KsiążkiKultura

Książka na niedzielę

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  Lidia Liszew­ska, Robert Kor­nac­ki “Napisz do mnie”: Jeden list może zmie­nić wszyst­ko… On – dzien­ni­karz…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości od polskich pisarek

Pol­ska lite­ra­tu­ra sta­le się roz­wi­ja – wyda­wa­ne jest coraz wię­cej dobrych ksią­żek. Cięż­ko więc cza­sa­mi odna­leźć to, co na praw­dę nas zain­te­re­su­je, gdy sto­imy już przy pół­ce w księ­gar­ni. My przed­sta­wia­my Wam dwie książ­ki od…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości książkowe na luty

Dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki nie trze­ba chy­ba niko­mu mówić. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia nowo­ści w dzia­le lite­ra­tu­ry, któ­re naszym zda­niem na praw­dę war­to prze­czy­tać. Życzy­my miłej lek­tu­ry! Karo­li­na Wil­czyń­ska / Per­for­mens „Per­for­mens” to dłu­go ocze­ki­wa­ne wzno­wie­nie…

Więcej
Książki

ZACZNIJ NOWY ROK Z BIG BOOK CAFE!

W stycz­niu Big Book Cafe leczy dźwię­ka­mi naj­słyn­niej­sze­go sana­to­rium w dzie­jach lite­ra­tu­ry, urzą­dza wie­czo­ry wspo­mnień i poetyc­kie wypra­wy w świat sło­wa, zaopa­tru­je w książ­ki za gro­sze i zaglą­da do sze­lesz­czą­cej pra­sy z róż­nych zakąt­ków rze­czy­wi­sto­ści.…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki w świątecznym klimacie

Do gwiazd­ki jesz­cze mie­siąc. War­to już jed­nak wpro­wa­dzić się w świą­tecz­ny nastrój, nie tyl­ko powo­li deko­ru­jąc dom czy przy­go­to­wu­jąc pier­nicz­ki i myśląc nad pre­zen­ta­mi, ale się­ga­jąc też po książ­ki w świą­tecz­nym kli­ma­cie. Sprawdź­cie nasz wybór…

Więcej
KsiążkiKultura

Książkowe nowości

Listo­pad to naj­lep­szy czas, aby zaszyć się w domu z her­ba­tą i dobrą książ­ką. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę nowo­ści książ­ko­wych, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź­cie! Kry­sty­no, nie dener­wuj mat­ki / Micha­li­na Grze­siak Kto by…

Więcej
KsiążkiKultura

Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj nasze trzy pro­po­zy­cje, po któ­re na praw­dę war­to się­gnąć! Przy­ja­ciół­ki…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki o podróżach - wybór redakcji

Poznaj kolej­ne pro­po­zy­cje ksią­żek od redak­cji VERS-24. Tym razem – książ­ki miesz­czą­ce się w tema­cie podró­ży. Miłej lek­tu­ry! 🙂 Mia­sto nie do pozna­nia/ Filip Cze­ka­ła Co robił sza­chin­szach Ira­nu na Rata­jach? Jak nazy­wał się Pozna­niak,…

Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu /…

Więcej
KsiążkiKultura

Książki - majowe nowości

Wresz­cie nade­szła wio­sna! Pięk­na pogo­da sprzy­ja relak­so­wa­niu się na świe­żym powie­trzu, cie­sze­niu się słoń­cem i… świet­ną książ­ką! Poznaj nasze pro­po­zy­cję. The Call/Peadar O’Gu­ilin Co byś zro­bił mając tyl­ko chwi­lę, żeby ura­to­wać swo­je życie, a zegar…

Więcej
KsiążkiKultura

Nowości książkowe na majowy weekend

Pierw­sza to wcią­ga­ją­ca i magicz­na powieść. Dru­ga – książ­ka dzien­ni­kar­ki dla któ­rej nie ma tema­tów tabu. Trze­cia to melan­cho­lij­na opo­wieść oby­cza­jo­wa . Oto naj­now­sze i naj­cie­kaw­sze pozy­cje, któ­re na praw­dę war­to prze­czy­tać! Bun­tow­nicz­ka z pustyni/Alwyn…

Więcej
KsiążkiKultura

Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie zawsze ukła­da się zgod­nie z naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi, a szczę­ście kry­je…

Więcej