Jedzenie

Jesienny sezon na dynię

Dynia przywędrowała do Europy z Ameryki Północnej i jest szczególnie popularna w okresie jesienno-zimowym. Oprócz doskonałego smaku, dzięki dużej zawartości składników mineralnych i witamin, dynia charakteryzuje się wieloma korzyściami zdrowotnymi. Ponadto dynia jest niskokaloryczna i można ją włączać na wiele sposób do diety – zarówno do deserów, zup jak i sałatek i przetworów. Przygotowanie świeżej dyni w domu przyniesie najwięcej korzyści dla zdrowia, ale dynia w puszkach jest również będzie dobrym wyborem, ponieważ zachowuje wiele korzyści zdrowotnych w procesie konserwowania. Unikaj dyni w puszkach w syropie, ponieważ zazwyczaj zawierają dużo dodanych cukrów.

dynia

Dynia jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych źró­deł beta-karo­te­nu, któ­ry jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem. Spo­ży­wa­nie żyw­no­ści boga­tej w beta-karo­ten może zmniej­szyć ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na nie­któ­re rodza­je nowo­two­rów, ast­mę oraz cho­ro­by ser­ca a tak­że opóź­nić sta­rze­nie się orga­ni­zmu. Nas orga­nizm prze­kształ­ca każ­dy spo­ży­ty beta-karo­ten w wita­mi­nę A. Dynia zmniej­sza tak­że ryzy­ko wystą­pie­nia cukrzy­cy i oty­ło­ści (dosko­na­łe źró­dło błon­ni­ka) oraz korzyst­nie dzia­ła na naszą cerę i wło­sy.

Jedze­nie dyni korzyst­nie wpły­wa na nasze ser­ce. Zwią­za­ne jest to z  zawar­to­ścią błon­ni­ka, pota­su i wita­mi­ny C. Spo­ży­wa­nie wystar­cza­ją­cej ilo­ści pota­su pod­czas lecze­nia nad­ci­śnie­nia jest tak samo istot­ne, jak zmniej­sza­nie spo­ży­cia sodu. Zwięk­szo­ne spo­ży­cie pota­su pod­czas lecze­nia wią­że się ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem uda­ru oraz korzyst­nie wpły­wa na zacho­wa­nie gęsto­ści mine­ral­nej kości.

Magicz­ny zestaw skład­ni­ków odżyw­czych two­rzy natu­ral­ną ochro­nę przed roz­wo­jem raka pro­sta­ty, pier­si i jeli­ta gru­be­go. Spo­ży­wa­nie prze­ciw­u­tle­nia­czy znaj­du­ją­cych się w pro­duk­tach takich jak dynia czy faso­la niwe­lu­je nie­ko­rzyst­ne dzia­ła­nie stre­su oksy­da­cyj­ne­go, któ­ry zwią­za­ny jest z roz­wo­jem nowo­two­rów. Bada­nia suge­ru­ją pozy­tyw­ny zwią­zek mię­dzy die­tą boga­tą w beta-karo­ten a zmniej­szo­nym ryzy­kiem raka pro­sta­ty.

Dynia poma­ga kon­tro­lo­wać cukrzy­cę. Związ­ki roślin­ne zawar­te w jej nasio­nach dyni oraz miąż­szu wspo­ma­ga­ją wchła­nia­nie glu­ko­zy do tka­nek, ponad­to mogą być zwią­za­ne ze zmniej­szo­nym ryzy­kiem wystą­pie­nia cukrzy­cy typu dru­gie­go.

Dynia jest dosko­na­łym źró­dłem błon­ni­ka, któ­ry spo­wal­nia tem­po wchła­nia­nia cukru, dba o pra­wi­dło­wa pra­cę ukła­du tra­wien­ne­go i zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia raka jeli­ta gru­be

Dynia jest bar­dzo zdro­wa i dla więk­szo­ści osób jest bez­piecz­na do spo­ży­cia, jed­nak nie­któ­re oso­by mogą doświad­czyć aler­gii po jej zje­dze­niu.

Skład­ni­ki odżyw­cze i prze­ciw­u­tle­nia­cze zawar­te w dyni poma­ga­ją wzmoc­nić układ odpor­no­ścio­wy, chro­nić wzrok, obni­żyć ryzy­ko nie­któ­rych nowo­two­rów oraz korzyst­nie wpły­wa­ją na zdro­wie ser­ca i skó­ry. Nisko­ka­lo­ryzcz­ność dyni oraz duża zawar­tość błon­ni­ka spra­wia, że jest pro­duk­tem sprzy­ja­ją­cym odchu­dza­niu.

Dynia jest bar­dzo wszech­stron­na i łatwa do doda­nia do die­ty zarów­no w słod­kich w wie­lu potra­wach.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak i pest­ki. War­to­ści odżyw­czych dyni nie spo­sób prze­ce­nić, to warzy­wo…
Więcej