak­że 100 prze­pi­sów m.in. na odżyw­cze śnia­da­nia, wzmac­nia­ją­ce kok­taj­le, dania głów­ne czy dese­ry. Autor­ka blo­ga Blue Almonds zain­spi­ru­je Cię do roz­po­czę­cia zdro­wej i smacz­nej przy­go­dy z kuch­nią roślin­ną.

Prosto z roślin. Radosna sztuka celebrowania weganizmu, Alicja Radej

Prosto z roślin. Radosna sztuka celebrowania weganizmu (Alicja Radej)

Będzie­cie zasko­cze­ni, że to nie tyl­ko książ­ka o jedze­niu. Z pew­no­ścią dla­te­go, że wega­nizm to prze­cież wię­cej niż tyl­ko spo­sób odży­wia­nia: to filo­zo­fia, wybór, świa­do­mość i pro­sto­ta. Set­ki prze­pi­sów dzię­ki któ­rym prze­ko­nasz się, czy wega­nizm jest stwo­rzo­ny wła­śnie dla Cie­bie. Oprócz sma­ko­wi­tych prze­pi­sów odkry­je­cie sekret­ne rodzin­ne paten­ty na szczę­śli­we życie.

Vegano italiano, Rosalba Gioffre

Vegano italiano (Rosalba Gioffre)

Kuch­nia wło­ska bez owo­ców morza, pro­sciut­to i par­me­za­nu? Dzię­ki tej książ­ce prze­ko­na­cie się, że to moż­li­we! Znaj­dzie­cie w niej prze­pi­sy na wegań­ską kuch­nię wło­ską pro­sto ze sło­necz­nej Ita­lii.

Wege w kwadrans. 125 szybkich przepisów kuchni roślinnej, Katarzyna Gubała

Wege w kwadrans. 125 szybkich przepisów kuchni roślinnej (Katarzyna Gubała)

Prze­pi­sy dla zabie­ga­nych i tych, któ­rzy w kuch­ni spę­dza­ją zwy­kle kil­ka minut gotu­jąc wodę na her­ba­tę. Dru­ga książ­ka kuchar­ska Kata­rzy­ny Guba­ły pozwo­li Ci zacząć przy­go­dę z wega­ni­zmem i prze­ko­na  każ­de­go, że kuch­nia wege­ta­riań­ska i wegań­ska wca­le nie jest skom­pli­ko­wa­na i cza­so­chłon­na.

Wegańska spiżarnia, Miyoko Schinner

Wegańska spiżarnia (Miyoko Schinner)

Majo­nez bez jajek, krem bez śmie­ta­ny czy kieł­ba­ski pozba­wio­ne nawet gra­ma mię­sa- Schin­ner, cenio­ny na całym świe­cie auto­ry­tet w kuch­ni wegań­skiej zdra­dzi w swo­jej książ­ce taj­ni­ki przy­go­to­wy­wa­nia bez­mię­snych i bez­mlecz­nych wer­sji m.in majo­ne­zów, serów, sosów, maka­ro­nów czy lodów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy