JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owoce popularne na całym świecie. Są smaczne i pożywne. Dlaczego warto jeść figi?  Ostatnie badania pokazują, że mogą być pomocne w leczeniu szeregu problemów zdrowotnych. Dlaczego warto jeść figi?

Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na słod­ki, łagod­ny smak i sze­ro­ki wachlarz zasto­so­wań. Ponad­to są nisko­ka­lo­rycz­ne i nie zawie­ra­ją tłusz­czu. Jed­na duża, suro­wa figa ma oko­ło 47 kalo­rii. Zarów­no suro­we jak i suszo­ne figi powin­ny zna­leźć się w naszym pla­nie żywie­nio­wym. Zawar­ty w figach błon­nik poma­ga w zła­go­dze­niu zaparć i utrzy­ma­niu poczu­cia syto­ści. Może rów­nież pomóc obni­żyć stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu oraz kon­tro­lo­wać poziom cukru we krwi. Figi są dobrym źró­dłem wap­nia, któ­ry zapo­bie­ga oste­opo­ro­zie – nie znaj­dziesz lep­sze­go źró­dła wap­nia niż figi! Figi są rów­nież boga­te w magnez, man­gan, sód, wita­mi­nę B6 i K oraz potas. W mniej­szej ilo­ści zawie­ra­ją wita­mi­nę A, B1, B2, żela­zo, fos­for i chlor.

Dlaczego warto jeść figi, figa, jak wygląda figa, iittala deska do krojenia

Dla­cze­go war­to jeść figi?

Korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania fig to między innymi:

 • Utrata masy ciała

  Błon­nik zawar­ty w figach poma­ga zmniej­szyć wagę i czę­sto są zale­ca­ne dla osób oty­łych. Nie nale­ży jed­nak prze­sa­dzać z ich ilo­ścią. 

 • Obniżenie ciśnienia krwi

  Niski poziom pota­su i wyso­ki poziom sodu mogą pro­wa­dzić do nad­ci­śnie­nia. Figi mają wyso­ką zawar­tość pota­su i niską zawar­tość sodu, dzię­ki cze­mu dosko­na­le chro­nią przed skut­ka­mi nadciśnienia.

 • Wzmocnienie kości

  Figi są boga­te w wapń, któ­ry jest jed­nym z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków wzmac­nia­ją­cych kości i zmniej­sza­ją­cych ryzy­ko oste­opo­ro­zy. Ponad­to są boga­te w fos­for, któ­ry pobu­dza two­rze­nie kości.

 • Zapobieganie chorobom wieńcowym serca 

  Suszo­ne figi zawie­ra­ją kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i omega‑6, któ­re zmniej­sza­ją ryzy­ko cho­rób wień­co­wych. 

 • Zapobieganie wystąpieniu raka żołądka oraz skóry 

  Figi są dosko­na­łym źró­dłem związ­ków bio­ak­tyw­nych, takich jak kwa­sy tłusz­czo­we i feno­le. Zmniej­sza­ją one ryzy­ko wystą­pie­nia raka skó­ry. Enzy­my pro­te­oli­tycz­ne zawar­te w figach mogą pomóc w hamo­wa­niu roz­wój raka w żołądku.

 • Lepsza kontrola cukrzycy 

  Błon­nik zawar­ty w figach wspo­ma­ga kon­tro­lę czyn­no­ścio­wą cukrzy­cy. 

 • Obniżenie poziomu cholesterolu

  Figi zawie­ra­ją pek­ty­nę, któ­ra jest roz­pusz­czal­nym błon­ni­kiem i sty­mu­lu­je zdro­we wypróż­nie­nia. Gdy włók­no prze­miesz­cza się przez prze­wód pokar­mo­wy, ście­ra nad­miar zbi­tek cho­le­ste­ro­lu i prze­no­si je do ukła­du wydal­ni­cze­go, któ­ry usu­wa go z orga­ni­zmu. 

Aler­gie na figi i nega­tyw­ne inte­rak­cje z leka­mi są bar­dzo rzad­kie i więk­szość ludzi może spo­ży­wać je bez obaw. Mimo to ist­nie­je kil­ka poten­cjal­nych skut­ków ubocz­nych, o któ­rych nale­ży wie­dzieć. Oso­by uczu­lo­ne na pyłek brzo­zy mogą być rów­nież uczu­lo­ne na figi. Figi są czę­ścią rodzi­ny mor­wy, dla­te­go jeśli jesteś uczu­lo­ny na inne owo­ce z rodzi­ny mor­wo­wa­tych możesz rów­nież być uczu­lo­ny na figi.
W nie­któ­rych przy­pad­kach figi mogą powo­do­wać efekt prze­czysz­cza­ją­cy. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest niedalekim…
Więcej
JedzenieStyl życia

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

 Według naj­now­szych rapor­tów Ame­ry­ka­nie są naro­dem, któ­ry kon­su­mu­je naj­mniej warzyw na świe­cie. W Pol­sce coraz wię­cej osób jest świa­do­mych korzyst­ne­go wpły­wu warzyw na zdro­wie, jed­nak ich spo­ży­cie nadal jest sto­sun­ko­wo niskie. Nie­któ­re z nich są…
Więcej
Jedzenie

Owoce w codziennej diecie

Jed­ni spo­ży­wa­ją ich ogrom­ne ilo­ści, dru­dzy uni­ka­ją jak ognia. Bez wąt­pie­nia owo­ce peł­nią bar­dzo waż­ną rolę w naszym żywie­niu. Są dosko­na­łym źró­dłem wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych oraz błon­ni­ka pokar­mo­we­go. Poza tym dzia­ła­ją alka­li­zu­ją­co na orga­nizm i…
Więcej